Projekt: Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách

Možnosť voľby realizuje počas rokov 2015-2016 nový projekt s názvom Zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách prostredníctvom kampaní, vzdelávacích a výskumných aktivít

Projekt je zameraný na udržateľnosť akreditovaných vzdelávacích programov a informovanie verejnosti o situácií v oblasti násilia páchaného na ženách prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky organizácie.

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Slovnesko-českého ženského fondu a Philip Morris International.

Logo Slovensko český ženský fond
« 1 z 3 »
Lajkujte a zdieľajte:)

Projekt “Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“

Popis projektu:  Istanbulský dohovor, ktorý podpísala Slovenská republika ako jedna z prvých krajín, predstavuje komplexný súbor právnych mechanizmov na prevenciu a elimináciu NPNŽ. Nielenže upravuje povinnosti štátu v oblasti ochrany žien vystavených násiliu a ich a podpory, ale aj v oblasti prevencie, integrovanej politiky, potrestania páchateľov či zberu údajov. Predpokladá sa, že SR ratifikuje dohovor koncom roku 2013, čo samozrejme vyvolá potrebu rozsiahlych zmien v oblasti verejných politík.

Lajkujte a zdieľajte:)

Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

O. z Možnosť voľby realizuje od septembra 2013 do júna 2015 projekt s názvom  „Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“. „ Projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation“.

EEA
« 1 z 3 »

 

Lajkujte a zdieľajte:)

Rozhovor o projekte “CEDAW do praxe”

1. Čo je to CEDAW a prečo je dôležitý?

CEDAW je zaužívaná skratka Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, odvodená od anglického názvu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW je najvýznamnejší medzinárodný ľudskoprávny dohovor zameraný na podporu a ochranu ľudských práv žien a dievčat a tiež na podporu rodovej rovnosti. Keďže ho ratifikovala aj SR (resp. bývalá ČSSR a potom prešiel sukcesiou do nášho právneho poriadku), sme jeho ustanoveniami viazaný. To znamená, že naša krajina je povinná účinne odstraňovať diskrimináciu žien a dievčat a zabezpečiť de jure (formálnu) i de facto (reálnu) rovnosť žien. CEDAW sa tak stal významným nástrojom v boji proti rodovej diskriminácii a na dosiahnutie pozitívnych zmien v postavení žien.

Lajkujte a zdieľajte:)