O.Pietruchová: Výhrada svedomia v druhom dejstve

Zmluva o výhrade svedomia sa opäť dostáva na pretras. Tentoraz však nečakane rozvírili hladinu evanjelici vyhlásením, že o ňu vôbec nestoja. Zrejme konečne pochopili, čo bolo od začiatku jasné – akákoľvek dohoda uzavretá s nimi by bola len deklaratórnym gestom, keďže evanjelická cirkev – na rozdiel od Svätej stolice – nemá charakter štátu. Jedine zmluva so Svätou stolicou by mohla byť klasifikovaná ako medzinárodná zmluva o ľudských právach a mala preto platnosť pred našimi zákonmi.

Písomné pripomienky k návrhu podanom na Ústavný súd Slovenskej republiky k ústavnosti zákona o umelom prerušení tehotenstva

V apríli 2007 OZ Možnosť voľby a Centrum pre reprodukčné práva, New York zaslali na Ústavný súd Slovenskej republiky „Písomné pripomienky k Návrhu podľa čl. 125 písm. a), písm. b) Ústavy Slovenskej republiky“ ako amicus curiae (tzv. priateľ súdu).

Táto právna analýza vychádza z judikatúry medzinárodných ľudsko-právnych mechanizmov vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí a zákonov členských štátov Rady Európy. Z judikatúry Európskej komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva jasne vyplýva, že plod nemá v zmysle článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznané právo na život.

K.Závacká: Stanovisko k zmluve o výhrade svedomia

Vážený pán
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

k č. 2152/2006

Vážený pán predseda vlády,

na základe Vašej požiadavky zo dňa 3. 2. 2006 o stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí Vám zasielam vypracovaný elaborát.

Vzhľadom na krátkosť času som zamerala svoju pozornosť iba na niektoré z ustanovení, ktoré považujem za nezlučiteľné s Ústavou SR. Moje stanovisko k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí vychádza v prvom rade z ustanovení Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, publikovanej v Zbierke zákonov pod číslom 326/2001 Z. z.

Zavádzanie okolo zmluvy o výhrade svedomia

Pravda existuje, pravda sa dá nájsť, ja chcem iba pravdu…podobné výroky zaznievali z úst Daniela Lipšica celý minulý táždeň. On vraj konal podľa pravidiel, otvorene a férovo, kým všetci ostatní klamú. Pravda sa dá zistiť podľa dokumentov…nuž, poďme hľadať.

Na stránke ministerstva spravodlivosti je zoznam predkladaných materiálov v roku 2004. Pôvodná zmluva bola predložená 5.11.2004, čo je uvedené aj v nadpise návrhu vystaveného na stránke v osobitnej rubrike. V zozname materiálov predložených na pripomienkové konanie roku 2004 však chýba a nie je uvedená ani v roku 2005. Podľa stránky MS návrh zmluvy na pripomienkové konanie nikdy predložený nebol, hoci opak je pravdou.

O.Pietruchová: Výhrada svedomia a jej možné riešenie

Po feministkách vraj klame už aj Sme a zrejme aj právni experti EÚ. Podráždené reakcie ministerstva spravodlivosti na akýchkoľvek oponentov pripravovanej zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia (ďalej zmluva) len potvrdzujú naše podozrenia, že dôležitosť a možný dopad zmluvy je pre KDH oveľa širsí ako verejnosť tuší.

KDH sa pri argumentovaní odvoláva na širokým konsensom schválenú Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou a záväzok SR voči Vatikánu prijať čiastkovú zmluvu o výhrade svedomia. Treba však upozorniť, že základná zmluva bola prijatá len preto, že bola koncipovaná všeobecne a že z nej boli vynechané kontroverzné časti, ktoré boli v koalícii v r. 2000 nepriechodné.