Hromadná pripomienka: Návrh SNS je podobný zákonu z nacistického Nemecka

Zastavme obmedzovania práv žien.

Podporte hromadnú pripomienku a pomôžte zastaviť obmedzovanie práv žien a lekárskej verejnosti na Slovensku. Do nedele 17. 11. 2019 (vrátane tohto dňa).

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1070518

Parlament bude na novembrovej schôdzi rokovať v druhom čítaní o zákone poslankýň Slovenskej národnej strany Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej. Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestorský orgán predložilo návrh stanoviska vlády k zákonu do medzirezortného pripomienkového konania.

Návrh zákona poslankýň SNS sa pokúša obmedziť práva žien, ako aj možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a v súlade s etickými princípmi:

 • Núti lekárky a lekárov k tomu, aby ženám zvažujúcim interrupciu ukázali sonografickú snímku embrya alebo plodu a v prípade, ak je to technicky možné, im pustili aj tlkot srdca embrya alebo plodu. V rozpore s požiadavkou dobrovoľného a slobodného súhlasu týchto žien.
 • Zakazuje reklamu na umelé prerušenie tehotenstva. Táto úprava môže viesť k tomu, že lekári a lekárky nebudú smieť informovať o poskytovaní interrupcií. Za porušenie tohto zákazu im hrozí pokutou až do výšky 66 400 eur. ⇓

Ministerstvo zdravotníctva ako predkladateľ návrhu stanoviska odporúča vláde, aby vyjadrila súhlas s poslaneckým návrhom po vypustení Čl. I zákona, ktorý ukladá povinnosť zobrazovať ženám sonografické snímky a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu. Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva plne podporujeme. Súčasne však navrhujeme vypustiť aj Čl. II a Čl. III zákona, ktoré navrhujú zákaz a sankcionovanie reklamy umelého prerušenia tehotenstva. Žiadame teda odmietnuť návrh zákona ako celok.

Slovenská republika je demokratický a sekulárny štát. Právo žien na prístup k medicínsky správnym a nezaujatým informáciám a dôstojné zaobchádzanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predstavujú neoddeliteľnú súčasť týchto princípov. Je príznačné, že zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva bol prijatý v Nemecku v roku 1933 krátko po tom, čo sa k moci dostal Adolf Hitler a NSDAP.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme vypustiť všetky navrhované zmeny s odôvodnením, že:

  • návrh stavia na neodborných základoch, 
  • je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky, 
  • vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii, 
  • môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva,
  • obmedzuje možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne, eticky a v súlade so svojím presvedčením,
  • je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky

Hromadnú pripomienku predkladajú mimovládne organizácie ASPEKT a Možnosť voľby a občianska iniciatíva Povstanie pokračuje. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnené tieto zástupkyne:

Alena Faragulová, Povstanie pokračuje

Barbora Holubová, holubba@gmail.com

Paula Jojárt, Možnosť voľby, paulajojart@gmail.com

Zuzana Maďarová, ASPEKT, zmadarova@gmail.com

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, adriana@moznostvolby.sk

Alexandra Ostertágová, ostertagovaalexandra@gmail.sk

 

Celé znenie pripomienky

Andrea Kalavská

ministerka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, P.O. BOX 52

837 52 Bratislava 37

 

Hromadná pripomienka verejnosti, mimovládnych organizácií ASPEKT a Možnosť voľby a občianskej iniciatívy Povstanie pokračuje k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (legislatívny proces č. LP/2019/811; rezortné číslo S14804-2019-OL),  ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 8. 11. 2019. Materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/246.

 • Plne podporujeme stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré žiada vypustiť úpravu navrhovanú v Čl. I. Navrhujeme vypustiť Čl. I. 

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Úprava navrhuje zmenu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, konkrétne navrhuje zaviesť pre lekárky a lekárov pri poučení predchádzajúcom informovanému súhlasu pri umelom prerušení tehotenstva povinnosť zabezpečiť, aby žena videla obraz embrya alebo plodu a ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca embrya alebo plodu. Lekárky a lekári majú podľa zákona spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytnúť žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj má byť ukončený.

