Možnosť voľby učí ženy, ako sa brániť pred diskrimináciou

Brániť sa pred diskrimináciou pomáha ženám dlhodobý vzdelávací projekt z prostriedkov Úradu vlády SR, realizovaný ľudskoprávnym združením Možnosť voľby. Jedným z najvýznamnejších nástrojov ochrany ľudských práv žien a rodovej rovnosti je Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). „Slovensko o Dohovore nevie nič, alebo málo, hoci je jeho signatárskou krajinou, a ako také má povinnosť nielen informovať OSN o stave ľudských práv žien, ale predovšetkým v duchu jeho zásad ženy chrániť pred násilím a diskrimináciou,“ tvrdí Jana Zezulová zo združenia Možnosť voľby, ktoré sa pokúša preniesť Dohovor do praktického života žien a ďalších diskriminovaných skupín.

Združenie Možnosť voľby, známe napríklad úspešnou kampaňou proti násiliu na ženách Piata žena, sa pustilo na cestu presadzovania myšlienok Dohovoru formou vzdelávania diskrimináciou dotknutých skupín, predovšetkým žien. V združení panuje názor, že najlepší spôsob, ako sa môžu ženy brániť vedie cez posilňovanie ich právneho povedomia a cez dostatok informácií, kde a ako konať, ak sa stanú obeťou diskriminácie doma, na pracovisku, v škole ap. „Kým mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú na potrebu plnenia Dohovoru, a to najmä de facto, lebo na papieri je o ženy ako tak „postarané“, politickí predstavitelia a predstaviteľky nevenujú našej kritike, ale aj ponuke tejto téme odborne pomôcť, dostatočnú pozornosť,“ upozorňuje Adriana Mesochoritisová, ďalšia ľudskoprávna odborníčka združenia.

Jedným z riešení, ako sa dostať von z bludného kruhu neinformovanosť – neznalosť – diskriminácia – porušovanie ľudských práv žien, je aj nedávno ukončený vzdelávací tréningový cyklus z dielne združenia. Tréningy, primárne určené mimovládnym organizáciám (ale aj iným segmentom spoločnosti), pomáhajú zúčastneným získať odborné a advokačné zručnosti zamerané na predchádzanie diskriminácii a na lepšiu vymáhateľnosť práv žien.

Tréningy boli realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky na základe správy Výboru OSN, ktorá odporúčala „zavedenie vzdelávacích programov o Dohovore a právach žien najmä pre právnické profesie ako aj pre širšiu verejnosť“.

Viac informácií o projekte.

Možnosť voľby sa od svojho vzniku (2001) vďaka svojim advokačným a vzdelávacím

aktivitám významnou mierou podieľa na implementácii rodovej rovnosti do praxe a odstraňovaní diskriminácie žien. Organizácia významne prispela k otvoreniu diskusie o rodovo necitlivých aspektoch verejných politík a verejných rozhodovacích procesov a priniesla množstvo kritických pohľadov na reálne napĺňanie princípov rodovej rovnosti v SR. Medzi hlavné aktivity združenia patrí pripomienkovanie materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy na národnej i regionálnej úrovni, vypracovávanie hromadných pripomienok občianok a občanov, expertné pôsobenie vo viacerých odborných inštitúciách zameraných na tému rodovej rovnosti, informovanie verejnosti o situácii v oblasti rodovej demokracie, vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien, spolupráca s domácimi i medzinárodnými organizáciami a pod. V rámci vzdelávacích aktivít sa Možnosť voľby vypracovala na jeden z najvýznamnejších vzdelávacích subjektov v oblasti rodovej rovnosti a v súčasnosti realizuje a ponúka akreditované vzdelávacie programy.

Lajkujte a zdieľajte:)