Ak nám na živote žien záleží, potrebujeme Istanbulský dohovor

🗞️ Tlačová správa, Možnosť voľby

BRATISLAVA 19. 12. 2017 – Obdobie Vianoc sa spája s pokojom a radosťou prežívanou v kruhu našich blízkych. Vianočné sviatky však majú aj svoju odvrátenú tvár. „Pre mnohé ženy zažívajúce násilie a ich deti Vianoce prinášajú obavy a strach, pretože práve  v tomto období často dochádza k stupňovaniu násilia“, vysvetľuje Dušana Karlovská, riaditeľka občianskeho združenia Fenestra, ktoré prevádzkuje poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Násilie páchané na ženách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský problém, čo potvrdil aj reprezentatívny prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA). Z jeho výsledkov vyplýva, že takmer každá štvrtá žena (23 %), ktorá mala niekedy partnera, zažila z jeho strany fyzické alebo sexuálne násilie. Ak by sme k tomu pridali psychické násilie, ktoré je vždy prítomné v násilných vzťahoch, podiel žien zasiahnutých násilím by sa ešte zvýšil.

O ukončenie násilia a zabezpečenie kvalitnej podpory ženám, ktoré žijú v násilných vzťahoch, a ich deťom sa usiluje ľudskoprávny dokument známy ako Istanbulský dohovor. „Môže prispieť k vytvoreniu dostatočného množstva kvalitných poradenských služieb, liniek pomoci a bezpečných ženských domov, ktoré na Slovensku chýbajú. Vďaka nemu môžu ľudia v pomáhajúcich profesiách dostať potrebné vzdelanie, zabezpečí sa realizácia potrebných výskumov, zavedú sa programy pre zneužívateľov,“ hovorí politologička a aktivistka Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby. „Dohovor je najkomplexnejšou európskou stratégiou na odstránenie násilia páchaného na ženách, a preto predstavuje veľkú nádej. Slovenská republika ho podpísala ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa ratifikovať ho. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej čakať,“ dodáva Mesochoritisová.   

Organizácia Možnosť voľby už štvrtý rok realizuje sociálnu kampaň, ktorá vyzýva na zastavenie násilia páchaného na ženách a podporu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známeho ako Istanbulský dohovor. Hlavným motívom tohtoročnej kampane je heslo Istanbulský dohovor… lebo na živote žien záleží.  Poukazuje na to, že ak politickým predstaviteľkám a predstaviteľom skutočne záleží na životoch žien a detí, mali by to prejaviť konkrétnymi krokmi, ako je podpora ratifikácie Istanbulského dohovoru.

Napriek tomu, že Istanbulský dohovor presadzuje výlučne také hodnoty, na ktorých je postavené demokratické európske spoločenstvo, diskusia o ňom je často sprevádzaná zavádzajúcimi a klamlivými informáciami. Aj preto organizácia Možnosť voľby pripravila v rámci kampane 12 otázok a odpovedí, ktoré poskytujú najdôležitejšie informácie o tomto dohovore. Z pravdivých informácií je zrejmé, že nejde o kontroverzný dokument. Ako kontroverzný ho prezentujú iba skupiny, ktoré odmietajú ochranu ľudských práv žien a rovnosť žien a mužov. Istanbulský dohovor obviňujú z toho, že ničí rodiny, v skutočnosti však robí pravý opak. Usiluje sa o zdravé, bezpečné rodiny založené na partnerstve, v ktorých ženy a deti nebudú zažívať násilie.

Viac informácií o násilí páchanom na ženách, kampani a Istanbulskom dohovore ponúka webová stránka moznostvolby.sk a FB stránka Istanbulský dohovor.

Kontaktná osoba:

Adriana Mesochoritisová, 0911 550 195, adriana@moznostvolby.sk

 

Táto aktivita sa realizuje v rámci kampane o.z. Možnosť voľby „Istanbulský dohovor…lebo na živote žien záleží“. Kampaň sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti (účel dotácie§ 9a zákona o dotáciách) a podpore Slovensko-českého ženského fondu a Philip Morris Slovakia, s r.o. Za obsah je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

 

Lajkujte a zdieľajte:)