Ako môžeš podporiť našu prácu?

Prinášame vám hneď niekoľko dôvodov prečo podporiť svojimi 2% z daní práve MOŽNOSŤ VOĽBY, o.z.:Možnosť voľby

Už 16 rokov sa venujeme 

  • monitoringu a advokácií v oblasti dodržiavania a implementácie ľudských práv žien v SR;
  • príprave strategických materiálov a pripomienkovaniu dokumentov legislatívnej i nelegislatívnej povahy v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách;
  • primárnej prevencii v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách;
  • realizácii rodového vzdelávania formou interaktívnych tréningov.

My veríme, že rovnosť žien a mužov by nemala byť iba slovným spojením, ale realitou. Veríme tomu, že ľudské práva nie sú iba prázdnou frázou. A sme presvedčení a presvedčené, že diskriminácia je nespravodlivá.  

Ak ste sa rozhodli podporiť našu prácu, na  našej stránke nájdete potrebné údaje a postupy na poukázanie vašich 2%. Informácie sme sa snažili rozdeliť  podľa toho, či chcete poukázať 2% ako zamestnankyňa, alebo zamestnanec, fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, alebo firma. 

Prečítajte si to konečne, nech vieme, o čom sa bavíme

✍ Píše Adriana Mesochoritisová. Autorka je politologička a ľudskoprávna aktivistka z Možnosti voľby.
 Čo je zlé na tom, že podľa Istanbulského dohovoru máme vybudovať sieť kvalitných služieb pre ženy a ďalšie obete násilia? A zlepšiť legislatívu? A dôsledne stíhať zneužívateľov?
Kedysi som písavala komentáre o tom, že sme príkladná krajina v prijímaní ľudskoprávnych dokumentov. Horšie, a o to pokryteckejšie to už bolo (je) s ich implementáciou.
Ale aspoň sme vyzerali dobre v tom ďalekom zahraničí a v tej zlej Európe, ktorá nám stále niečo diktuje. To nič, že sme jej súčasťou. Ani, že sme spolutvorcami ľudskoprávnych dokumentov, na ktoré dnes hľadíme, akoby nám spadli z neba.
Škoda, že nespadli. Keby tak bolo, s posvätnou úctou by sme dnes nemuseli už piaty rok žiadať ratifikáciu Istanbulského dohovoru.
Keby bolo keby, naša vláda a časť parlamentu by si už vôbec nelámala hlavu (niežeby si teraz veľmi áno), ako vysvetliť, že sa rozhodujú v rozpore s ústavným princípom. Princípom hovoriacim, že sme štát demokratický, neviažuci sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Vraj vôľa ľudu

Dnes je situácia odlišná. Pokrytectvo sa už nik nesnaží príliš skrývať, hrá sa s otvorenými kartami. Mnohí z tých, čo nám ukazujú smer, ale aj tí, čo tak lačnejú po tom, aby sme sa ako jeden muž (sic!) hrdo búchali do našich slovenských pŕs, majú totiž jasno, ako a kam viesť tento národ a ako chrániť jeho konzervatívne tradície.

A keďže berú vážne to, že sú volenými zástupcami, budú sa vraj riadiť vôľou ľudu. A kto je v našej krajine ľud?   

Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru

V pondelok, 19.decembra 2016 sme organizovali seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“.

Na seminári predstavili svoje prezentácie a diskutovali:

Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, Ústav štátu a práva SAV)

Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa)

 

Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 1 z 5 »

Diskutovali sme o tom ako efektívne a čo najadekvátnejšie v podmienkach SR zabezpečiť  ľudsko-právny, rodovo citlivý a koordinovaný prístup k ochrane práv žien a detí (a najmä k zaisteniu ich bezpečia) v podmienkach násilia páchaného na ženách.

Chceme sa vám aj touto cestou poďakovať za účasť a podnetnú diskusiu. Tešíme na ďalšie stretnutia s vami

Seminár “Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitím nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien” sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby. Teda my

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

 

Možnosť voľby v týchto dňoch žije aktivizmom. Pridaj sa aj ty!

V rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Bratislave Slovensko-český ženský fond a Možnosť voľby organizujú podujatie s názvom “Žijeme aktivizmom” pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov. Cieľom podujatia je poukázať na dôležitosť občianskej angažovanosti a aktivizmu v oblasti ženských práv; a konkrétne ukázať ako sa jednotlivci a jednotlivkyne môžu angažovať a aktivizovať. Podujatie je určené najmä pre mladé ženy a mladých mužov z vysokých škôl. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 29.11. prostredníctvom online formulára: https://goo.gl/forms/NZ4AZky9Mkhq4B4r1

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci budú s dvoma členkami bratislavského organizačného tímu 16Dní diskutovať o aktivizme a jeho význame pre demokratickú a slobodnú spoločnosť, konkrétne o aktivistickom koncepte 16Dní aktivizmu, verejnom podujatí Vypískajme násilie (Pískačka), výstave Umlčané svedkyne a o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známemu ako Istanbulský dohovor, ktorý je považovaný za najlepšiu stratégiu na vytvorenie Európy bez násilia na ženách a dievčatách.  Ďalej budú spoločne vytvárať transparenty a iné materiály potrebné pre realizovanie dvoch aktivít v rámci kampane: “Pískačky” a výstavy “Umlčané svedkyne”. Zavŕšením aktivistickej spolupráce bude spoločné vypískanie násilia v utorok 6.12. na Hlavnom námestí o 17:00.

