Diskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Edit Bauer

OZ Možnosť voľby v spolupráci so Ženskou loby Slovenska a za finančnej podpory Heinrich Boell Stiftung Varsava si vás touto cestou dovoľujú pozvať na diskusné fórum

Ako využívať mechanizmy EÚ na presadzovanie rodovej rovnosti?

Na diskusiu prijali pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer a predseda výboru NR SR pre ľudské práva a rovnoprávnosť žien Laszló Nagy.  

Diskusia sa bude konať 11.12.2008 od 10.00 hod do 13.00 v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, Kýčerského 5, Bratislava.

Po obedňajšej prestávke sa uskutoční zasadnutie Ženskej loby Slovenska.   

O.Pietruchová: Problémy so zmluvou

Pripravovaný návrh zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia vyvolal polemiku, v ktorej bolo zo strany ministerstva spravodlivosti  a jeho pochlebovačov prezentovaných množstvo zavádzajúcich informácií.Výhradu svedomia si vraj bude môcť uplatňovať každý. Zmluva s Vatikánom ale  jednoznačne hovorí, že „každý (môže) odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.” vyhlásených Magistériom Katolíckej cirkvi. Ak by si teda chcel aplikovať výhradu svedomia ateista, musí sa odvolávať na učenie katolíckej cirkvi, čo znamená porušenie jeho náboženskej slobody.

List EP premiérovi SR

List poslancov a poslankýň EP premiérovi M.Dzurindovi ohľadom pripravovanej Zmluvy o výhrade svedomia

European Parliament, Rue Wiertz 60, B – 1047  Brussels, Belgium

Prime Minister Mikuláš Dzurinda
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovakia
Fax: 00421 2 52 49 75 95

CC:  Mr José Manuel Barroso, President of the European Commission
Mr Franco Frattini, Vice-President, Commissioner for Justice and Home Affairs
Mr Vladimir Spidla, Commissioner for Employment and Social Affairs
Mr Jean-Claude Juncker, President in Office, European Council

Brussels, 21 April 2005

Odborný seminár: Práva žien vo svetle CEDAWu

Dňa 13. 11. 2008 Možnosť voľby zorganizovala odborný seminár pod názvom Práva žien vo svetle CEDAWu. Seminár nasledoval po obhajobe periodickej správy vlády SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prezentácii tieňovej správy koalície MVO pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v júli 2008. Výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom sú Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, ktorých účinná implementácia bola predmetom tohto seminára.

« z 14 »

Najvypuklejšie problémy v oblasti rodovo necitlivej mediálnej tvorby

Ak zoberieme do úvahy tento dôležitý vplyv médií, z hľadiska hľadania stratégií na dosahovanie rodovej rovnosti ich potom môžeme vnímať ako jeden z najvplyvnejších nástrojov na scitlivovanie verejnosti, elimináciu rodovo stereotypného vnímania maskulinity a feminity,  a na propagáciu rodovej rovnosti. Takýto obrovský potenciál médií je však značne limitovaný pretrvávajúcou rodovo necitlivou mediálnou a marketingovou tvorbou. Z toho vyplýva potreba najskôr analyzovať a tematizovať z rodového hľadiska problematické aspekty mediálnych výpovedí a mediálnych inštitúcií, a až tie/ktoré sa môžu stať východiskom pre spustenie/naštartovanie zmien v mediálnom priemysle smerom k väčšiemu rešpektovaniu princípov rodovej rovnosti.