Interrupcia, antikoncepcia, rozvod (Katarína Zavacká)

Tieto tri slová znamenajú vo vývoji postavenia ženy v spoločnosti veľmi veľa. Celé stáročia hýbali spoločnosťou snahy o zmenu postavenia žien. V Európe sa zásadná zmena začala dvoma revolúciami – francúzskou a priemyselnou, ktoré na seba nadväzovali nutnosťou zmien v postavení občana v štáte. To sa týkalo i statusu ženy.

Zaraďovanie žien do výrobného procesu, participujúcich tak na vyživovaní rodiny, a vstup žien do vzdelávacieho procesu mal za následok i zavádzanie zásadných právnych zmien v postavení ženy. K prvým moderným právnym normám, ktoré menili postavenie ženy, patrila možnosť mať a nadobúdať majetok a slobodne ním disponovať a právo na rozvod.

Mimovládne organizácie pripomienkovali program sexuálneho a reprodukčného zdravia

Občianske združenia Možnosť voľby, Občan a demokracia a Poradňa pre občianske a ľudské práva pripomienkovali návrh Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom pripomienkujúcich organizácií je skvalitnenie navrhovaného výhľadového plánu v tejto oblasti, ktorý pre roky 2008 až 2012 zároveň predstavuje aj konkrétne postupy na jeho realizáciu.

Mimovládne organizácie oceňujú, že ministerstvo zdravotníctva má snahu koncepčne a systémovo riešiť otázky súvisiace so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Zdôrazňujú však viaceré aspekty, ktoré pri dôslednom uplatňovaní sexuálnych a reprodukčných práv nemožno opomenúť.

O.Pietruchová: Výhrada svedomia v druhom dejstve

Zmluva o výhrade svedomia sa opäť dostáva na pretras. Tentoraz však nečakane rozvírili hladinu evanjelici vyhlásením, že o ňu vôbec nestoja. Zrejme konečne pochopili, čo bolo od začiatku jasné – akákoľvek dohoda uzavretá s nimi by bola len deklaratórnym gestom, keďže evanjelická cirkev – na rozdiel od Svätej stolice – nemá charakter štátu. Jedine zmluva so Svätou stolicou by mohla byť klasifikovaná ako medzinárodná zmluva o ľudských právach a mala preto platnosť pred našimi zákonmi.

Písomné pripomienky k návrhu podanom na Ústavný súd Slovenskej republiky k ústavnosti zákona o umelom prerušení tehotenstva

V apríli 2007 OZ Možnosť voľby a Centrum pre reprodukčné práva, New York zaslali na Ústavný súd Slovenskej republiky „Písomné pripomienky k Návrhu podľa čl. 125 písm. a), písm. b) Ústavy Slovenskej republiky“ ako amicus curiae (tzv. priateľ súdu).

Táto právna analýza vychádza z judikatúry medzinárodných ľudsko-právnych mechanizmov vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí a zákonov členských štátov Rady Európy. Z judikatúry Európskej komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva jasne vyplýva, že plod nemá v zmysle článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznané právo na život.

K.Závacká: Stanovisko k zmluve o výhrade svedomia

Vážený pán
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

k č. 2152/2006

Vážený pán predseda vlády,

na základe Vašej požiadavky zo dňa 3. 2. 2006 o stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Vám zasielam vypracovaný elaborát.

Vzhľadom na krátkosť času som zamerala svoju pozornosť iba na niektoré z ustanovení, ktoré považujem za nezlučiteľné s Ústavou SR. Moje stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí vychádza v prvom rade z ustanovení Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, publikovanej v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 Z. z.