List EP premiérovi SR

List poslancov a poslankýň EP premiérovi M.Dzurindovi ohľadom pripravovanej Zmluvy o výhrade svedomia

European Parliament, Rue Wiertz 60, B – 1047  Brussels, Belgium

Prime Minister Mikuláš Dzurinda
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovakia
Fax: 00421 2 52 49 75 95

CC:  Mr José Manuel Barroso, President of the European Commission
Mr Franco Frattini, Vice-President, Commissioner for Justice and Home Affairs
Mr Vladimir Spidla, Commissioner for Employment and Social Affairs
Mr Jean-Claude Juncker, President in Office, European Council

Brussels, 21 April 2005

Odborný seminár: Práva žien vo svetle CEDAWu

Dňa 13. 11. 2008 Možnosť voľby zorganizovala odborný seminár pod názvom Práva žien vo svetle CEDAWu. Seminár nasledoval po obhajobe periodickej správy vlády SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prezentácii tieňovej správy koalície MVO pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v júli 2008. Výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom sú Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, ktorých účinná implementácia bola predmetom tohto seminára.

« z 14 »

Najvypuklejšie problémy v oblasti rodovo necitlivej mediálnej tvorby

Ak zoberieme do úvahy tento dôležitý vplyv médií, z hľadiska hľadania stratégií na dosahovanie rodovej rovnosti ich potom môžeme vnímať ako jeden z najvplyvnejších nástrojov na scitlivovanie verejnosti, elimináciu rodovo stereotypného vnímania maskulinity a feminity,  a na propagáciu rodovej rovnosti. Takýto obrovský potenciál médií je však značne limitovaný pretrvávajúcou rodovo necitlivou mediálnou a marketingovou tvorbou. Z toho vyplýva potreba najskôr analyzovať a tematizovať z rodového hľadiska problematické aspekty mediálnych výpovedí a mediálnych inštitúcií, a až tie/ktoré sa môžu stať východiskom pre spustenie/naštartovanie zmien v mediálnom priemysle smerom k väčšiemu rešpektovaniu princípov rodovej rovnosti.

Rodovo-citlivé médiá

Dnes už málokto pochybuje o tom, že médiá patria k jedným z najvplyvnejších nástrojov na formovanie verejnej mienky, postojov, názorov ľudí a ako také, majú nemalý podiel na konštruovaní sociálnej reality. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že žijeme v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac stáva informačnou alebo použijúc známu metaforu globálnou dedinou (global village), iste nás neprekvapí neustále rastúci vplyv médií (a najmä tzv. nových médií) na formovanie „spoločenských pravidiel hry“ a našich individuálnych identít.

Záverečné zistenia Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien k Slovensku

Dňa 18. júla 2008 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (Výbor) zverejnil svoje záverečné zistenia  adresované Slovensku, v ktorých vyzýva vládu SR, aby zabezpečila riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Kým Výbor uznal existenciu určitého pokroku v implementácii CEDAWu na Slovensku, zároveň poukázal na pretrvávajúce závažné nedostatky v účinnom uplatňovaní práv žien. K nim patria prekážky v prístupe mnohých žien k prostriedkom právnej ochrany pred diskrimináciou, nevôľa prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia na základe určitých dôvodov vrátane pohlavia, rodu a etnického pôvodu, pretrvávajúce rodové stereotypy v jednotlivých sektoroch spoločnosti, či obmedzený prístup žien a dospievajúcich dievčat k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia.