O.Pietruchová: Výhrada svedomia ako ideologická zbraň

„Patrí však k najlepším tradíciám pluralitnej spoločnosti umožniť každému, aby vykonával svoju profesiu v súlade so svojím náboženským presvedčením“, tvrdí minister Lipšic (Sme, Ad: Ministerstvo spravodlivosti klame, 9.3.). Vyvoláva tým dojem, že obdobný postup ako je zmluva so Svätou stolicou o práve uplatňovať si výhradu svedomia (ďalej len zmluva) je štandardným prvkom v legislatívach pluralitných demokratických spoločností. Opak je však pravdou, zmluvu by uzavrelo Slovensko ako prvý štát v Európe. Znamená to, že sme najtolerantnejšou spoločnosťou? Tomu snáď nikto neverí, tak málo tolerancie voči „tým iným“, ako prejavuje práve ministerstvo spravodlivosti, nás robí v EÚ čiernou ovcou v oblasti ľudských práv.

O.Pietruchová: Problémy so zmluvou

Pripravovaný návrh zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia vyvolal polemiku, v ktorej bolo zo strany ministerstva spravodlivosti  a jeho pochlebovačov prezentovaných množstvo zavádzajúcich informácií.Výhradu svedomia si vraj bude môcť uplatňovať každý. Zmluva s Vatikánom ale  jednoznačne hovorí, že „každý (môže) odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.” vyhlásených Magistériom Katolíckej cirkvi. Ak by si teda chcel aplikovať výhradu svedomia ateista, musí sa odvolávať na učenie katolíckej cirkvi, čo znamená porušenie jeho náboženskej slobody.

O.Pietruchová: Výhrada svedomia v druhom dejstve

Zmluva o výhrade svedomia sa opäť dostáva na pretras. Tentoraz však nečakane rozvírili hladinu evanjelici vyhlásením, že o ňu vôbec nestoja. Zrejme konečne pochopili, čo bolo od začiatku jasné – akákoľvek dohoda uzavretá s nimi by bola len deklaratórnym gestom, keďže evanjelická cirkev – na rozdiel od Svätej stolice – nemá charakter štátu. Jedine zmluva so Svätou stolicou by mohla byť klasifikovaná ako medzinárodná zmluva o ľudských právach a mala preto platnosť pred našimi zákonmi.

Písomné pripomienky k návrhu podanom na Ústavný súd Slovenskej republiky k ústavnosti zákona o umelom prerušení tehotenstva

V apríli 2007 OZ Možnosť voľby a Centrum pre reprodukčné práva, New York zaslali na Ústavný súd Slovenskej republiky „Písomné pripomienky k Návrhu podľa čl. 125 písm. a), písm. b) Ústavy Slovenskej republiky“ ako amicus curiae (tzv. priateľ súdu).

Táto právna analýza vychádza z judikatúry medzinárodných ľudsko-právnych mechanizmov vrátane Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z rozhodnutí a zákonov členských štátov Rady Európy. Z judikatúry Európskej komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva jasne vyplýva, že plod nemá v zmysle článku 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd priznané právo na život.

Zavádzanie okolo zmluvy o výhrade svedomia

Pravda existuje, pravda sa dá nájsť, ja chcem iba pravdu…podobné výroky zaznievali z úst Daniela Lipšica celý minulý táždeň. On vraj konal podľa pravidiel, otvorene a férovo, kým všetci ostatní klamú. Pravda sa dá zistiť podľa dokumentov…nuž, poďme hľadať.

Na stránke ministerstva spravodlivosti je zoznam predkladaných materiálov v roku 2004. Pôvodná zmluva bola predložená 5.11.2004, čo je uvedené aj v nadpise návrhu vystaveného na stránke v osobitnej rubrike. V zozname materiálov predložených na pripomienkové konanie roku 2004 však chýba a nie je uvedená ani v roku 2005. Podľa stránky MS návrh zmluvy na pripomienkové konanie nikdy predložený nebol, hoci opak je pravdou.