UČTOVNÉ DOKLADY

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

UČTOVNÉ DOKLADY

 

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

 1. prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidencie zavedenia a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,

 

 1. vedenia účtovnej agendy,

 

 1. fakturácie dotknutých osôb.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
 2. príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidencie zavedenia a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. vedenie účtovnej agendy:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. fakturácia dotknutých osôb:

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
 2. príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za účelom evidencie zavedenia a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov:

spracúvanie osobných údajov sa opiera o:

 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 1. vedenie účtovnej agendy:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. o dani z príjmov
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

 1. fakturácia dotknutých osôb:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. o dani z príjmov,
 • zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

 

 1. Zoznam osobných údajov:

Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 

 1. Dotknuté osoby:

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady.

 

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Lehota spracúvania osobných údajov potrebných pre spracovanie účtovnej agendy dotknutých osôb je 10 rokov.

 

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

 1. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 

 1. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 

 1. Sprostredkovateľ:
Externá účtovná spoločnosť, ktorá zabezpečuje spracúvanie personalistiky, miezd a účtovníctva) na základe článku 28 Naradenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 1. Iný oprávnený subjekt: 
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu ale nepovažujú sa za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

 

 

Daňový úrad na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov.
Súd, orgány činné v trestnom konaní na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

 

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 1. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne.