Volíme Ivetu Radičovú!

Ľudia z mimovládnych organizácií podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku Slovenskej republiky

Iveta Radičová je jedna z nás. Opiera sa o hodnoty demokracie, váži si občanov a občianky, otvorene stojí na ich strane. Robila tak v minulosti a robí tak i teraz. Tieto postoje zdieľame aj my, slobodné občianky a občania rôznych národností a svetonázorov. Ctíme si našu ústavu a hodnoty demokracie považujeme pre fungovanie našej spoločnosti za zásadné. Súčasťou týchto hodnôt je volebné právo pre všetkých ľudí bez rozdielu. Hoci už takmer sto rokov majú volebné právo aj ženy, až dnes máme unikátnu príležitosť zvoliť prvú prezidentku.

My, ľudia z mimovládnych organizácií, si u Ivety Radičovej ceníme jej politickú kultúru, odbornosť a slušnosť. Dôverujeme jej, preto podporujeme jej zvolenie za prezidentku Slovenskej republiky.

Váš podpis môžete pridat na changenete aj vy

Ľudia z MVO podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku

Tlačová správa, 30. marec 2009

28 mimovládnych organizácií a vyše stovky predstaviteľov a predstaviteliek neziskového sektora i známych osobností vyjadruje svoju podporu kandidátke na prezidentku Ivete Radičovej, pretože zdieľajú hodnoty, aké chce v prípade zvolenia presadzovať ona. Radičovú podporujú ľudskoprávne organizácie, organizácie zaoberajúce sa poskytovaním sociálnych služieb, vzdelávaním a ochranou životného prostredia, občianske združenia z regiónov i hlavného mesta.*

Nový projekt Pro Gender E-Quality

Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality, ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy. Podpora rodovej rovnosti patrí v našej spoločnosti ešte stále k podceňovaným témam. I keď vďaka mnohým aktivitám MVO sa v spoločnosti otvorila diskusia o rodových nerovnostiach, a najmä o ich najmarkantnejších dôsledkoch akým je diskriminácia žien, ešte stále pretrváva nepochopenie témy a jej význam v celkovom kontexte ľudských práv. „Rod“ totiž patrí ku kategóriám, ktorá je prierezová, nadrezortná – ide naprieč ostatnými kategóriami ako je napr. vek, zdravotné postihnutie, etnicita a pod. Z toho vyplýva, že kým nebudú rodové východiská integrálnou súčasťou riešenia rôznych diskriminačných problémov, je iba malá pravdepodobnosť, že budú aj dostatočne efektívne (čo potvrdzujú aj odporúčania RE, OSN, EÚ a výsledky implementácie mnohých ľudskoprávnych projektov OSN, Svetovej banky a pod.).

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo. Celý článok si môžete prečitať na tomto odkaze

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach.