Ponuka na vzdelávanie

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať odborný interaktívny rodový tréning zameraný na Istanbulský dohovor #istanbulskydohovorpreludi 

Istanbulský dohovor je zaužívaný názov pre Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.

Cieľom vzdelávania je zvýšenie odborných znalostí o dohovore s cieľom zefektívniť uplatňovanie ľudských práv zaručených dohovorom v praxi. Účastníci a účastníčky získajú komplexný prehľad o Istanbulskom dohovore a jeho prepojení ďalšími ĽP dohovormi. Zoznámia sa s opatreniami uvedenými v dohovore, ktorými možno zabezpečiť účinnú elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Vďaka tréningu si zároveň posilnenia zručností na zlepšenie ochrany a podpory žien vystavených násiliu v zmysle ľudsko-právnych východísk a štandardov. Jedným z kľúčových cieľov vzdelávania bude aj zlepšenie rodových kompetencií (nevyhnutných pre správnu implementáciu dohovoru).

 

PRE KOHO?

Rodový tréning je určený pre skupinu 16 ľudí a to najmä:

  • pre profesie intervenujúce v prípadoch násilia
  • pre pedagogické profesie
  • študentky a študentov
  • MVO, aktivistov a aktivistky
  • verejné a štátne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní ochrany práv žien a detí vystavených násiliu (rozvoj spolupráce)

Tréning ponúkame ľuďom, ktorí chcú vedieť viac o problematike násilia páchaného na ženách, rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Hľadáme ľudí, ktorí sa snažia napomôcť k implementácii ľudských práv žien do každodenného života.

 

ČAS:

Termín: august 2016 – október/november 2016

Časová dotácia: 80 hodín = 4 x 3dňové tréningové cykly; dotácia na deň: cca 6 – 8 hod. Tréningy budú zvyčajne prebiehať vo štvrtok, piatok a sobotu, prípadne piatok, sobotu a nedeľu, resp. podľa vzájomnej dohody.

Prvý cyklus tréningu bude realizovaný na konci augusta 2016:

štvrtok 25.8. – sobota 27. august 2016

 

FINANCIE:

Všetky náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovným budú hradené z rozpočtu projektu „Istanbulský dohovor pre ľudí“.

 

MIESTO:

Tréningy budú realizované v penziónoch/hoteloch na rôznych miestach v SR. Miesta budú vyberané tak, aby boli striedavo najvýhodnejšie (t.j. čo najbližšie k mieste bydliska/pobytu) pre účastníčky a účastníkov. Miesta a termíny tréningov budú spresnené po definitívnom nahlásení sa všetkých účastníkov a účastníčok.

 

TRÉNINGOVÉ METÓDY:

Ponúkame vám zážitkové učenie. Z tréningových metód a techník sa počas tréningu budú využívať najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou), prednášanie, diskusia.

 

Rodový tréning sa uskutoční v rámci projektu Možnosti voľby „Istanbulský dohovor pre ľudí,“ ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.

 

Ministerstvo zahraničných veci
« 1 z 2 »

Kontakty:

V prípade Vášho záujmu kontaktujte Adrianu Mesochoritisovú a potvrďte svoju účasť do pondelka 15.8. 2016.

Mail:  adriana@moznostvolby.sk

Telefón: 0911 550 195

Teší sa na vás všetky a všetkých trénersky tím Možnosti voľby:

Adriana Mesochoritisová a Paula Jojárt

 

Adriana Mesochoritisová je politologička špecializujúca sa na oblasť ľudských práv, rodová trénerka a feministická aktivistka. Problematike násilia páchaného na ženách a ľudským právam žien sa venuje od roku 1999. V súčasnosti pôsobí ako štatutárna zástupkyňa o.z. Možnosť voľby. Je členkou Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť. Prednáša, publikuje, advokuje, podieľa sa na realizácii kampaní. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenia Piata žena v kategórii Aktivizmus za prínos v oblasti násilia páchaného na ženách. Miluje rodové tréningy a verí, že násilie páchané na ženách môže skončiť – a že všetci a všetky k tomu môžeme prispieť.

 

Paula Jójárt je psychologička, trénerka v rodovych, ľudskoprávnych a rozvojových témach, feministická aktivistka a rodová analytička. Pracovala pre Rozvojovy program OSN a UN Women. Spolupracuje alebo spolupracovala s Možnosťou voľby, Aspektom, viacerými LGBTI organizáciami ale aj s PDCS, či Alianciou žien alebo MPSVR. Je členkou Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu a členkou poroty anticeny Sexistický kix. Príležitostne publikuje k rodovým a ľudskoprávnym témam. Je presvedčená, že rozmanitosť a rovnosť idú ruka v ruke, a že rešpekt a dôstojnosť každej ľudskej bytosti patria medzi klúčové hodnoty každého spoločenstva.

Lajkujte a zdieľajte:)