Ponuka na RODOVÝ TRÉNING zameraný na Istanbulský dohovor

Ponuka na vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať odborný interaktívny rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor.

Istanbulský dohovor je zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Cieľom vzdelávania je zvýšenie odborných znalostí o dohovore s cieľom zefektívniť uplatňovanie ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Účastníci a účastníčky získajú komplexný prehľad o Istanbulskom dohovore a jeho prepojení ďalšími ĽP dohovormi. Zoznámia sa s opatreniami uvedenými v dohovore, ktorými možno zabezpečiť účinnú elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Vďaka tréningu si zároveň posilnenia zručnosti na zlepšenie ochrany a podpory žien vystavených násiliu v zmysle ľudsko-právnych východísk a štandardov. Jedným z kľúčových cieľov vzdelávania bude aj zlepšenie rodových kompetencií (nevyhnutných pre správnu implementáciu dohovoru).

Termín 1. tréningu: Piatok 23. júna – Nedeľa 25. júna 2017

Termín 2. tréningu: Piatok 28. – Nedeľa 30. júl 2017 

Termín 3. tréningu: Piatok 15. – Nedeľa 17. september 2017 

Termín 4. tréningu: Piatok 6. – Nedeľa 8. október 2017 

 

 

KTO?

Občianske združenie Možnosť voľby

www.moznostvolby.sk

https://www.facebook.com/MoznostVolby

https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať odborný interaktívny rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor.

Istanbulský dohovor je zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Cieľom vzdelávania je zvýšenie odborných znalostí o dohovore s cieľom zefektívniť uplatňovanie ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Účastníci a účastníčky získajú komplexný prehľad o Istanbulskom dohovore a jeho prepojení ďalšími ĽP dohovormi. Zoznámia sa s opatreniami uvedenými v dohovore, ktorými možno zabezpečiť účinnú elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Vďaka tréningu si zároveň posilnenia zručnosti na zlepšenie ochrany a podpory žien vystavených násiliu v zmysle ľudsko-právnych východísk a štandardov. Jedným z kľúčových cieľov vzdelávania bude aj zlepšenie rodových kompetencií (nevyhnutných pre správnu implementáciu dohovoru).

PRE KOHO?

Rodový tréning je určený pre skupinu 16 ľudí a to najmä:

  • pre profesie intervenujúce v prípadoch násilia, najmä pre MVO poskytujúce   podporu ženám a ich deťom
  • pre pedagogické profesie
  • študentky a študentov (najmä budúce pomáhajúce profesie, pedagogické profesie)
  • MVO, aktivistov a aktivistky
  • verejné a štátne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní ochrany práv žien a detí vystavených násiliu

Tréning ponúkame ľuďom, ktorí chcú vedieť viac o problematike násilia páchaného na ženách, rodovej rovnosti a ľudských právach žien. Hľadáme ľudí, ktorí sa snažia napomôcť k implementácii ľudských práv do každodenného života.

ČAS: 

Termín: Jún  2017 – Október/November 2017

Časová dotácia: 80  hodín = 4 x 3dňové tréningové cykly; dotácia na deň: cca 6 – 8 hod. Tréningy budú zvyčajne prebiehať v piatok, sobotu a nedeľu, resp. podľa vzájomnej dohody. Termíny ďalších tréningov budú spresnené na prvom tréningu po vzájomnej dohode.

Termín 1. tréningu: Piatok 23. júna – Nedeľa 25. júna 2017.

FINANCIE:

Rodový tréning sa uskutoční v rámci projektu Možnosti voľby „Implementácia ľudskoprávnych dohovorov do praxe“, podporeného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Vďaka tejto podpore sú hradené tieto náklady: lektorské, ubytovanie, 1x denne teplý obed, občerstvenie (káva, minerálky, drobné občerstvenie), prednášková miestnosť, tréningové materiály.

MIESTO:

Tréningy budú realizované v stredisku cestovného ruchu Oščadnica – Veľká Rača,  v Penzióne Kýčera (cca 24 km od Žiliny). K dispozícii sú 2 lôžkové izby, wifi. Po programe môžete bezplatne využívať bazén, pingpongové stoly, vonkajšie priestory s grilom. V prízemí je reštaurácia.

