Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

O. z Možnosť voľby realizuje od septembra 2013 do júna 2015 projekt s názvom  „Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“. „ Projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation“.

« z 3 »

 

Ľudia z MVO podporujú zvolenie Ivety Radičovej za prezidentku

Tlačová správa, 30. marec 2009

28 mimovládnych organizácií a vyše stovky predstaviteľov a predstaviteliek neziskového sektora i známych osobností vyjadruje svoju podporu kandidátke na prezidentku Ivete Radičovej, pretože zdieľajú hodnoty, aké chce v prípade zvolenia presadzovať ona. Radičovú podporujú ľudskoprávne organizácie, organizácie zaoberajúce sa poskytovaním sociálnych služieb, vzdelávaním a ochranou životného prostredia, občianske združenia z regiónov i hlavného mesta.*

Nový projekt Pro Gender E-Quality

Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality, ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy. Podpora rodovej rovnosti patrí v našej spoločnosti ešte stále k podceňovaným témam. I keď vďaka mnohým aktivitám MVO sa v spoločnosti otvorila diskusia o rodových nerovnostiach, a najmä o ich najmarkantnejších dôsledkoch akým je diskriminácia žien, ešte stále pretrváva nepochopenie témy a jej význam v celkovom kontexte ľudských práv. „Rod“ totiž patrí ku kategóriám, ktorá je prierezová, nadrezortná – ide naprieč ostatnými kategóriami ako je napr. vek, zdravotné postihnutie, etnicita a pod. Z toho vyplýva, že kým nebudú rodové východiská integrálnou súčasťou riešenia rôznych diskriminačných problémov, je iba malá pravdepodobnosť, že budú aj dostatočne efektívne (čo potvrdzujú aj odporúčania RE, OSN, EÚ a výsledky implementácie mnohých ľudskoprávnych projektov OSN, Svetovej banky a pod.).

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo. Celý článok si môžete prečitať na tomto odkaze