Nový projekt Pro Gender E-Quality

Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality, ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy. Podpora rodovej rovnosti patrí v našej spoločnosti ešte stále k podceňovaným témam. I keď vďaka mnohým aktivitám MVO sa v spoločnosti otvorila diskusia o rodových nerovnostiach, a najmä o ich najmarkantnejších dôsledkoch akým je diskriminácia žien, ešte stále pretrváva nepochopenie témy a jej význam v celkovom kontexte ľudských práv. „Rod“ totiž patrí ku kategóriám, ktorá je prierezová, nadrezortná – ide naprieč ostatnými kategóriami ako je napr. vek, zdravotné postihnutie, etnicita a pod. Z toho vyplýva, že kým nebudú rodové východiská integrálnou súčasťou riešenia rôznych diskriminačných problémov, je iba malá pravdepodobnosť, že budú aj dostatočne efektívne (čo potvrdzujú aj odporúčania RE, OSN, EÚ a výsledky implementácie mnohých ľudskoprávnych projektov OSN, Svetovej banky a pod.).

MVO upozorňujú na násilie páchané na ženách

Urážky, krik, facky, fyzické a psychické násilie. Aj to zažívajú denno denne tisícky žien na Slovensku. Mimovládne organizácie žiadajú vládu aby začala situáciu brať vážne. Vláda odpovedá akčným plánom, ktorý má situáciu zlepšiť. Mimovládky ale tvrdia, že ministerstvo práce nezohľadnilo ich pripomienky a z diskusie o akčnom pláne ich vylúčilo. Celý článok si môžete prečitať na tomto odkaze

Hromadná pripomienka k Národnému akčnému plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách

Dvanásť mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti ľudských práv žien predkladá hromadnú pripomienku k návrhu Národného akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (NAP), ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. MVO považujú tento materiál vo svojej súčasnej podobe za neadekvátny rámec pre efektívne riešenie eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách vo viac ako 40 pripomienkach.

Aktivistky kritizujú Tomanovej plán o násilí na ženách

Občianske aktivistky kritizujú akčný plán na elimináciu násilia páchaného na ženách. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová v ňom navrhla skvalitniť pomoc obetiam násilia, podporiť chce tiež zariadenia, ktoré túto pomoc realizujú a pozornosť sa má zamerať aj na vzdelávanie a skvalitňovanie práce pomáhajúcich profesií a ich vzájomnej spolupráce. Viac na http://www.sme.sk

Závery projektu Rodovo-citlivé médiá

Už pri zbežnej analýze mediálnych posolstiev na Slovensku je zrejmé, že médiá zohrávajú neprehliadnuteľnú úlohu pri produkovaní rodových nerovností a konštruovaní rodovo stereotypných spoločenských noriem. A to nielen tým, že nám predkladajú až príliš zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti, zaťažené rodovo stereotypnými konotáciami, ale aj tým, že svojim vplyvom spolupôsobia ako sociálna kontrola pri určovaní prípustného správania sa žien a mužov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v pretrvávajúcej dichotómii verejnej a privátnej sféry, kedy muži sú zobrazovaní ma titulkách ako kľúčoví aktéri verejného života, kým ženy spravidla ako konzumentky, matky alebo idoly mýtu krásy. Tento trend je až do krajnosti posilnený najmä v reklame a to spravidla u domácich tvorcov. Je zrejmé, že bez uznania dôležitosti úlohy médií v presadzovaní rodovej rovnosti a tomu zodpovedajúcemu politickému tlaku sa výraznejšie zmeny nedajú očakávať.