Prečítajte si to konečne, nech vieme, o čom sa bavíme

✍ Píše Adriana Mesochoritisová. Autorka je politologička a ľudskoprávna aktivistka z Možnosti voľby.
 Čo je zlé na tom, že podľa Istanbulského dohovoru máme vybudovať sieť kvalitných služieb pre ženy a ďalšie obete násilia? A zlepšiť legislatívu? A dôsledne stíhať zneužívateľov?
Kedysi som písavala komentáre o tom, že sme príkladná krajina v prijímaní ľudskoprávnych dokumentov. Horšie, a o to pokryteckejšie to už bolo (je) s ich implementáciou.
Ale aspoň sme vyzerali dobre v tom ďalekom zahraničí a v tej zlej Európe, ktorá nám stále niečo diktuje. To nič, že sme jej súčasťou. Ani, že sme spolutvorcami ľudskoprávnych dokumentov, na ktoré dnes hľadíme, akoby nám spadli z neba.
Škoda, že nespadli. Keby tak bolo, s posvätnou úctou by sme dnes nemuseli už piaty rok žiadať ratifikáciu Istanbulského dohovoru.
Keby bolo keby, naša vláda a časť parlamentu by si už vôbec nelámala hlavu (niežeby si teraz veľmi áno), ako vysvetliť, že sa rozhodujú v rozpore s ústavným princípom. Princípom hovoriacim, že sme štát demokratický, neviažuci sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Vraj vôľa ľudu

Dnes je situácia odlišná. Pokrytectvo sa už nik nesnaží príliš skrývať, hrá sa s otvorenými kartami. Mnohí z tých, čo nám ukazujú smer, ale aj tí, čo tak lačnejú po tom, aby sme sa ako jeden muž (sic!) hrdo búchali do našich slovenských pŕs, majú totiž jasno, ako a kam viesť tento národ a ako chrániť jeho konzervatívne tradície.

A keďže berú vážne to, že sú volenými zástupcami, budú sa vraj riadiť vôľou ľudu. A kto je v našej krajine ľud?   

Lajkujte a zdieľajte:)

Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru

V pondelok, 19.decembra 2016 sme organizovali seminár spojený s odbornou diskusiou na tému: „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitým nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien a detí“.

Na seminári predstavili svoje prezentácie a diskutovali:

Adriana Mesochoritisová (politologička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)

Zuzana Magurová (právnička, odborníčka v oblasti ľudských práv žien, Možnosť voľby, Ústav štátu a práva SAV)

Peter Guráň (sociológ, odborník v oblasti ľudských práv detí, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa)

 

Seminár: Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru
« 2 z 5 »

Diskutovali sme o tom ako efektívne a čo najadekvátnejšie v podmienkach SR zabezpečiť  ľudsko-právny, rodovo citlivý a koordinovaný prístup k ochrane práv žien a detí (a najmä k zaisteniu ich bezpečia) v podmienkach násilia páchaného na ženách.

Chceme sa vám aj touto cestou poďakovať za účasť a podnetnú diskusiu. Tešíme na ďalšie stretnutia s vami

Seminár “Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru: prečo je Istanbulský dohovor dôležitím nástrojom ochrany a podpory ľudských práv žien” sa uskutočnil v rámci projektu Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby. Teda my

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Možnosť voľby v týchto dňoch žije aktivizmom. Pridaj sa aj ty!

V rámci kampane 16Dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách v Bratislave Slovensko-český ženský fond a Možnosť voľby organizujú podujatie s názvom “Žijeme aktivizmom” pre dobrovoľníčky a dobrovoľníkov. Cieľom podujatia je poukázať na dôležitosť občianskej angažovanosti a aktivizmu v oblasti ženských práv; a konkrétne ukázať ako sa jednotlivci a jednotlivkyne môžu angažovať a aktivizovať. Podujatie je určené najmä pre mladé ženy a mladých mužov z vysokých škôl. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 29.11. prostredníctvom online formulára: https://goo.gl/forms/NZ4AZky9Mkhq4B4r1

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci budú s dvoma členkami bratislavského organizačného tímu 16Dní diskutovať o aktivizme a jeho význame pre demokratickú a slobodnú spoločnosť, konkrétne o aktivistickom koncepte 16Dní aktivizmu, verejnom podujatí Vypískajme násilie (Pískačka), výstave Umlčané svedkyne a o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známemu ako Istanbulský dohovor, ktorý je považovaný za najlepšiu stratégiu na vytvorenie Európy bez násilia na ženách a dievčatách.  Ďalej budú spoločne vytvárať transparenty a iné materiály potrebné pre realizovanie dvoch aktivít v rámci kampane: “Pískačky” a výstavy “Umlčané svedkyne”. Zavŕšením aktivistickej spolupráce bude spoločné vypískanie násilia v utorok 6.12. na Hlavnom námestí o 17:00.

16dní aktivizmu proti násiliu na ženách a dievčatách

Aktivizujeme sa, ….

aby nás bolo vidieť a počuť,

aby sme dali najavo, že ženské práva nám nie sú ľahostajné,

aby sme jasne vyjadrili svoj postoj, že násilie páchané na ženách a

dievčatách je neprípustné a neospravedlniteľné.

 

Lajkujte a zdieľajte:)