Naše skúsenosti

Najvýznamnejšie skúsenosti Možnosti voľby priamo súvisiace s projektomPodpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“.

 

 

Vypracovanie Tieňovej správy k 2.,  3. a 4. vládnej správe k CEDAW-u

V roku 2008 vláda SR obhajovala pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien 2., 3. a 4. periodickú správu Slovenskej republiky k CEDAW-u. Koalícia MVO po prvý krát v histórii pripravila pod vedením našej organizácie tzv. Tieňovú správu k vládnej správe, ktorú reprezentantky koalície prezentovali pred CEDAW Výborom. V tieňovej správe sme uviedli najzávažnejšie fakty, ktoré odporujú Dohovoru a to všetkých oblastiach, na ktoré sa Dohovor zameriava. Tieňová správa obsahovala popri uvedení najvýraznejších porušovaní ĽP žien aj odporúčania Výboru, ktoré sme považovali za dôležité tlmočiť smerom k vláde SR. Dňa 18. júla 2008 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien zverejnil svoje Záverečné zistenia  adresované Slovensku, v ktorých vyzval vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a prijala účinné opatrenia na odstránenie diskriminácie žien. Vo svojich Záverečných zisteniach CEDAW Výbor významnou mierou reflektoval na problémy uvedené v Tieňovej správe a zahrnul mnohé z jej odporúčaní. Tento projekt bol viacerými subjektmi hodnotený ako jedna z najvýznamnejších advokačných aktivít v oblasti ĽP žien v posledných rokoch.

 

Odborný seminár „Právo žien vo svetle CEDAWu“

Po obhajobe periodickej vládnej správy a prezentácii Tieňovej správy zorganizovala naša organizácia odborný seminár pod názvom „Práva žien vo svetle CEDAWu“. Keďže výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom boli Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, predmetom tohto seminára sa stala ich účinná implementácia do praxe. Špeciálnou hostkou seminára bola Dr. Hanna Beate Schőpp-Schilling, členka Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v rokoch 1989 – 2008. Na záver semináru boli v pracovných skupinách vypracované odporúčania pre vládu, ako riešiť najvypuklejšie problémy načrtnuté v odporúčaniach komisie CEDAW. Výstupy boli diseminované relevantným vládnym inštitúciám.

 

Monitoring implementácie CEDAW-u v SR

Cieľom projektu bolo prostredníctvom monitorovacích a advokačných aktivít apelovať na inštitúcie verejnej moci, aby prebrali zodpovednosť za dodržiavanie a implementáciu ľudských práv žien, konkrétne Záverečných zistení CEDAW Výboru k Slovensku. Naša organizácia v spolupráci s viacerými expertkami a expertmi z MVO vypracovala a diseminovala „Monitorovaciu správu o plnení Záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v SR“ (správa mapovala všetky oblasti CEDAW Dohovoru a ich implementáciu v rokoch 2008-2010). V rámci projektu sme zorganizovali aj tzv. Okrúhly stôl s aktérmi a aktérkami decíznej sféry, MVO  a pod. Správa doposiaľ slúži ako dôležitý advokačný nástroj pre viaceré MVO  na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v SR.

 

Rodové vzdelávanie „Pro Gender E-Quality“

Zahraničné výskumy, ako aj naše dlhoročné skúsenosti ukázali, že ak chceme, aby sa rodové východiská stali bežnou a každodennou súčasťou antidiskriminačných politík, je nevyhnutné v čo najväčšej miere naštartovať poskytovanie kvalitných vzdelávacích služieb v tejto téme. Preto sme v tomto projekte zamerali pozornosť na posilnenie a skvalitnenie vzdelávacích služieb v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom akreditácie a štandardizácie systému kvality rodových tréningov a na integráciu rodového hľadiska do výučby ľudských práv prostredníctvom vzdelávania v rodovej oblasti. Vďaka projektu sme vypracovali a získali akreditáciu od MŠ SR na dva vzdelávacie programy: Rodová rovnosť a Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, čím sme skvalitnili naše vzdelávacie služby. V rámci projektu sme tiež vypracovali publikáciu „Štandardy kvality rodového tréningu“ (súčasťou publikácie je aj Etický kódex rodových tréneriek a trénerov), ktorá iniciovala diskusiu o potrebe štandardizácie kvality rodových tréningov. Pripravili sme a zrealizovali rodový tréning pre koordinátorov a koordinátorky Olympiády ľudských práv s cieľom integrovať rodové hľadisko do výučby ľudských práv.

 

„CEDAW ako nástroj zmeny“

Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť o CEDAW-e a jeho Opčnom protokole a zvýšiť zručnosti relevantných aktérov pre efektívnejšie uplatňovanie Dohovoru v praxi. V rámci projektu sme preto zrealizovali pre MVO, ktoré dlhodobo pracujú v téme,  špeciálne zameraný tréning na CEDAW, čím došlo k posilneniu ich odborných kapacít a advokačných zručností a následne k lepšej vymáhateľnosti práv žien (tréning lektorovali: členka CEDAW Výboru z OSN a riaditeľka WAVE). Taktiež sa nám podarilo posilniť budovanie nových odborných kapacít v téme, a to prostredníctvom realizácie nášho akreditovaného rodového tréningu pre začínajúce aktivistky a aktivistov. Pozornosť sme zamerali aj na doplnenie akútneho nedostatku informácií o CEDAW-e  a informácií o možnostiach ochrany, ktoré Dohovor umožňuje. Vytvorili sme tzv. „Banku informácií o CEDAW-e“, ktorá slúži MVO ako aj verejnosti. Banka obsahuje viaceré odborné preklady zahraničných materiálov o CEDAW-e a OP, informačné bulletiny (pre širšiu verejnosť a špeciálne pre ZŠ a SŠ), vypracovanú právnu analýzu na zlepšenie využiteľnosti CEDAW-u v praxi a pod.