Možnosť voľby učí ženy, ako sa brániť pred diskrimináciou

Brániť sa pred diskrimináciou pomáha ženám dlhodobý vzdelávací projekt z prostriedkov Úradu vlády SR, realizovaný ľudskoprávnym združením Možnosť voľby. Jedným z najvýznamnejších nástrojov ochrany ľudských práv žien a rodovej rovnosti je Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). „Slovensko o Dohovore nevie nič, alebo málo, hoci je jeho signatárskou krajinou, a ako také má povinnosť nielen informovať OSN o stave ľudských práv žien, ale predovšetkým v duchu jeho zásad ženy chrániť pred násilím a diskrimináciou,“ tvrdí Jana Zezulová zo združenia Možnosť voľby, ktoré sa pokúša preniesť Dohovor do praktického života žien a ďalších diskriminovaných skupín.

CEDAW ako nástroj zmeny

Možnosť voľby realizuje od októbra 2011 nový projekt CEDAW ako nástroj zmeny, podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ciele projektu

Hlavný cieľ: Zvýšiť efektivitu presadzovania a uplatňovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti v SR prostredníctvom zlepšenia implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (ďalej CEDAW) a jeho Opčného protokolu (OP) do praxe.

Kaníkove novely zákonov sú zlé – treba ich odmietnuť

Princípy a motívy, na ktorých sú postavené novely dvoch zákonov o štátnych príspevkoch týkajúcich sa výchovy detí, sú diskriminačné a v demokratickej spoločnosti neprijateľné. Najvýraznejšie sa medzi nimi vyníma rasistický motív a celkovo necitlivosť voči zraniteľným skupinám, ktoré má štát ochraňovať a vytvárať podmienky pre ich rovnocenné začlenenie do spoločnosti, a nie ešte viac prehlbovať ich diskrimináciu.

Aktivistky protestovali figurínou hluchonemého Uhliarika

Aktivistky za práva žien vyjadrili v štvrtok svoj nesúhlas s politikou ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH). Na konferencii v Bratislave, kde sa hovorilo aj o antikoncepcii, vystavili jeho figurínu, ktorá mala prelepené ústa, oči a zapchaté uši. „Považujeme za diskriminačnú prax, že ženy na Slovensku nemajú prístup k bezplatnej antikoncepcii,“ vysvetlila Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby. Celý článok si môžete prečítať na tomto odkaze

 

 

Tlačová správa: Práva žien a ich plnenie je na Slovensku stále nedostatočné.

Ľudskoprávne expertky z mimovládnych organizácií budú hodnotiť stav ľudských práv žien v SR a poukážu na pretrvávajúce závažné nedostatky v ich účinnom uplatňovaní. Otvorene tak vyjadria svoje znepokojenie nad pokračujúcou diskrimináciou žien a nad absenciou systémových opatrení na jej odstránenie. Vo štvrtok 24. februára sa v Bratislave uskutoční konferencia “Práva žien vo svetle CEDAW-u”. Novinárov a novinárky privíta hneď o 8:30 na tlačovej konferencii slepo-hluchá figurína – symbolické zosobnenie ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika, ktorého doterajšie konanie výrazne prispieva k znevýhodňovaniu žien.