Nové usmernenie Svetovej zdravotníckej organizácie k interrupčnej starostlivosti zdôrazňuje nevyhnutnosť jej dostupnosti. Slovensko tieto štandardy nespĺňa.

Tlačová správa
19.12.2022

Nové usmernenie Svetovej zdravotníckej organizácie k interrupčnej starostlivosti zdôrazňuje nevyhnutnosť jej dostupnosti. Slovensko tieto štandardy nespĺňa.

Bratislava – Mimovládna organizácia Možnosť voľby dnes predstavila slovenský preklad najnovšieho Usmernenia SZO k interrupčnej starostlivosti, ktoré aktualizuje verziu vydanú v roku 2012. Spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva upozornila, že na Slovensku je prístup k interrupčnej starostlivosti a v rozpore s mnohými usmerneniami tejto svetovej autority v oblasti zdravia. Podľa SZO je interrupcia vo svete bežným zákrokom, pričom 6 z 10 neplánovaných tehotenstiev a 3 z 10 všetkých tehotenstiev sa končí umelým prerušením tehotenstva. Pre zdravie jednotlivkýň, jednotlivcov a komunít, ako aj pre uplatňovanie ľudských práv je kľúčové, aby všetci ľudia mali prístup k bezpečnej, kvalitnej a legálnej interrupcii.

“Usmernenia sú veľmi komplexným dokumentom, ktorý vychádza z najnovších vedeckých poznatkov a zohľadňuje aj skúsenosti s obmedzovaním prístupu k interrupciám, ktorým čelia ženy na celom svete. Na usmernení pracovali odborníci a odborníčky z medicíny i ďalších oblastí. Preskúmané dôkazy potvrdili, že zákazy a obmedzenia v prístupe k interrupciám ohrozujú zdravie žien a musia byť odstránené. Možnosť voľby považovala za dôležité dokument preložiť a prispieť tak k ochrane zdravia a práv ľudí na Slovensku. Je najvyšší čas, aby zodpovední politickí aktéri začali urýchlene implementovať odporúčania do praxe,” uviedla Adriana Mesochoritisová, politologička a aktivistka z organizácie Možnosť voľby.

Na odstraňovanie prekážok v starostlivosti o reprodukčné zdravie vyzýva aj výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová: “Najnovšie usmernenie SZO je pre Slovensko príležitosť začať odstraňovať prekážky v dostupnosti interrupcií. SR totiž v zlepšovaní tejto formy zdravotnej starostlivosti zlyháva a nedostupnosť interrupcií ohrozuje čoraz viac žien. Od posledného usmernenia SZO v roku 2012 sme neimplementovali žiadne z predošlých odporúčaní. Naopak, zaznamenávame regres, keď dnes už s polročnou pravidelnosťou dochádza k pokusom ešte viac obmedziť či kriminalizovať interrupcie. Zdravotná starostlivosť nesmie podliehať ideologickým tlakom. Riešenie je vo vedeckých poznatkoch a ľudskoprávnych východiskách.” 

V najnovšom usmernení SZO odporúča odstrániť právne a politické prekážky, ktoré bránia v prístupe k interrupčnej starostlivosti a v dôkazoch uvádza aj to, že obmedzovanie prístupu k interrupciám neznižuje ich počet, len ich robí nebezpečnými, pretože to môžu viesť ku kritickému oneskoreniu v prístupe k interrupcii. Aktualizované usmernenie SZO sa oveľa viac zameriava na ľudské práva a podporuje prostredie, ktoré umožňuje prístup ku kvalitnej interrupčnej starostlivosti. Preto je nevyhnutné splnenie troch podmienok:

  • Dostupné, prístupné a presné informácie.
  • Podporný, všeobecne prístupný, cenovo dostupný a dobre fungujúci systém zdravotníctva.
  • Dodržiavanie ľudských práv vrátane podporného právneho a politického rámca.