16dní aktivizmu proti násiliu na ženách a dievčatách

Aktivizujeme sa, ….

aby nás bolo vidieť a počuť,

aby sme dali najavo, že ženské práva nám nie sú ľahostajné,

aby sme jasne vyjadrili svoj postoj, že násilie páchané na ženách a

dievčatách je neprípustné a neospravedlniteľné.

 

Tréning sa blíži ku koncu. Trénovali sme naplno.

🍀 Víkend sme využili naplno. Trénovali sme. Bol to náš posledný modul tréningu v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí.

Stretli sme sa spolu presne 4x3dni. Násilie páchané na ženách sa dotýka nás všetkých. Je pre nás inšpirujúce vidieť, že sa do riešenie tohto problému zapájate, lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť.

Bolo nám cťou s vami spolupracovať a už teraz sa tešíme, keď si budeme môcť takúto vydarenú spoluprácu zopakovať.

Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt – rodové expertky, ktoré viedli rodový tréning.

Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor
« 1 z 3 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby. Teda my

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

Spojili sme sa na parlamentnej pôde

Pracovné podmienky žien, sociálne zabezpečenie a služby v súvislosti s materstvom a rodičovstvom, násilie na ženách a sexuálne násilie, ako aj reprodukčné práva žien a ich napĺňanie, vrátane ľudských práv žien tehotenstve i počas pôrodu. Aj to sú témy, ktoré expertky z prostredia mimovládnych organizácií, akademickej obce i podnikateľskej sféry identifikovali, ako jedny z oblastí ľudských práv žien, ktorým je potrebné venovať väčšiu pozornosť.

Na parlamentnej pôde sa stretli zástupkyne ženských organizácií aj z Centra pre výskum etnicity a kultúry, z občianskych združení Fenestra, Možnosť voľby, Nemlčme, Ženské kruhy, Občan, demokracia a zodpovednosť, ale aj zo Združenia podnikateľov Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov, ktoré zároveň reprezentujú aj Platformu žien Slovenska a zhodli sa na tom, že synergia, ktorú vytvárajú prostredníctvom svojich rôznorodých expertíz, odborných výstupov a dlhoročných skúseností, môže byť prínosom pri zavádzaní zmien v legislatíve i verejných politikách pri odstraňovaní diskriminácie žien.

ČÍTAJ TU 

Tretí modul Rodového tréningu so zameraním na Istanbulský dohovor

Analyzujeme ciele Istanbulského dohovoru, skúmame definície kľúčových pojmov uplatňovaných v dohovore, či skúšame spoločne, čo všetko obnáša byť súčasťou pracovnej skupiny CAHVIO a omnoho viac. #istanbulskydohovorpreludi

Analyza cielov Istanbulskeho dohovoru
« 1 z 3 »

Rodový tréning vedú rodové expertky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt.

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

Bremeno domácich povinností zostáva ženám

Najväčší rozdiel u nás pretrváva v oblasti času, najmä v starostlivosti o domácnosť a deti. Varenie a domáce práce zostávajú na pleciach pracujúcich žien. Takmer 62 percent venuje týmto aktivitám viac ako jednu hodinu denne. Len viac ako osem percent zamestnaných mužov chystá jedlo a upratuje. Pracujúce ženy sa tiež viac starajú o deti a učia sa s nimi. Viac ako hodinu denne tým trávi takmer 53 percent.

Predposledné miesto v indexe odráža podľa predsedníčky občianskeho združenia Možnosť voľby Adriany Mesochoritisovej realitu a najmä to, že vláda dlhodobo neprikladá otázke rodovej rovnosti význam: „Túto problematiku, ktorá je veľmi komplexná, nemôže riešiť len jeden odbor na ministerstve práce.“

Pokiaľ ide o tému prerozdelenia zodpovedností za domácnosť a výchovu detí, prieskumy na Slovensku podľa nej ukazujú aj isté zmeny. „Muži sa napríklad viac hrajú s deťmi alebo ich vozia do škôlky či školy. Pokiaľ však ide o tie „tvrdé práce“ na chode domácnosti, na tých sa stále podieľajú nedostatočne.“

Ženy sú podľa Mesochoritisovej aktívnejšie ako v minulosti, vstúpili do verejnej sféry, sú na trhu práce. Je to však výsledkom ich snáh a nie tým, že by muži rovnako aktívne fungovali v domácnosti. „Zmena nemôže prísť len od žien, ktoré sú navyše diskriminované. Musí sa zmeniť myslenie spoločnosti,,“ myslí si predsedníčka združenia. ČÍTAJ VIAC 

A POKRAČUJEME. 2 CYKLUS RODOVÉHO TRÉNINGU SO ZAMERANÍM NA ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Pozdravujeme vás z druhého cyklu rodového tréningu zameraného na Istanbulský dohovor. Zažili sme spolu 3 intenzívne dni, naučili sa množstvo nového a vzájomne sa obohatili o vedomostí a zručnosti v oblasti násilia páchaného na ženách, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Tréning vedú rodové trénerky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt.

