Najvypuklejšie problémy v oblasti rodovo necitlivej mediálnej tvorby

Ak zoberieme do úvahy tento dôležitý vplyv médií, z hľadiska hľadania stratégií na dosahovanie rodovej rovnosti ich potom môžeme vnímať ako jeden z najvplyvnejších nástrojov na scitlivovanie verejnosti, elimináciu rodovo stereotypného vnímania maskulinity a feminity,  a na propagáciu rodovej rovnosti. Takýto obrovský potenciál médií je však značne limitovaný pretrvávajúcou rodovo necitlivou mediálnou a marketingovou tvorbou. Z toho vyplýva potreba najskôr analyzovať a tematizovať z rodového hľadiska problematické aspekty mediálnych výpovedí a mediálnych inštitúcií, a až tie/ktoré sa môžu stať východiskom pre spustenie/naštartovanie zmien v mediálnom priemysle smerom k väčšiemu rešpektovaniu princípov rodovej rovnosti.

Rodovo-citlivé médiá

Dnes už málokto pochybuje o tom, že médiá patria k jedným z najvplyvnejších nástrojov na formovanie verejnej mienky, postojov, názorov ľudí a ako také, majú nemalý podiel na konštruovaní sociálnej reality. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že žijeme v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac stáva informačnou alebo použijúc známu metaforu globálnou dedinou (global village), iste nás neprekvapí neustále rastúci vplyv médií (a najmä tzv. nových médií) na formovanie „spoločenských pravidiel hry“ a našich individuálnych identít.

Záverečné zistenia Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien k Slovensku

Dňa 18. júla 2008 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor) zverejnil svoje záverečné zistenia  adresované Slovensku, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Kým Výbor uznal existenciu určitého pokroku v implementácii CEDAWu na Slovensku, zároveň poukázal na pretrvávajúce závažné nedostatky v účinnom uplatňovaní práv žien. K nim patria prekážky v prístupe mnohých žien k prostriedkom právnej ochrany pred diskrimináciou, nevôľa prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia na základe určitých dôvodov vrátane pohlavia, rodu a etnického pôvodu, pretrvávajúce rodové stereotypy v jednotlivých sektoroch spoločnosti, či obmedzený prístup žien a dospievajúcich dievčat k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Otvorený list predsedovi vlády a ministrovi zdravotníctva

Vážený pán predseda vlády,vážený pán minister zdravotníctva,

obraciame sa na Vás vo veci schválenia Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorý bol odsunutý z rokovania vláda „na neurčito“.

Ako mimovládne organizácie, pracujúce v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti, ale i iných tém, a ako slobodní občania a občianky tejto krajiny chceme touto cestou podporiť prijatie tohto strategicky dôležitého dokumentu. Pretože poznáme verejne prezentovaný odpor zo strany najvyšších predstaviteľov cirkvi a niektorých organizácií, chceme zdôrazniť, že hoci aj medzi nami je množstvo veriacich a vážime si prácu cirkví v oblasti charity a ďalších oblastiach, nemôžeme s týmto odmietavým stanoviskom súhlasiť a vyhlasujeme, že nezastupujú všetky mimovládne organizáce.

Grundtvig projekt

The Application of E-Learning Systems to Encourage Equal Opportunities between Women and Men on the Labour Market

V rámci projektu Learning Partnership si budú participujúce organizácie vzájomne vymieňať svoje skúsenosti, názory, koncepty a myšlienky týkajúce sa problematiky rodovej rovnosti a to predovšetkým na tru práce.

Participanti projektu sú organizácie, ktoré sa špecializujú na rôzne oblasti a preto ich rôzne pohľady na problematiku budú pridanou hodnotou a celkovým prínosom. Predstaviteľky a predstavitelia partnerských organizácii budú aktívne zapojené/í do  projektu ,budú sa zúčastňovať projektových stretnutí,podporovať ďalšie aktivity a budú detajlne informované/í o Learning Partnership. Nadviazanie kontaktov medzi členkami a členmi partnerských organizácii umožnia v budúcnosti vytvoriť spoluprácu na európskej úrovni.