Tento návrh je v rozpore s odbornými štandardmi lekárskej starostlivosti v oblasti  informovaného súhlasu. Ultrazvukové vyšetrenie je lekársky výkon, ktorý by sa mal podstupovať len po spoločnom zvážení pacientky a jej lekára či lekárky a po udelení informovaného súhlasu. Návrh zákona však ukladá ženám povinnosť podrobiť sa takémuto lekárskemu výkonu. Táto povinnosť je v príkrom rozpore s princípom informovaného súhlasu, ktorý požaduje, aby sa lekárske  vyšetrenie poskytovalo po obdržaní súhlasu pacientky udelenom dobrovoľne a bez nátlaku a na základe neskreslených a medicínsky správnych informácií. 

Uloženie povinnosti podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie je navyše neetické, keďže núti lekárov a lekárky, aby ho vykonávali, aj keď si to pacientka neželá. Navrhované zmeny zabraňujú lekárom a lekárkam vykonávať svoju profesiu v súlade s etickými, ako aj zdravotnými štandardmi. Povinnosť podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie nemá žiadnu oporu ani z medicínskeho hľadiska.  Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) jasne potvrdila, že neexistuje medicínsky dôvod na rutinné vykonávanie ultrazvuku pred interrupciou. SZO naopak zdôrazňuje, že rozhodnutie žien o ich prístupe k interrupcii sa má rešpektovať a ženy by nemali byť podrobované direktívnym opatreniam, ktorých účelom je vplývať na ich rozhodovanie; lekári a lekárky či iný personál sa nemá usilovať o to, aby ženy od rozhodnutia podstúpiť interrupciu odhováral. 

Navrhované počúvanie „tlkotu srdca“ v prvých troch mesiacoch tehotenstva by navyše podľa časti odbornej verejnosti mohlo plod poškodiť. Ultrazvukové vyšetrenie môže byť navyše pre ženy žijúce v odľahlých oblastiach ťažko dostupné. Povinnosť absolvovať ho vo vzdialených zdravotníckych zariadeniach by pre ne znamenala ďalšie finančné a časové náklady. Navrhovaná úpravu možno súčasne považovať za citové vydieranie žien a vyvíjanie emocionálneho nátlaku na ženy, ktoré sa pri zvažovaní interrupcie často nachádzajú v zložitej situácii. Úprava nemá nič spoločné so zvyšovaním informovanosti, ako uvádza dôvodová správa. 

 • Navrhujeme vypustiť Čl. II. a Čl. III

Pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:

Úprava navrhuje zmenu zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zakázať reklamu umelého prerušenia tehotenstva. Za porušenie tohto zákona navrhuje udeliť pokutu až o výšky 66 400 eur (Čl. III). Túto zmenu navrhuje úprava aplikovať aj do Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je Prílohou č. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (Čl. II).

Takáto úprava môže viesť k obmedzeniu prístupu k odborným a nezaujatým informáciám o interrupcii. Reklamou sa podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame rozumie „predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu“ ((§ 2, ods. 1, písm. a)). Podobné úpravy v zahraničí viedli k tomu, že gynekologičky a gynekológovia boli postihovaní už len za to, že na webových stránkach svojich ambulancií poskytli vecné informácie o umelom prerušení tehotenstva. 

Takýmto spôsobom môže dochádzať aj k obmedzovaniu možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne, podľa profesionálnych a etických štandardov.

Obdobná úprava zákazu reklamy na interrupcie navyše platí aktuálne v Nemecku, kde bola prijatá v čase nacistického režimu. Slovenská republika ako demokratický štát by nemala prijímať návrhy zákonov, aké boli v minulosti presadzované autoritárskymi politickými režimami.

Spoločné odôvodnenie pre všetky body: 

Navrhovaná úprava je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR, pretože výrazne sťažuje prístup žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Dňa 18. 10. 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal záverečné zistenia, v ktorých hodnotí, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie (čl. 12 Paktu) výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Výbor zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu. To sa týka aj uvedeného návrhu SNS. 

Príloha, ktorá bude doručená elektronicky.

Published On: 13. novembra 2019