Pre zlepšenie prístupu k interrupčnej starostlivosti SZO odporúča:

  • Úplnú dekriminalizáciu interrupcií.
  • Prístup k medikamentóznej interrupcii s cieľom zvýšiť celkovú dostupnosť interrupčnej starostlivosti.
  • Zrušenie zákonov a nariadení, ktoré obmedzujú interrupciu na základe dôvodov, zakazujú interrupciu na základe gestačných limitov – týždňa tehotenstva, v ktorom je možné zákrok podstúpiť, a vyžadujú povinné čakacie doby.
  • Dostupnosť interrupcie na žiadosť ženy, dievčaťa alebo inej tehotnej osoby bez potreby povolenia od akejkoľvek inej osoby, orgánu alebo inštitúcie.
  • Ukončenie predpisov, ktoré obmedzujú, kto môže poskytovať a riadiť interrupčnú starostlivosť, ktoré nie sú v súlade s usmerneniami SZO.
  • Ochrana prístupu k interrupcii pred prekážkami, ktoré vytvára odmietnutie interrupcie z dôvodu “výhrady vo svedomí”. SZO upozorňuje, že ak štátna legislatíva umožňuje uplatňovať si možnosť odmietnuť poskytovať interrupčnú starostlivosť z náboženského presvedčenia, štát musí zabezpečiť adekvátnu náhradu dostupnosti zákroku. Odmietať vykonávať interrupcie nemôžu celé zdravotnícke zariadenia tak, ako sa to deje na Slovensku.

Organizácia Možnosť voľby a SNSĽP dlhodobo upozorňujú, že Slovensko nespĺňa väčšinu štandardov SZO v dostupnosti a kvalite interrupčnej starostlivosti. Ženy, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, čelia na Slovensku nedostatku informácií, odmietnutiu i ubližujúcemu prístupu. V niektorých regiónoch interrupciu nevykonávajú vôbec. Medzi veľké prekážky patria aj povinné čakacie doby, vysoká cena či nemožnosť podstúpiť tabletkovú formu interrupcie.

Kritickú situáciu potvrdil aj výskum Možnosti voľby, ktorý mapoval dostupnosť poskytovania interrupcie na žiadosť ženy. „Zo 70 mapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť až 34 % odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23% nie je pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení možné určiť úroveň dostupnosti. Len 43% poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy,“ uviedla výskumníčka Paula Jójárt. Ženy tiež nemajú dostatočný prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú, aké sú postupy a poplatky. „Na Slovensku neexistuje pre verejnosť dostupný kompletný a aktuálny zoznam zariadení, ktoré poskytujú legálnu interrupciu na žiadosť ženy,“ doplnila.

Slovensko nespĺňa ani štandard finančnej dostupnosti interrupcie. „Odhadovaná priemerná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je 414 Eur, čo tvorí 62% disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a dvomi závislými deťmi. Pre množstvo žien je to cena, ktorú si nemôžu dovoliť a zadlžujú sa. Štát takto namiesto pomoci prispieva k prehlbovaniu sociálnych rozdielov a zvyšovaniu chudoby žien a rodín,” hovorí Adriana Mesochoritisová.

SNSĽP a Možnosť voľby pripomínajú, že aj z lekárskej odbornej obce zaznieva silné a takmer jednotné volanie po zavedení medikamentóznej interrupcie. SZO v usmerneniach zdôrazňuje, že medikamentózna interrupcia znamená revolúciu v prístupe ku kvalitnej interrupčnej starostlivosti na celom svete. Z výskumov vyplýva, že interrupčné tabletky je možné si bezpečne a účinne svojpomocne podať aj mimo zdravotníckeho zariadenia (napr. doma). “Kým demokratický svet zavádza možnosť medikamentóznej interrupcii v domácich podmienkach, naša krajina nie je schopná ani len umožniť im ju v zdravotníckych zariadeniach. Aj to len ilustruje, prečo patríme k najhorším krajinám v poskytovaní interrupčnej starostlivosti v Európe,” uzatvorila Mesochoritisová.

Možnosť voľby ďakuje Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva za podporu a pomoc pri organizovaní tlačovej konferencie.

Celé znenie Usmernenia SZO k interrupčnej starostlivosti nájdete na webe Možnosti voľby.

Kontaktné osoby pre médiá:
Možnosť voľby:
Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk
Alexandra Demetrianová,  alexandra.demetrianova@gmail.com
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva:
Jakub Popík, media@snslp.sk

Published On: 19. decembra 2022