#istanbulskydohovorpreludi

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

ZAČÍNAME RODOVÝ TRÉNING SO ZAMERANÍM NA ISTANBULSKÝ DOHOVOR

Rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor? 1.modul bol skvelý. Ostávajú nám ešte tri moduly, v ktorých sa postupne budeme viac a viac vzdelávať o výnimočnosti dohovoru a uplatňovaní ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Úprimne nás teší váš záujem, ktorý je skvelo – obrovský. Pripájame zopár fotiek ľudí, ktorí sa tréningu zúčastnili a snažia sa aj takto napomôcť k implementácii ľudských práv žien do každodenného života. #istanbulskydohovorpreludi

Rodový tréning vedú rodové expertky Adriana Mesochoritisová a Paula Jójárt

Ďakujeme. Tím Možnosť voľby

Rodový tréning - Istanbulský dohovor
« 1 z 7 »

Rodový tréning so zameraním na Istanbulský dohovor sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

 

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

 

Sľúbili sme pomoc týraným ženám, odvtedy uplynulo päť rokov bez ratifikácie

Istanbulský dohovor má pomôcť pri riešení násilia na ženách. Ale my na Slovensku stále na jeho prijatie čakáme. 📺 Čo je zlé na tom, že podľa Istanbulského dohovoru máme vybudovať sieť kvalitných služieb pre ženy a ďalšie obete násilia? A zlepšiť legislatívu? A dôsledne stíhať zneužívateľov? A vzdelávať všetky pomáhajúce profesie, aby vedeli, ako efektívne pomôcť? A omnoho viac.  Pozrite si príspevok o výnimočnosti ID , ale aj o tom prečo stále čakáme. TU na tomto odkaze

Ponuka na vzdelávanie

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať odborný interaktívny rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor #istanbulskydohovorpreludi 

Istanbulský dohovor je zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.

Cieľom vzdelávania je zvýšenie odborných znalostí o dohovore s cieľom zefektívniť uplatňovanie ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Účastníci a účastníčky získajú komplexný prehľad o Istanbulskom dohovore a jeho prepojení ďalšími ĽP dohovormi. Zoznámia sa s opatreniami uvedenými v dohovore, ktorými možno zabezpečiť účinnú elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Vďaka tréningu si zároveň posilnenia zručností na zlepšenie ochrany a podpory žien vystavených násiliu v zmysle ľudsko-právnych východísk a štandardov. Jedným z kľúčových cieľov vzdelávania bude aj zlepšenie rodových kompetencií (nevyhnutných pre správnu implementáciu dohovoru).

 

Česká republika podpísala Istanbulský dohovor

Po zdĺhavom procese a neúnavnej snahe Českej ženskej lobby s členskými organizáciami ( proFem, Český svaz žen, Rosa), ktoré sa dlhodobo zasadzujú za prijatie Istanbulského dohovoru Českou republikou sa toľko potrebné stalo skutočnosťou. Tím Možnosti voľby sa úprimné teší a gratuluje 🙂

Istanbulský dohovor k dnešnému dňu podpísalo 41 štátov Rady Európy a 21 aj ratifikovalo.  Hľadáte aktuálny prehľad? http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=tFc1sCse

 

 

Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch

Naozaj tvorili históriu našej spoločnosti len (alebo prevažne) muži? Prečo nevieme, neučíme (sa), alebo len málo o ženách? Prečo bola (je) účasť žien zneviditeľňovaná a (alebo) zamlčiavaná? Aké podmienky, spoločenské predpoklady umožňovali zneviditeľňovanie žien? Aké to má dôsledky nielen pre ženy, ale aj pre celú spoločnosť?

Občianske združenie Možnosť voľby a CHARACTER – Film Development Association realizovali spoločne v sobotu, 23.apríla 2016 workshop  v rámci projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ.

 

Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
Workshop: Problematika zviditeľňovania žien a podpory rodovej rovnosti vo vzdelávacích procesoch
« 1 z 30 »

Podrobnejšie informácie o workshope a projekte Vzdelávacia kampaň PRVÁ ⇓ ⇓ ⇓

Dá sa to

Zúčastnili sme sa konferencie s názvom Dá sa to, ktorou sa uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku. Jeho správcom bola Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation.

Vďaka tomu sme mali možnosť realizovať projekt „Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“, ktorého súčasťou bola aj kampaň Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor. Na konferencii sme mali tú česť prezentovať skvelé výsledky kampane, ktoré sme dosiahli my všetci a všetky spoločným úsilím. Oficiálna fotodokumentácia z konferencie Dá sa to: http://osf.sk/…/fond-pre-mvo-symbolicky-uaztvorila-konfere…/

Ďakujem vám. Tím Možnosti voľby

Na konferencii s názvom Dá sa to prezentujeme výsledky kampane Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor.
Na konferencii s názvom Dá sa to prezentujeme výsledky kampane Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor.
« 1 z 5 »

 

Vzdelávacia kampaň PRVÁ je na školách

Premietame dokumenty z dokumentárneho cyklu PRVÁ a diskutujeme so študentmi a študentkami  na školách v Bratislave, Hlohovci, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a ďalších mestách.

