Opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám. Robia tak pod rúškom presadzovania práva žien na informácie a obhajoby ich záujmov. Návrh predstavuje zmenu v taktike týchto skupín a jednotlivcov po neúspechu ich podania na ústavnom súde v roku 2001, ktorým tiež chceli obmedziť prístup žien k interrupciám. O novom návrhu bude Národná rada SR hlasovať na terajšej schôdzi.

Návrh zákona je ako celok v rozpore s Ústavou SR, medzinárodnými dohovormi, záväznými aj pre Slovenskú republiku, ako aj s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. „Namiesto toho, aby sa Slovenská republika zamerala na znižovanie počtu nechcených tehotenstiev, jej predstavitelia rozmýšľajú o zavádzaní prekážok interrupciám. To je v rozpore s celosvetovým trendom smerujúcim k liberalizácii interrupčných zákonov, ktorý reflektuje skutočnosť, že prekážky kladené interrupciám iba ohrozujú zdravie a práva žien a dospievajúcich dievčat. Ak by bola novela zákona o zdravotnej starostlivosti schválená, bolo by to prvýkrát, čo by členský štát Európskej únie výrazne obmedzil právo na interrupciu,“ uviedla Christina Zampas z Centra pre reprodukčné práva v New Yorku.

Navrhovaná povinnosť lekára alebo lekárky podať hlásenie štátnej inštitúcii o každej požadovanej interrupcii, vrátane osobných údajov ženy, je v hrubom rozpore s právom žien na súkromie, na ochranu osobných údajov a na dôvernosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poučenie, ktoré by umožňovalo poskytovať vedecky neoverené informácie o umelom prerušení tehotenstva (UPT), by viedlo k zavádzaniu a manipulovaniu žien namiesto ich informovania. Stanovením povinnej čakacej doby s nejasne určeným začiatkom návrh ohrozuje možnosť žien rozhodnúť sa o pokračovaní svojho tehotenstva. Vystavuje ich riziku nezákonných interrupcií vykonaných v nebezpečných podmienkach. Kladie tak viaceré bariéry právu žien slobodne sa rozhodovať o  UPT a povedie k obmedzeniu prístupu žien k tejto službe zdravotnej starostlivosti.

 

„Predstavitelia verejnej moci takmer vôbec neriešia veci, ktoré dlhodobo predstavujú pre ženy obrovský problém a porušujú ich práva, ako napríklad diskrimináciu v oblasti verejného a súkromného života či násilie, ktoré ohrozuje ich fyzické a duševné zdravie a často aj fyzickú existenciu. O to absurdnejšie je, že nám niekto nanucuje niečo, čo má byť pre nás dobré, hoci my si to nemyslíme,“ uviedla právnička zo združenia Občan a demokracia Janka Debrecéniová.

 

 

Ďalšie informácie:

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website