MVO: Štát je povinný zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii

Bratislava, Košice, 15.11.2013

Mimovládne organizácie presadzujúce ochranu reprodukčných práv žien upozorňujú, že štát má povinnosť zabezpečiť ženám prístup ku všetkým formám antikoncepcie, nielen k sterilizácii.

Na jednej strane vítajú iniciatívu hradiť ženám z verejného zdravotného poistenia vykonanie sterilizácie, avšak zdôrazňujú, že by nemalo ísť len o túto formu antikoncepcie. Úhrada len jednej z foriem antikoncepcie štátom pred-stavuje porušenie práva ženy na slobodnú voľbu pri výbere anti-koncepcie. Sterilizácie majú navyše trvalý účinok a sú dlhodobo vy-konávané najmä na rómskych ženách z marginalizovaných komunít.

Lajkujte a zdieľajte:)

Ženy musia mať reálne právo rozhodovať sa o okolnostiach pôrodu

Verejnosť pripomienkuje novelu zákona o matrikách, ktorú navrhuje ministerstvo vnútra (Bratislava, 22. 1. 2013 ) – 14 mimovládnych organizácií a 1811 osôb podalo ministerstvu vnútra hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá je podľa ich názoru v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. V pripomienke preto žiadajú odstrániť z novely dva diskriminačné body, ktoré sú vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov (tie sú súčasťou právneho poriadku SR a majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi). Minister vnútra Robert Kaliňák predložil návrh novely do medzirezortného pripomienkového konania tesne pred Vianocami, 20. 12. 2012.

Lajkujte a zdieľajte:)

Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií

k Návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a vzor písomných informácií a podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia a za kontrolu dodržiavania lehoty medzi poskytnutím informácií a vykonaním umelého prerušenia tehotenstva. 

Lajkujte a zdieľajte:)

Opakovaný pokus obmedziť bezpečné interrupcie

Bratislava (19. 6. 2009) –- Návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti je nebezpečným pokusom, ktorý sa snaží obmedziť právo žien na včasnú a bezpečnú interrupciu. Po neúspešných snahách o širšiu ochranu plodu sa skupiny a jednotlivci, ktorí presadzujú zákaz interrupcií, usilujú obmedziť prístup žien k interrupciám. Robia tak pod rúškom presadzovania práva žien na informácie a obhajoby ich záujmov. Návrh predstavuje zmenu v taktike týchto skupín a jednotlivcov po neúspechu ich podania na ústavnom súde v roku 2001, ktorým tiež chceli obmedziť prístup žien k interrupciám. O novom návrhu bude Národná rada SR hlasovať na terajšej schôdzi.

Lajkujte a zdieľajte:)

Zhrnutie najzávažnejších problémov návrhu novely

Návrh poslankyne Muškovej a poslanca Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parl. tlač 1030) je nebezpečným pokusom, ktorý sa pod rúškom presadzovania práva žien na informácie snaží obmedziť ich právo na včasnú a bezpečnú interrupciu. Návrh zákona je pokračovaním neúspešného pokusu obmedziť prístup k interrupciám podaním na ústavnom súde v roku 2001. 

Lajkujte a zdieľajte:)