Prečo ženy boli a sú z dejín vylučované?  Aký má tento fakt dopad na naše vnímanie okolitého sveta? Vzdelávacou kampaňou PRVÁ reagujeme na nedostatok informácií o prínose žien v histórii. Snažíme sa tak spoločne vzbudiť záujem študentov a študentiek o významné ženské osobnosti našej histórie a tému rodovej rovnosti.

Diskusie na školách vedie odborníčka na rodovú rovnosť, Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby.

 

Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
Študenti a študentky z Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci diskutujú o ženách v histórii
« 2 z 3 »

 

Pozrite sa na diskusiu v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Turčianskych Tepliciach a v Bratislave   ⇓ ⇓ ⇓ 

Protestovali sme proti zákazu interrupcií v Poľsku

V utorok 12.apríla sme sa stretli pred Poľským inštitútom v Bratislave a protestovali proti možnému úplnému zákazu interrupcií v Poľsku.  Sme za právo poľských žien rozhodovať o svojom živote.

proti zakazu inerrupcii
« 1 z 11 »

 

Kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme

Odborníčka na rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová z OZ Možnosť voľby, ktorá odborne pripravuje diskusie, vysvetľuje: „Nedostatok pozitívnych ženských vzorov napríklad negatívne ovplyvňuje sebavedomie dievčat a žien a ich sebahodnotenie. Môže to ovplyvňovať výber ich štúdia, môže to mať dopad na ich pracovnú kariéru a vlastne na celý ich život. Keď ste dievča, váš život bude asi vyzerať inak, ak máte k dispozícii vzory ako je prezidentka, premiérka, pilotka alebo vedkyňa či IT odborníčka, ako keď ste nikdy nepočuli o ženách v týchto povolaniach alebo všeobecne o ženách ako historických vzoroch. Nemôžeme sa už tváriť, že to tak nie je a že sa nič nedeje, ak sa deti učia prevažne iba o mužoch. Rovnako to ovplyvňuje chlapcov a mužov – môžu nadobúdať dojem, že ženy sú nepodstatné, že nič nedokázali – a odtiaľ je už len krok k tomu, aby považovali ženy za menejcenné a pohŕdali nimi. Vo výsledku to vedie k prehlbovaniu rodovej nerovnosti.“

Aj preto je tu kampaň o ženách, ktorých mená sa v školách neučíme.

Vzdelávacia kampaň PRVÁ

 

Spolupracujú občianske združenia CHARACTER – Film Development Association a Možnosť voľby. Projekt Vzdelávacia kampaň PRVÁ je podporený prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Cieľom projektu Vzdelávacia kampaň PRVÁ je vzbudiť záujem študentov a študentiek, pedagogických profesií o významné ženské osobnosti slovenskej histórie, ktoré popri mužských postavách stále zostávajú v tieni. Veľmi sa tešíme vášmu záujmu.

Eliminácia rodovo podmieneného násilia

Kľúčové opatrenia pre elimináciu rodovo podmieneného násilia v Strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019.

Gender equality

Prečo je tak nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor?

Už niekoľko dní sa tešíme z toho, že Európska komisia navrhla, aby Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor Rady Európy – komplexnú medzinárodnú zmluvu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Chceli sme sa s vami podeliť aj o factsheet, ktorý máme k dispozícii. Prečo je nevyhnutné ratifikovať Istanbulský dohovor? Aké sú výhody ratifikácie práve Istanbulského dohovoru? 

Download (PDF, 550KB)

 

Databáza rodovej štatistiky

Dávame do pozornosti Gender Statistic Database. Databáza obsahuje rodové štatistiky http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs Cieľom databázy je zhromažďovať pod jednou strechou štatistické dôkazy, ktoré môžu byť použité na podporu a doplnenie Stratégie EÚ pre rodovú rovnosť. Môžeme tak zároveň sledovať pokrok jednotlivých členských krajín.

Databáza rodovej štatistiky

 

Podporujeme Istanbulský dohovor

Podpora Istanulskeho dohovoru

Ženy sú súčasťou histórie

Tlačová správa: Séria dokumentárnych filmov PRVÁ predstaví ďalšie významné Slovenky

Cyklus dokumentárnych filmov PRVÁ pokračuje v realizácii. K úvodným štyrom portrétom pribudne ďalších šesť. Celkovo tvorí sériu desať štyridsaťminútových filmov.

Dokumenty predstavujú slovenské ženy, ktoré sa ako prvé presadili v rôznych oblastiach života, od vedy až po umenie. Portréty desiatich priekopníčok sú snahou oživiť spomienky na ne a vrátiť ich do našej spoločenskej pamäte, kam patria rovnako, ako viac spomínaní muži na čele so Štúrom či Štefánikom.

