2% pre Možnosť voľby

Mať Možnosť voľby pomôžu aj vaše 2 %.

Ďakujeme Vám. Postup ako na to, nájdete TU:

http://moznostvolby.sk/2-percenta/

Dôvody prečo, nájdete tu:

Možnosť voľby (2001) je mimovládna organizácia, ktorá už 19 rokov pracuje preto, aby ľudské práva a rovnosť neboli frázou, ale realitou. Záleží nám na tom, aby všetci ľudia a najmä ženy a deti mali reálne možnosti voľby a  mohli žiť svoje životy slobodne, dôstojne a bezpečne, bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi a predsudkami. Zasadzujeme sa za dodržiavanie ľudských práv, elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rovnosti žien a mužov/rodovej rovnosti do praxe.

Keď vidíme nespravodlivosť, neostávame ticho:

Už dlhé roky realizujeme advokačná aktivity v prospech presadzovania ľudských práv do praxe. Upozorňujem na diskriminačné situácie, prinášame kritické pohľady na situáciu v našej krajine a prinášame riešenia. Naša podstatná časť práce sa zameriava na zlepšenie situáciu žien vystavených násiliu a ich detí a situácie v oblasti reprodukčných práv. Naša organizácia je známa ako jedna z najaktívnejších advokačných ženských organizácií v SR, ktorá svojou činnosťou prispela k skvalitneniu verejných politík v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Štatutárnej zástupkyni našej organizácie Adriane Mesochoritisovej bola v roku 2015 za túto činnosť udelená cena Piata žena v kategórii Aktivizmus za prínos v téme násilia páchaného na ženách.

Koncept aktívneho občianstva:

Naše presvedčenie, že politické procesy je možné meniť sa stalo východiskom našej práce a občianskej angažovanosti. Reagujeme na rozhodnutia, ktoré majú negatívne dopady na životy žien, či iných znevýhodnených skupín. Poukazujeme na necitlivosť verejných politík, kriticky sa vyjadrujeme k nedostatočnému  napĺňaniu ľudských práv žien v našej krajine a prinášame návrhy na zmenu. Pripomienkuje materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy, rokuje s politikmi a političkami, organizuje hromadné pripomienky občianok a občanov, verejné protesty, monitorujeme situáciu v oblasti ľudských práv žien a informujeme o tom verejnosť i medzinárodné spoločenstvá. Spolupracuje s médiami, domácimi i medzinárodnými organizáciami.

V rámci našej práce sme podporili rôzne iniciatívy štátnych orgánov, ktoré smerovali k zlepšeniu ľudskoprávneho prostredia. Naopak, otvorene sme vždy vyjadrili naše znepokojenie, keď kroky orgánov verejnej moci boli v protiklade s princípmi, z ktorých by ochrana ľudských práv mala vychádzať. Doposiaľ sme adresovali 18 otvorených listov a výziev vláde, parlamentu a štátnym orgánom, vypracovali a podali 28 návrhov a hromadných pripomienok k materiálom legislatívnej a nelegislatívnej povahy. Od svojho vzniku sme aktívne pracovali v 9 poradných výboroch a expertných skupinách, pričom najväčšiu aktivitu sme vyvíjali a vyvíjame v rámci členstva v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  a Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Šírime informácie, vzdelávame, predávame ľuďom naše vedomosti:

To, čo sme sa naučili si nenechávame pre seba. Veríme, že vzdelaní a informovaní ľudia robia informované rozhodnutia, vedia sa domáhať svojich práv a pomáhať iným obhajovať svoje práva. S cieľom aktivizovať čo najviac ľudí k ochrane ľudských práv a rodovej rovnosti organizujeme semináre, okrúhle stoly, a najmä hĺbkové zážitkové vzdelávacie tréningy. Aj vďaka tomu sme sa v oblasti celoživotného vzdelávania vypracovali na jeden z najvýznamnejších vzdelávacích subjektov v oblasti ľudských práv žien, násilia páchaného na ženách  a rodovej rovnosti. Doposiaľ sme odlektorovali viac ako 1.800 hodín a hĺbkovo vzdelali viac ako 700 ľudí, ktorí šíria myšlienky rovnosti a nenásilia vo svojej každodennej práci a v živote.

Približujeme ľuďom tému prostredníctvom verejných kampaní:

Veríme konceptu nulovej tolerancie k násiliu na ženách a myšlienke rovnosti žien a mužov. A snažíme sa, aby sa k nim prihlásilo čo najviac ľudí. Preto organizujeme a spoluorganizujeme kampane pre širokú vernosť. Už pred 15 rokmi sme spoluorganizovali prvú kampaň v oblasti násilia páchaného na ženách Piata žena, ktorá otvorila túto závažnú tému.

Od roku  2013 realizujeme kampane a advokačné aktivity na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru. V roku 2014 sme organizovali kampaň „Odzvoňme násiliu na ženách- Podporme Istanbulský dohovor“, ktorá mala dosah na viac ako 2 mil. ľudí. V rámci tejto kampane po prvý krát vystúpili muži – známe osobnosti (športovci, herci, speváci), aby odkázali iným mužom, že páchať násilie je neprijateľné a vyzvali verejnosť na podporu Istanbulského dohovoru. Odvtedy sme zrealizovali ďalšie dve kampane: Istanbulský dohovor pre ľudí a kampaň: Istanbulský dohovor…lebo na živote žien záleží.

Viac informácií o nás nájdete na:

www.moznostvolby.sk

https://www.facebook.com/MoznostVolby

https://www.facebook.com/istanbulsky.dohovor

Published On: 8. marca 2020