Obhajoba ľudských práv žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

Snahy Možnosti voľby v oblasti obhajoby ľudských práv sa začiatkom roku 2006 sústredili hlavne na opozíciu voči pripravovanej Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu vo svedomí.  Po ratifikácii by zmluva nadobudla status „medzinárodnej zmluvy o ľudských právach“ a mala prednosť pred slovenskými zákonmi. Jej cieľom je ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia definovaného podľa mravoučného a vieroučného učenia katolíckej cirkvi v oblastiach reprodukčného zdravia, vzdelania, pracovného práva, právnych a ozbrojených služieb. Podľa analýzy expertov EÚ je návrh zmluvy je v rozpore s Ústavou SR, Chartou základných práv Európskej Únie (EÚ), Akčným plánom ICDP (Medzinárodná konferencie o populácii a rozvoji)  ako aj s medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, a to najmä Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Zmluva vyvolala širokú verejnú diskusiu a poukázala na nedostatky v zabezpečení prístupu k legálnej interrupcii a sexuálnej výchove, ako i nedostatočného chápania princípu pluralitnej sekulárnej spoločnosti na Slovensku.

Lajkujte a zdieľajte:)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website