Už na sklonku minulého roku si mohli diváci RTVS pozrieť úvodné štyri dokumenty o divadelnej režisérke Magde Husákovej-Lokvencovej, feministke Hane Gregorovej, prvej fotografke Irene Brühlovej a prvej špiónke Trixi. Režisérske posty si rozdelili Peter Kerekes, Lenka Moravčíková-Chovanec a aj autorka námetu celej série Zuzana Liová. K nim sa v aktuálne pripravovanej zostave filmov pridali režiséri Tereza Križková, Róbert Šveda, Jana Bučka a Marek Šulík. Protagonistkami filmov budú prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková, etnografka Soňa Kovačevičová, prekladateľka Zora Jesenská, botanička Izabela Textorisová, speváčka Magdalena Schwingerová a pilotka Ľudmila Šapošnikovová.

Fotografie z nakrúcania dokumentu o astronómke Ľudmile Pajdušákovej. Fotografie sú z dielne Hitchhiker films

Čo sme spolu všetko stihli v roku 2015?

Naša kolegyňa získala ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus

Je nám potešením oznámiť, že naša kolegyňa Adriana Mesochoritisová získala ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus.

Celý čas sme držali palce. Náš tím Možnosti voľby blahoželá a veľmi sa teší 🙂 A ako to vníma ona?

Adriana Mesochoritisová
Adriana Mesochoritisová

„Veľmi si vážim ocenenie Piata žena v kategórii Aktivizmus. Sama by som sa však chcela poďakovať Fenestra Mvo a Slovensko-český ženský fond (Viera BöttcherMirka Bobakova) za ich úžasnú dlhoročnú prácu v téme a za organizáciu ocenenia. Taktiež by som chcela poďakovať mojim kolegyniam a kolegom, ktorí tak neúnavne pracovali na realizácii kampane Odzvoňme násiliu na ženách, a to Zuzana Madarova,Kristina Vaskor, Jurajovi Potockému, Veronike Huttovej, Jela DobosovaZuzana Pestanska a všetkým ďalším, ktorí nás podporovali a pomáhali. Moje ocenenenie je zároveň aj ich ocenením. Taktiež, bez úžasnej a dlhodobej spolupráce a podpore feministických organizácií a jednotlivcov a jednotlivkýň, by som nedokázala pracovať už 16 rokov v tejto téme. Preto ďakujem organizáciám združeným v Bezpečnej ženskej sieti (Fenestra MvoOZ Žena v tiesniOZ HANA, Kotva, OZ MyMamyProgresfem, Pomoc rodine) a všetkým kolegom a kolegyniam z ďalších MVO a akademického prostredia, ktoré ma formovali a podporovali“ hovorí Adriana Mesochoritisová.

Foto: TASR/Milan Kapusta

 

Podarilo sa nám spoločne vypískať násilie páchané na ženách a dievčatách

Možnosť voľby a Slovensko- český ženský fond vám ďakujú, že vám to nie je jedno. 7.decembra 2015 sme sa spojili v rámci podujatia “Vypískajem násilie na ženách” a to sa nám spoločne podarilo. Podporiť kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách prišli aj Ján Kuric zo skupiny Vidiek, herc Přemysl Boublík, spevák Jakub Petraník Jakub Petraník fanclub a riaditeľ Nadácia Milana Šimečku Laco Oravec. Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách s nami spoločne vystúpili aj zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva, Veľvyslanectva USA, ako aj zástupkyne a zástupcovia verejných inštitúcií. Píšťalky a pohľadnice Vám rozdávali naše skvelé dobrovoľníčky a skvelí dobrovoľníci.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Patrí Vám naše veľké ďakujem

Taketo skvelé fotografie nám urobila fotografka Gabriela Tydlitatova.

DSC_5590
« 1 z 107 »

Projekt pod názvom “KONAJME! – Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015“ je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v rámci dotačného programu na podporu rodovej rovnosti, Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovensko.

 

 

V Košiciach udeľovali ocenenia Piata žena

Išlo o vyjadrenie uznania iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách.

KOŠICE. Ocenenie Piata žena 2015 vo štvrtok v Košiciach udelili piatim osobnostiam a inštitúciám ako vyjadrenie uznania iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách.Spoločne ho udelili ženská mimovládna organizácia Fenestra a Slovensko-český ženský fond s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena.

Ocenenia získali v kategórii aktivizmus Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby z Bratislavy, v kategórii dobrá prax Národná linka pre ženy zažívajúce násilie a v kategórii dobrovoľníctvo Lýdia Koňaková z Občianskeho združenia Hana zo Spišskej Novej Vsi.V oblasti filantropia a darcovstvo získala ocenenie hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice a v kategórii médiá Hana Fábry, komentátorka denníka Pravda a editorka jeho občianskej prílohy Osa.

