Projekt “Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu“

Popis projektu:  Istanbulský dohovor, ktorý podpísala Slovenská republika ako jedna z prvých krajín, predstavuje komplexný súbor právnych mechanizmov na prevenciu a elimináciu NPNŽ. Nielenže upravuje povinnosti štátu v oblasti ochrany žien vystavených násiliu a ich a podpory, ale aj v oblasti prevencie, integrovanej politiky, potrestania páchateľov či zberu údajov. Predpokladá sa, že SR ratifikuje dohovor koncom roku 2013, čo samozrejme vyvolá potrebu rozsiahlych zmien v oblasti verejných politík.

Našim dlhodobým zámerom je prispieť k tomu, aby sa dohovor stal skutočným nástrojom spoločenskej zmeny v oblasti rodovej rovnosti a priniesol ženám vystaveným násiliu reálnu možnosť žiť svoje životy bezpečne, slobodne a bez každodennej hrozby násilia.

Cieľ projektu: Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.

Cieľová skupina: ženské a ľudskoprávne MVO, aktivisti a aktivistky, zamestnankyne a zamestnanci štátnej a verejnej správy, poskytovatelia a poskytovateľky služieb, odborná a laická verejnosť.

Aktivity tohto projektu sme kreovali tak, aby významnou mierou prispel k posilneniu občianskej participácie na dodržiavaní a plnení záväzkov v oblasti NPNŽ:

Sformovanie advokačnej pracovnej skupiny expertiek a expertov pre zlepšenie vymáhateľnosti práv zaručených v Istanbulskom dohovore.

Vypracovanie strategických materiálov o situácii v oblasti NPNŽ, pre správne nasmerovanie plnenia Istanbulského dohovoru.

Posilnenie spolupráce medzi MVO a štátnymi inštitúciami.

Zvýšenie povedomia vybraných cieľových skupín, ako aj širšej verejnosti o Istanbulskom dohovore, ako aj o ďalších ľudsko-právnych dokumentoch, a to najmä prostredníctvom viacerých vzdelávacích a diseminačných aktivít. 

Mobilizácia verejnosti konať aktívnejšie proti NPNŽ.

” Projekt Podpora ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bol podporený sumou 97455 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation. 

Odkaz na webové stránky Grantov EHP a Nórskych grantov: www.eeagrants.org , www.norwaygrants.org, a správcu programu: www.osf.sk, www.eeango.sk.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Výška Grantov EHP a Nórska pre obdobie rokov 2009 – 2014 je 1.79 miliárd eur, pričom príspevok Nórska tvorí 97% z celkových finančných prostriedkov. Granty sú určené pre mimovládne organizácie, výskumné a akademické inštitúcie, verejné a súkromné sektory v 12 najnovších členských štátoch EÚ, Grécku, Portugalsku a Španielsku. S darcovskými štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku 2016.

Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež , súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.”

[Best_Wordpress_Gallery id=”207″ gal_title=”Staré logá OSF a EEA a Možnosť voľby”]

 

 

 

Published On: 2. októbra 2013