Najväčšie úspechy

 • Advokačné aktivity, ktoré prispeli/prispievajú k zachovaniu ľudsko-právnych štandardov v oblasti reprodukčných práv (právo rozhodnúť sa o počte a čase narodenia svojich detí, zachovanie ustanovení zákona o umelom prerušení tehotenstva). Pripomienkovanie legislatívnych materiálov a právnych predpisov týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane zaslania písomného stanoviska (amicus curiae) na Ústavný súd SR vo veci ústavnosti interrupčného zákona, informovanie verejnosti, zorganizovanie verejnej petície.

 

 • Úspešné advokačné aktivity na národnej i EÚ úrovni, ktoré prispeli k zabráneniu podpísania Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí (tzv. Vatikánska zmluva k výhrade vo svedomí).

 

 • Iniciovanie, koordinácia a spolupráca na prvej národnej kampani v oblasti násilia páchaného na ženách „Piata žena“, vďaka ktorej sa podarilo zamerať pozornosť verejnosti na situáciu žien vystavených nasilu a otvoriť ju ako problém verejnej politiky.

 

 • Advokačné aktivity, ktoré významne prispeli k zlepšeniu legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách a k nastaveniu strategických materiálov v tejto oblasti (do stratégií a akčných plánov boli včlenené ľudsko-právne východiska problematiky NPNŽ a skvalitnené mnohé konkrétne opatrenia).

 

 • Koordinácia a vypracovanie Tieňovej správy k 2., 3. a 4. vládnej správe k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jej obhajoba pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v New Yorku (2008) a monitoring Záverečných zistení CEDAW Výboru k SR (2010). Táto aktivita je hodnotená ako jedna z najúspešnejších aktivít MVO v rámci SR, ktorá zásadným spôsobom napomohla k informovaniu OSN o situácii v SR a k vytvoreniu tlaku na dodržiavania ľudských práv žien.

 

 • Advokačné aktivity, ktoré prispeli k skvalitneniu zákonov z hľadiska ľudských práv žien a rodovej rovnosti: Zákonník práce, Zákon o rodine, Trestný zákon, Zákon o zdravotnej starostlivosti, Antidiskriminačný zákon a pod.

 

 • Presadenie návrhu vyhlášky MZ SR „Odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím“ a jej odborné vypracovanie. Vďaka vyhláške sa podarilo nastaviť štatistický zber údajov z oblasti zdravotníctva v SR a zároveň usmerniť zdravotnícky personál ako predchádzať sekundárnej viktimizácii žien vystavených násiliu.

 

 • Advokačné aktivity, ktoré prispeli k nastavovaniu inštitucionálnych mechanizmov na podporu rodovej rovnosti a ĽP (zriadenie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre rodovú rovnosť) – k významným úspechom boli aj advokačné činnosti zamerané na zriadenie nového Výboru pre práva LGBTI ľudí, kde sa nám podarilo v spolupráci s ďalšími MVO (najmä Iniciatíva Inakosť) presadiť zriadenie tohto Výboru.

 

 • Aktivity zamerané na zvýšenie prístupu k moderným metódam antikoncepcie pre ženy. Cieľom je prostredníctvom advokačných aktivít a litigácie zabezpečiť prístup k širokej škále antikoncepčných metód pre všetky ženy, ale najmä ženy zo sociálne znevýhodnených skupín.

 

 • Vďaka našim vzdelávacím aktivitám, ktoré realizujme prístupnou interaktívnou formou sa nám podarilo rozšíriť okruh ľudí aktívnych v ochrane ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Mnohé absolventky a absolventi začali po našich tréningoch aktívne pôsobiť profesne v MVO, rozšírili sme aj okruh dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, posilnili sme ľudí v štátnych organizáciách. Vytrénovali sme študentov/študentky, novinárov a novinárky, odborárov a odborárky, množstvo šudí zo štátnej a verejnej správy.

 

 • Sieťovanie feministických a ženských MVO a podpora občianskeho aktivizmu: Možnosť voľby je spolu zakladateľskou organizáciou iniciatív a strešných organizácií ako je Piata žena, Ženská loby Slovenska, Bezpečná ženská sieť. Spolupracuje aj s viacerými zahraničnými strešnými organizáciami: ASTRA Network – asociované členstvo; KARAT Coalition – dlhodobá spolupráca, WAVE (Women Against Violence Europe) – členská organizácia.

 

 • Aktívne pôsobenie v odborných inštitúciách: Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; Výbor pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania pri Rade vlády; Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb pri Rade vlády; European Observatory on Women against Violence – European Women´s Lobby; European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, EC DG for Employment, Social Affair and Equal Opportunities.