Poďte si prečítať viac. Tu informuje Košický.Korzár.sk

 

Zodpovednosť médií

Nedávno sa skončila kampaň organizácie Možnosť voľby, ktorá v snahe vytvárať spoločnosť bez násilia páchaného na ženách podporila prijatie Istanbulského dohovoru. Okrem ochoty pomôcť zo strany známych mužov a ďalších aktérok a aktérov odhalila aj niečo o médiách. Kým verejnoprávne a niektoré súkromné médiá prispeli k šíreniu posolstva o práve žien žiť bez násilia, iné si našli dôvody spoluprácu odmietnuť alebo ignorovať. Prečo?

Prečítajte si čo píše Adriana Mesochoritisová  na stránke Názory.Pravda.sk

Tlačová správa: Bratislava aj tento rok vypíska násilie na ženách

BRATISLAVA 4. decembra 2015 (Slovensko český – ženský fond, Možnosť voľby) – Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V pondelok 7. decembra spojí mimovládne organizácie, verejnosť, osobnosti politického i spoločenského života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude o 18.00 pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému.

Podujatie „Vypískajme násilie na ženách“ je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorú každoročne organizujú ženské mimovládne organizácie.

plagat_fialovy-kruh

NÁSILIE páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie

Tlačová správa

Košice, 25. november 2015 , Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Násilie páchané na ženách je neprijateľné a neexistuje preň žiadne ospravedlnenie. Napriek tomu, je dennou realitou státisícov žien v našej krajine. Aj preto sa osem ženských organizácií dnes opätovne pripája k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu. Tá je odkazom pre všetkých, že na svete nebude pokoj, mier a spravodlivosť, pokiaľ budú ženy vystavené násiliu,“ uviedla Dušana Karlovská z Fenestry.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách je ohraničená dvoma dátumami. Začína 25. novembra, ktorý bol vyhlásený OSN za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento dátum sa spája s pamiatkou na tri sestry, politické aktivistky z Mirabal, ktoré boli 25. novembra 1960 na rozkaz diktátora Dominikánskej republiky Rafaela Trujilla, zavraždené. Sestry z Mirabal sa stali symbolom boja za ľudské práva žien a boja proti nerovnosti a nespravodlivosti. Záver kampane je 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

16-dni-banner

 

Cieľom kampane, ktorú realizujú Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. „Kampaňou sa snažíme prispieť k vyššej dostupnosti špecializovanej ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ako aj zvyšovať angažovanosť ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách,” vysvetľuje Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

P O Ď A K O V A N I E

ID-Moznost-volby-01

Naše veľké ďakujem patrí týmto ľuďom:

Róbert Jakab, Zuzana Konečná, Ján Kuric, Ivo Gogál, Majk Spirit, Richard Lintner, Richard Stanke, Přemyslav Boublík, Martin Šmahel, Jakub Petraník, Pavol Hochschorner, Peter Hochschorner, Michal Handzuš, Adam Žampa, Alexander Slafkovský, Michael Szatmary, Judita Hansman, Jozef Horváth, Peter Stankovič, Nebeská muzika v zložení: Ivana Moravčíková, Ján Patrnčiak, Martin Dikoš, Vladimír Moravčík, Andrej Dostál, Rudolf Maják, Alojz Mucha, Jozef Štefanatný; Ďakujeme za to, že vám to nebolo jedno a za vaše odhodlanie a láskavosť.

Ďakujeme Jurajovi Bartošovi, Jakubovi Rekenovi a Ivane Šátekovej z tvorivej skupiny Ževraj, ktorí sa podieľali na kreatívnom návrhu a realizácii celej kampane. Ďakujeme vám za vašu nesmiernu citlivosť, chuť pomáhať dobrej veci a za skvelé nápady. Naozaj tvoríte super veci :).

Grafickému dizajnérovi a fotografovi Jakubovi Hauskrechtovi. Za návrhy a realizáciu vizuálov kampane. Za humor a povzbudenia, keď sme už nevládali:) .

Podpisová akcia v Košiciach

Pozrite sa ako vyzeralo zbieranie podpisov v Košiciach. Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

Len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Všetci sa môžeme stať súčasťou riešenie TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Ďakujeme vám za vašu podporu, dobrovoľníčkam za ich nasadenie a skvelú spoluprácu a Caffé Adriana za priestory a pomoc!

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Loga OSF

Majk Spirit: Každý chlap sa môže rozhodnúť

Tlačová správa ku kampani “Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor

Niekedy sa môže zdať, že cesta z násilia je v nedohľadne. Lebo ako rapuje Majk Spirit: „Mladý používa násilie, lebo tatko to robil tiež a jeho tatko to robil tiež a jeho dedko to robil tiež a tak to proste chodí v jeho svete a on iba robí, čo vie.“ Ale musí to byť vždy tak?

„Nikto nič nemusí, každý chlap sa môže rozhodnúť sám,“ hovorí Majk Spirit v spote pre kampaň zameranú proti násiliu páchanému na ženách. Naznačuje tak, že byť násilný alebo správať sa férovo je voľbou každého jedného človeka. „Na mužov sa v spoločnosti vyvíja veľký tlak, aby sa správali podľa určitých pravidiel, aby neustále dokazovali, že sú skutoční chlapi. Podľa takéhoto obrazu je skutočný chlap dominantný, samostatný, súťaživý a často aj agresívny,“ hovorí Adriana Mesochoritisová, riaditeľka  ľudsko-právnej organizácie Možnosť voľby, ktorá kampaň proti násiliu páchanému na ženách realizuje.

