ĽUDSKOPRÁVNY RODOVÝ TRÉNING

                Ponuka na vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a ľudskoprávnych dohovorov.

ČO PONÚKAME?

Možnosť absolvovať interaktívny rodový tréning, s dôrazom na implementáciu rodovej rovnosti a ľudskoprávnych dohovorov do každodenného života a praxe.

Cieľom vzdelávania je prehĺbenie citlivosti, vedomostí a zručností v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a detí. Sústredíme sa aj na posilnenie uplatňovania kľúčových ľudskoprávnych dohovorov do praxe (Istanbulský, CEDAW, Dohovor o právach dieťaťa). Čítajte viac…

1. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, 2014

« z 16 »

Občianske združenie Možnosť voľby organizovala v decembri 1. modul Rodového tréningu s dôrazom na Istanbulský dohovor, ktorý bol zameraný na posilnenie rodovej kompetencie účastníkov a účastníčok, zvýšenie vedomostí a argumentačných zručností z oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách s dôrazom na Istanbulský dohovor.

Rozhovor o projekte “CEDAW do praxe”

1. Čo je to CEDAW a prečo je dôležitý?

CEDAW je zaužívaná skratka Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, odvodená od anglického názvu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW je najvýznamnejší medzinárodný ľudskoprávny dohovor zameraný na podporu a ochranu ľudských práv žien a dievčat a tiež na podporu rodovej rovnosti. Keďže ho ratifikovala aj SR (resp. bývalá ČSSR a potom prešiel sukcesiou do nášho právneho poriadku), sme jeho ustanoveniami viazaný. To znamená, že naša krajina je povinná účinne odstraňovať diskrimináciu žien a dievčat a zabezpečiť de jure (formálnu) i de facto (reálnu) rovnosť žien. CEDAW sa tak stal významným nástrojom v boji proti rodovej diskriminácii a na dosiahnutie pozitívnych zmien v postavení žien.

Odborný seminár: Práva žien vo svetle CEDAWu

Dňa 13. 11. 2008 Možnosť voľby zorganizovala odborný seminár pod názvom Práva žien vo svetle CEDAWu. Seminár nasledoval po obhajobe periodickej správy vlády SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prezentácii tieňovej správy koalície MVO pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v júli 2008. Výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom sú Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, ktorých účinná implementácia bola predmetom tohto seminára.

« z 14 »