TRÉNINGOVÉ METÓDY:

Ponúkame vám zážitkové učenieJ. Učenie sa hrou považujeme za najefektívnejšiu formu získavania vedomostí, zručností a tiež možnosť ako meniť rodovo stereotypné postoje. Z tréningových metód a techník budeme využívať najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou), prednášanie, diskusie.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte Adrianu Mesochoritisovú a potvrďte svoju účasť do PONDELKA 12.6. 2017.

Možnosť voľby uprednostní účastníkov a účastníčky, ktoré nemali možnosť absolvovať tréning minulý rok (kvôli obmedzenému počtu ľudí v rámci jednej tréningovej skupiny). Vďaka za porozumenie.

Mail: adriana@moznostvolby.sk

Telefón: 0911 550 195

Teší sa na vás všetky a všetkých trénersky tím: Adriana Mesochoritisová a Paula Jojárt 🙂

Adriana Mesochoritisová je politologička špecializujúca sa na oblasť ľudských práv, rodová trénerka a feministická aktivistka. Problematike násilia páchaného na ženách a ľudským právam žien sa venuje od roku 1999. V súčasnosti pôsobí ako štatutárna zástupkyňa o.z. Možnosť voľby. Je členkou Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť. Prednáša, publikuje, advokuje, podieľa sa na realizácii kampaní. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenia Piata žena v kategórii Aktivizmus za prínos v oblasti násilia páchaného na ženách. Miluje rodové tréningy a verí, že násilie páchané na ženách sa môže skončiť – a že všetci a všetky k tomu môžeme prispieť.

Paula Jójárt je psychologička, trénerka v rodovych, ľudskoprávnych a rozvojových témach, feministická aktivistka a rodová analytička. Pracovala pre Rozvojovy program OSN a UN Women. Spolupracuje alebo spolupracovala s Možnosťou voľby, Aspektom, viacerými LGBTI organizáciami ale aj s PDCS, či Alianciou žien alebo MPSVR. Je členkou Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu a členkou poroty anticeny Sexistický kix. Príležitostne publikuje k rodovým a ľudskoprávnym témam. Je presvedčená, že rozmanitosť a rovnosť idú ruka v ruke, a že rešpekt a dôstojnosť každej ľudskej bytosti patria medzi klúčové hodnoty každého spoločenstva.

Možnosť voľby vznikla v roku 2001 s cieľom zachovať súčasný štandard reprodukčných práv žien na Slovensku. K tejto téme postupne pribudli ďalšie oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, najmä eliminácia násilia páchaného na ženách, uplatňovanie rodového hľadiska vo vzdelávaní, verejných politikách. Pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy, informujeme verejnosť, pôsobíme v participatívnych orgánoch, spolupracuje s MVO, štátnou a verejnou správou a médiami. Zvyšujeme povedomie o ľudských právach žien a posilňujeme odborné a ľudské zdroje v tejto oblasti. Možnosť voľby patrila k MVO, ktoré realizovali prvú kampaň v oblasti násilia na ženách Piata žena a dlhodobo spolupracuje s MVO na kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. V posledných rokoch sme sa zamerali na zvýšenie povedomia o ľudskoprávnych dohovoroch a ich implementáciu do praxe a realizovali kampane na podporu ratifikácie a implementácie ID (Odzvoňme násiliu na ženách – Podporme Istanbulský dohovor; Istanbulský dohovor pre ľudí), ako aj kampaň PRVÁ (význam žien v histórii). Šírime myšlienky nulovej tolerancie násilia a presadzujeme rodové chápanie tejto problematiky. Veríme, že každá žena má právo žiť svoj život bezpečne, dôstojne, bez akejkoľvek hrozby násilia. V oblasti rodového vzdelávania dlhodobo ponúkame a realizujeme viacero komplexných vzdelávacích programov. Možnosť voľby je členskou organizáciou Bezpečnej ženskej siete.

« 1 z 2 »

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Adriana Mesochoritisová.

Lajkujte a zdieľajte:)