Čo ponúkame

To, čo sme sa naučili si nenechávame pre seba a šírime naše know-how ďalej, s cieľom aktivizovať čo najviac ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti. Práve preto organizujme workshopy, okrúhle stoly, diskusné aktivity a rodové tréningy.

Aj vďaka tomu sme sa v oblasti celoživotného vzdelávania vypracovali na jeden z najvýznamnejších vzdelávacích subjektov v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti a v súčasnosti realizujeme a ponúkame akreditované vzdelávacie programy zamerané na zvýšenie rodovej kompetencie sériu tréningov v oblasti násilia páchaného na ženách pre verejnosť a pomáhajúce profesie.

Vďaka našim vzdelávacím aktivitám sa nám podarilo rozšíriť okruh ľudí aktívnych v ochrane ľudských práv žien a rodovej rovnosti. V rámci doposiaľ zrealizovaných akreditovaných vzdelávacích aktivít absolvovalo u nás tréningy cca 250 účastníčok a účastníkov. Mnohé absolventky a absolventi začali po našich tréningoch aktívne pôsobiť profesne v MVO, rozšírili sme aj okruh dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, posilnili sme ľudí v štátnych organizáciách. Vytrénovali sme študentov a študentky, novinárov a novinárky, odborárov a odborárky, množstvo šudí zo štátnej a verejnej správy.

Vďaka realizácii vzdelávacích aktivít tak dochádza k posilneniu advokačných a odborných zručností v téme ľudských práv žien, k posilneniu rodových kompetencií a zvýšeniu vedomostí z oblasti rodovej rovnosti, ako aj k posilneniu zručností na uplatňovať tieto vedomosti v praxi a  zvýšeniu občianskeho aktivizmu.  Účastníčky a účastníci tréningov aktívne implementujú poznatky z tréningov do vlastnej praxe – dodnes veľmi intenzívne spolupracujú s Možnosťou voľby.

Taktiež, vďaka realizácii vzdelávacích aktivít dochádza aj k prehĺbeniu spolupráce našej organizácie s viacerými MVO, pracujúcimi napr. v oblasti LGBTI témy, diskriminácie rómskej menšiny a pod.

U nás máte možnosť dosiahnuť potrebné zručnosti, osvojiť si praktické a teoretické vedomostí, spôsobilosti, kompetencie na implementáciu východísk rodovej rovnosti tak na individuálnej ako aj na spoločenskej úrovni.