Reakcia na nenávistnú kampaň Fóra života, Inštitútu Leva XIII. a skupiny poslancov z OĽANO

Otvorený list premiérovi SR na vedomie: podpredsedovi vlády SR a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vedúcemu Úradu vlády

Bratislava, 12. februára 2013

Vážený pán premiér, vážený pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, vážený pán vedúci Úradu vlády! Dovoľujeme si reagovať na medializované aktivity Inštitútu Leva XIII. a Fóra života, smerujúce k obmedzeniu dotácií určených na ochranu ľudských práv a rodovej rovnosti, ktoré zástupcovia menovaných organizácií manipulatívne a lživo nazývajú „podporou kultúry smrti“. Po tragických skúsenostiach Slovenska s dvoma totalitnými režimami Vás spomínané organizácie priamo vyzývajú na sociálne vylúčenie konkrétnych menšín, ktoré si vyžadujú ochranu a podporu štátu.

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženy musia mať reálne právo rozhodovať sa o okolnostiach pôrodu

Verejnosť pripomienkuje novelu zákona o matrikách, ktorú navrhuje ministerstvo vnútra (Bratislava, 22. 1. 2013 ). 14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. V pripomienke preto žiadajú odstrániť z novely dva diskriminačné body, ktoré sú vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov (tie sú súčasťou právneho poriadku SR a majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi). Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania tesne pred Vianocami, 20. 12. 2012.

Lajkujte a zdieľajte:)

Kaníkove novely zákonov sú zlé – treba ich odmietnuť

Princípy a motívy, na ktorých sú postavené novely dvoch zákonov o štátnych príspevkoch týkajúcich sa výchovy detí, sú diskriminačné a v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Najvýraznejšie sa medzi nimi vyníma rasistický motív a celkovo necitlivosť voči zraniteľným skupinám, ktoré má štát ochraňovať a vytvárať podmienky pre ich rovnocenné začlenenie do spoločnosti, a nie ešte viac prehlbovať ich diskrimináciu.

Lajkujte a zdieľajte:)

Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií

k Návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a vzor písomných informácií a podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia a za kontrolu dodržiavania lehoty medzi poskytnutím informácií a vykonaním umelého prerušenia tehotenstva. 

Lajkujte a zdieľajte:)

Opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie

Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám. Robia tak pod rúškom presadzovania práva žien na informácie a obhajoby ich záujmov. Návrh predstavuje zmenu v taktike týchto skupín a jednotlivcov po neúspechu ich podania na ústavnom súde v roku 2001, ktorým tiež chceli obmedziť prístup žien k interrupciám. O novom návrhu bude Národná rada SR hlasovať na terajšej schôdzi.

Lajkujte a zdieľajte:)