Spirit_odzvonme

 

Čo môžete urobiť?

 

Fotografie2

Podpíšte výzvu na prijatie Istanbulského dohovoru http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 a pomôžte tak riešiť problém násilia páchaného na ženách. Výzvu podpísali aj Richard Lintner, Ivo Gogál, Janko Kuric, Martin Šmahel, Richard Stanke, Michal Handzuš, Adam Žampa, Peter a Pavol Hochschornerovci, Róber Jakab, Jakub Petraník… Pridajte sa k nim aj vy: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Spoty kampane v RTVS

Celý mesiac môžete vidieť a počuť spoty kampane Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor na RTVS. Nám to skutočne nie je jedno. Pridajte sa k nám! Stačí jeden klik a váš podpis priamo TU http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Vďaka RTVS!

RTVS

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Aj jeden podpis môže zlepšiť životy tisícok žien

Tlačová správa ku kampani “Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: každý z nás sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto všetci podporujú urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

MG_0746
« 1 z 14 »

Rodový tréning s dôrazom na Istanbulský dohovor

DSC_0068
« 1 z 16 »

Občianske združenie Možnosť voľby organizovalo v júni 4.modul Rodového tréningu zameraného na zvýšenie vedomostí a zručností v oblasti násilia páchaného na ženách s dôrazom na Istanbulský dohovor. Toto bol zároveň posledným modulom Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor. Vážime si vašu chuť sa vzdelávať, podporu, povzbudenie, čas a energiu, ktoré nám dávate! Ďakujeme 🙂

Podpisová akcia v Poprade

Pozrite sa ako vyzeralo zbieranie Podpisov v Poprade. Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

ELEKTRONICKY môžete výzvu podporiť tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Zbierať podpisy fyzicky nám môžete pomôcť aj vy. PODPISOVÝ HÁROK http://moznostvolby.sk/odzvonme-nasiliu-na-zenach-podpisom…/

Ďakujeme vám za vašu úžasnú podporu a celému tímu Progresfem za ich nasadenie a skvelú spoluprácu.

 

Podpisová akcia v Stupave

Chcete vidieť ako vyzeralo zbieranie podpisov v Stupave? Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

 

Keď pri tangu štípu oči od cibule…

Som najlepšia je názov inscenácie Prešporského divadla, známeho neobyčajným spracovaním spoločensky a politicky významných tém. Tentoraz sa na javisko dostal problém násilia páchaného na ženách, obsahovo aj formálne náročne spracovateľná téma. Herecká dvojica Judita Hansman a Elena Kolek-Spaskov sa však náročnosťou nenechávajú stiahnuť, groteskným spracovaním a jedinečnými pohybovými prvkami vzlietajú v ústrety publiku. Problém násilia podávajú citlivo a s odstupom, prostredníctvom vzťahu matky a dcéry, ich vzájomného približovania a vzďaľovania, prostredníctvom každodenných úkonov i výnimočných situácií. Po tomto predstavení sa budete aj na krájanie cibule pozerať inak…

Pozývame vás na inscenáciu Som najlepšia

Prešporské divadlo Možnosť voľby pozývajú na inscenáciu Som najlepšia, ktorá sa bude konať v stredu 23. mája o 19.00 v priestoroch Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave. Po skončení predstavenia, ktoré pracuje s témou násilia páchaného na ženách, sa môžete zapojiť do debaty o tejto téme, jej umeleckom spracovaní a širších spoločenských súvislostiach násilia páchaného na ženách.

Diskutuje: Judita Hansman, Lenka Krištofová, Zuzana Maďarová, Barbora Burajová a vy 🙂

MG_8875 (1)
« 1 z 9 »

RICHARD LINTNER PODPORIL ISTANBULSKÝ DOHOVOR!

 

Richard Lintner
Richard Lintner odzváňa násiliu na ženách a podporuje Istanbulský dohovor. Ďakujeme!

Pridajte sa aj vy k Richardovi Lintnerovi a podporte Istanbulský dohovor TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

ZNÁMI MUŽI VYSTÚPILI PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH. ĎAKUJEME!

Násilie páchané na ženách nie je len problémom žien, ale dotýka sa nás všetkých. Je najvyšší čas, aby sa do riešenie tohto problému zapojili aj muži, lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Aj jeden podpis môže zmeniť životy tisícok žien http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417 Aj Richard Lintner, Michael Szatmary, Jakub Petraník, Ivo Gogál, Martin Šmahel a Richard Stanke chcú k tomu prispieť. Každý a každá z nás môže niečo urobiť. V tejto chvíli môžeme podpísať Istanbulský dohovor, ktorý sa usiluje tento vážny spoločenský problém riešiť. Stačí kliknúť na výzvu vo videu.

Ak sa dostaneme do situácie, ktorú treba riešiť akútne, môžeme volať na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Volať môžu ženy zažívajúce násilie, ako aj všetci ľudia, ktorí chcú zasiahnuť, a nevedia ako.

