Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach.

Lajkujte a zdieľajte:)

Výhrady k výhrade

Sloboda svedomia rovnako ako sloboda myslenia je neobmedziteľná a patrí k základným ľudským právam, aspoň od čias liberalizmu Výhrada svedomia vyplýva síce z práva na slobodu svedomia, medzi základné ľudské práva však nepatrí. Uplatnenie výhrady svedomia je totiž právo konať – alebo nekonať – v súlade so svedomím. Sloboda konania je  ale v liberálnej demokracii (akou snáď Slovensko ešte je) obmedzená výkonom práv iných. Práve tento princíp v zmluve chýba.

Lajkujte a zdieľajte:)

O.Pietruchová: Výhrada svedomia ako ideologická zbraň

„Patrí však k najlepším tradíciám pluralitnej spoločnosti umožniť každému, aby vykonával svoju profesiu v súlade so svojím náboženským presvedčením“, tvrdí minister Lipšic (Sme, Ad: Ministerstvo spravodlivosti klame, 9.3.). Vyvoláva tým dojem, že obdobný postup ako je zmluva so Svätou stolicou o práve uplatňovať si výhradu svedomia (ďalej len zmluva) je štandardným prvkom v legislatívach pluralitných demokratických spoločností. Opak je však pravdou, zmluvu by uzavrelo Slovensko ako prvý štát v Európe. Znamená to, že sme najtolerantnejšou spoločnosťou? Tomu snáď nikto neverí, tak málo tolerancie voči „tým iným“, ako prejavuje práve ministerstvo spravodlivosti, nás robí v EÚ čiernou ovcou v oblasti ľudských práv.

Lajkujte a zdieľajte:)

K.Závacká: Stanovisko k zmluve o výhrade svedomia

Vážený pán
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

k č. 2152/2006

Vážený pán predseda vlády,

na základe Vašej požiadavky zo dňa 3. 2. 2006 o stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Vám zasielam vypracovaný elaborát.

Vzhľadom na krátkosť času som zamerala svoju pozornosť iba na niektoré z ustanovení, ktoré považujem za nezlučiteľné s Ústavou SR. Moje stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí vychádza v prvom rade z ustanovení Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, publikovanej v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 Z. z.

Lajkujte a zdieľajte:)