Prístup k bezpečným interrupciám je beh cez prekážky

Tlačová správa

Bratislava, 22.9.2021

Možnosť voľby, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Verejná ochrankyňa práv

Organizácia Možnosť voľby zrealizovala v pondelok 20.9.2021 na pôde Slovenského národného  strediska pre ľudské práva odbornú diskusiu o tom, ako zabezpečiť ženám prístup k bezpečnej interrupcii a naplniť tak ich právo na zdravie. Na okrúhlom stole boli predstavené výsledky výskumu, ktorý mapoval situáciu v zdravotníckych zariadeniach. O tom, aké prekážky stavia do cesty Slovensko svojim občiankam diskutovali vďaka podpore z Active citizens fund zástupkyne občianskeho sektora, nezávislých inštitúcií, štátnych inštitúcií, ako aj poslankyne NR SR a političky⇓.

„Vďaka účelovo opakovaným návrhom na obmedzenie interrupcií sa vytvára dojem, že sú pre ženy ľahko dostupné a ich práva nie sú porušované. Nie je to tak. Ženy musia prekonávať množstvo prekážok – od čakacích lehôt až po nedostatok zariadení, ktoré by ich mali vykonávať. Je najvyšší čas začať prekážky odstraňovať, namiesto úmorných snáh situáciu zhoršovať.“ uviedla diskusiu Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa Možnosti voľby. 

Výsledky výskumu, ktorý mapoval dostupnosť poskytovania interrupcie na žiadosť ženy, potvrdil alarmujúcu situáciu. „Zo 70 mapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť až 34 % odmieta poskytovať legálnu interrupciu a v 23 % nie je pre nedostatok alebo nekonzistentnosť informácií o danom zariadení možné určiť úroveň dostupnosti. Len 43 % poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy,“ uviedla sociologička Barbora Holubová, ktorá viedla výskum. Ženy tiež nemajú dostatočný prístup k informáciám o tom, ktoré zariadenia interrupcie vykonávajú, aké sú postupy a poplatky. „Na Slovensku neexistuje pre verejnosť dostupný kompletný a aktuálny zoznam zariadení, ktoré poskytujú  legálnu interrupciu na žiadosť ženy,“ doplnila.

Podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej sa potrebujeme vrátiť k podstate diskusie o interrupciách, a tou je, ako čo najlepšie zabezpečiť právo žien na zdravie. „Štát je povinný ženám zabezpečiť geograficky aj finančne dostupné služby v oblasti reprodukčného zdravia. V kontexte práva na informácie je taktiež dôležité, aby ženám bolo umožnené ľahko sa dostať k informáciám o týchto službách. Z výsledkov prieskumu Možnosti voľby však vyplynulo, že nie všetkým ženám na Slovensku je zabezpečený dostatočný prístup k umelému prerušeniu tehotenstva. Takýmto nerovným prístupom sa len prehlbujú sociálno-ekonomické rozdiely medzi ženami v spoločnosti. “ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Dôležitosť nepodľahnúť ideologickým tlakom, a naopak hľadať riešenie založené na vedeckých poznatkoch a ľudskoprávnych východiskách vyzvala aj výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubanová. „Zmeny legislatívy v oblasti umelého prerušenia tehotenstva by sa mali týkať aj odstraňovania diskriminácie voči ženám narodeným mimo Slovenska, ženám starším ako 35 rokov a ženám, ktoré už dvakrát rodili. Namiesto toho 

sa nám deje úplný opak a strata prístupu k bezpečnej forme UPT dnes hrozí oveľa väčšiemu počtu žien.“ uviedla vo vyjadrení

Výskum tiež potvrdil, že pre mnohé ženy sú interrupcie finančne nedostupné. „Odhadovaná priemerná cena za legálnu interrupciu s dodatočnými poplatkami je 414 Eur, čo tvorí 62 %  disponibilného príjmu domácnosti s dvomi dospelými a dvomi závislými deťmi. Pre množstvo žien je to cena, ktorú si nemôžu dovoliť a zadlžujú sa. Štát takto namiesto pomoci prispieva k prehlbovaniu sociálnych rozdielov a zvyšovaniu chudoby žien a rodín,” hovorí politologička Adriana Mesochoritisová.

Účastníčky a účastníci okrúhleho stola diskutovali aj o dôležitosti sprístupnenia liekovej, medikamentóznej interrupcie. Podľa Barbory Holubovej aj výskum potvrdil, že z lekárskej odbornej obce zaznieva silné a takmer jednotné volanie po zavedení medikamentóznej interrupcie. „Opakované snahy o úpravu legislatívy súvisiacej s poskytovaním interrupcie vnímajú gynekológovia ako politikárčenie a vytĺkanie politického kapitálu bez odborníkov a odborníčok, nie ako snahu zlepšiť reprodukčné práva žien,“ doplnila dáta z výskumu. 

Výsledky výskumu a odborná diskusia priniesli množstvo návrhov na zlepšenie situácie v oblasti reprodukčného zdravia žien. Možnosť voľby ich po finalizácií zverejní a spoločne s ďalšími organizáciami a inštitúciami sa ich budú snažiť presadzovať v praxi.

Hlavné zistenia výskumu sú dostupné TU: http://moznostvolby.sk/dostupnost-sluzieb-reprodukcneho-zdravia-na-slovensku/

Okrúhly stôl a zrealizovaný výskum sú súčasťou projektu organizácie Možnosť voľby ‘Nebuďte ticho s nami!’. Projekt  je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Možnosť voľby ďakuje Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva za podporu a pomoc pri organizovaní okrúhleho stola.

Kontaktné osoby pre médiá:

Možnosť voľby:

Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk

Barbora Holubová, holubba@gmail.com

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva:

Jakub Popík, media@snslp.sk

Kancelária verejného ochrancu práv:

Michaela Pavelková,  michaela.pavelkova@vop.gov.sk.


 

Published On: 22. septembra 2021