Video je súčasťou kampane ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, do ktorej sa zapojili známi muži z rôznych oblastí spoločnosti, mnohé mimovládne organizácie, ľudskoprávni aktéri a aktérky a zapojiť sa môžete aj vy. Viac o kampani nájdete na fb stránke Istanbulský dohovor a webovej stránke moznostvolby.sk

Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu “Podpora ratifikácie a implementácieDohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“

Loga OSF

MICHAL HADZUŠ PODPORIL ISTANBULSKÝ DOHOVOR!

Michal Handzuš
Michal Handzuš odzváňa násiliu na ženách a podporuje Istanbulský dohovor. Ďakujem!

 

 Pridajte sa aj vy k Michalovi Hadzušovi a podporte Istanbulský dohovor TU: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Podpisová akcia v Spišskej Novej Vsi

Chcete vidieť ako vyzeralo zbieranie podpisov v Spišskej Novej Vsi? Verejnosti nie je problém násilia páchaného na ženách ľahostajný:

ELEKTRONICKY môžete výzvu podporiť tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=807417

Zbierať podpisy fyzicky nám môžete pomôcť aj vy. PODPISOVÝ HÁROK http://moznostvolby.sk/odzvonme-nasiliu-na-zenach-podpisom…/

DSC00624
« 1 z 34 »

Ďakujeme vám za vašu úžasnú podporu a celému tímu  Divadlo na opätkoch a OZ HANA za ich nasadenie a skvelú spoluprácu.

Aktivita sa realizuje v rámci projektu “ Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

Ján Kuric podporuje Istanbulský dohovor

Mám to radšej nechať tak? Možno ma do toho nič. A čo ak neurobím nič? Ale Ján Kuric je proti násiliu na ženách a vie, že vždy je možné niečo urobiť. Možnosti voľby ďakuje spevákovi Jánovi Kuricovi za podporu kampane Odzvoňme násiliu na ženách- Podporme Istanbulský dohovor. Odzvoniť násiliu páchanému na ženách môžete aj vy tak, že podporíte výzvu za prijatie Istanbulského dohovoru! Pridajte sa k nám. Ďakujeme!

 

Proti násiliu páchanému na ženách môžeme vždy niečo urobiť. V tejto chvíli môžeme podpísať Istanbulský dohovor, ktorý sa usiluje tento vážny spoločenský problém riešiť. Stačí kliknúť na výzvu na konci videa. Ak sa dostaneme do situácie, ktorú treba riešiť akútne, môžeme volať na bezplatnú non-stop linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Volať môžu ženy zažívajúce násilie, ako aj všetci ľudia, ktorí chcú zasiahnuť, a nevedia ako.

Róbert Jakab podporil Istanbulský dohovor! Ďakujeme!

Možnosti voľby ďakuje hercovi Robertovi Jakabovi za podporu kampane Odzvoňme násiliu na ženách- Podporme Istanbulský dohovor. Odzvoniť násiliu páchanému na ženách môžete aj vy tak, že podporíte výzvu za prijatie Istanbulského dohovoru! Pridajte sa k nám. Ďakujeme!

Prichádzate domov, vystupujete po schodoch a zo susedného domu počujete hluk, krik, buchot a nadávky. Za dverami bytu evidentne dochádza k násiliu. Čo urobíte? Pôjdete ďalej alebo zakročíte? Takúto situáciu si vyskúšali herec Robo Jakab a herečka Zuzana Konečná. Jakab sa zahral na násilníka a snažil sa vyvolať dojem, že za zatvorenými dverami bytu spolubývajúcej slovne aj fyzicky ubližuje. Nikto z okoloidúcich ľudí netušil, že nejde o reálnu situáciu. Pozrite sa, ako to dopadlo.

Násiliu na ženách odzvonia muži

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby |

Pred niekoľkými týždňami som bola na hokeji v Trenčíne. Zápas bol divácky príťažlivý, plný zvratov a napätia, s množstvom premrhaných i nepremrhaných príležitostí. Doslova i obrazne. Uprostred zápasu sa zdvihla vlna agresivity na jednej z fanúšikovských strán. Skandovalo sa slovo, ktoré nechcem zverejniť – možno iba jeho spisovnú podobu: „Zabiť ho! Zabiť ho!“

Zaujal ma asi šesťročný chlapec, ktorý s oboma vztýčenými prostredníkmi a s nesmiernou vervou skandoval tiež. Muži okolo neho sa usmievali a odmenili ho „chlapským“ pobúchaním po pleciach. Vraj neopisujem nič nové ani nezvyčajné? Viem. O to smutnejšie. Aby však príbeh nebol taký banálny, bez zasadenia do ďalšieho deja, prezradím, že pred zápasom sme rokovali s niektorými hokejistami o ich účasti v kampani proti násiliu páchanému na ženách a o podpore Istanbulského dohovoru. V kampani, ktorá má sprostredkovať posolstvo mnohých mužov, že s násilím iných mužov nesúhlasia. Môj pocit, že takéto posolstvo má naozaj zmysel, počas sledovania zápasu silnel a silnel…