List MVO premiérovi a členom vlády ohľadom výhrady svedomia

Vážený pán premiér/podpredseda vlády/minister, V blízkej budúcnosti sa budete zaoberať schvaľovaním návrhu Zmluvy so Svätou stolicou a návrhom Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vou svedomí. Zásadne odmietame prijatie tejto Zmluvy aj Dohody. Súhlasom so Zmluvou a Dohodou ohrozujete základne princípy Slovenska ako právneho, sekulárneho a demokratického štátu. Ich implementáciou bude dochádzať k systematickému porušovaniu základných ľudských práv jednotlivcov garantovaných Ústavou SR.

Výhrady k výhrade

Sloboda svedomia rovnako ako sloboda myslenia je neobmedziteľná a patrí k základným ľudským právam, aspoň od čias liberalizmu Výhrada svedomia vyplýva síce z práva na slobodu svedomia, medzi základné ľudské práva však nepatrí. Uplatnenie výhrady svedomia je totiž právo konať – alebo nekonať – v súlade so svedomím. Sloboda konania je  ale v liberálnej demokracii (akou snáď Slovensko ešte je) obmedzená výkonom práv iných. Práve tento princíp v zmluve chýba.

O.Pietruchová: Výhrada svedomia ako ideologická zbraň

„Patrí však k najlepším tradíciám pluralitnej spoločnosti umožniť každému, aby vykonával svoju profesiu v súlade so svojím náboženským presvedčením“, tvrdí minister Lipšic (Sme, Ad: Ministerstvo spravodlivosti klame, 9.3.). Vyvoláva tým dojem, že obdobný postup ako je zmluva so Svätou stolicou o práve uplatňovať si výhradu svedomia (ďalej len zmluva) je štandardným prvkom v legislatívach pluralitných demokratických spoločností. Opak je však pravdou, zmluvu by uzavrelo Slovensko ako prvý štát v Európe. Znamená to, že sme najtolerantnejšou spoločnosťou? Tomu snáď nikto neverí, tak málo tolerancie voči „tým iným“, ako prejavuje práve ministerstvo spravodlivosti, nás robí v EÚ čiernou ovcou v oblasti ľudských práv.

Diskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Edit Bauer

OZ Možnosť voľby v spolupráci so Ženskou loby Slovenska a za finančnej podpory Heinrich Boell Stiftung Varsava si vás touto cestou dovoľujú pozvať na diskusné fórum

Ako využívať mechanizmy EÚ na presadzovanie rodovej rovnosti?

Na diskusiu prijali pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer a predseda výboru NR SR pre ľudské práva a rovnoprávnosť žien Laszló Nagy.  

Diskusia sa bude konať 11.12.2008 od 10.00 hod do 13.00 v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, Kýčerského 5, Bratislava.

Po obedňajšej prestávke sa uskutoční zasadnutie Ženskej loby Slovenska.   

O.Pietruchová: Problémy so zmluvou

Pripravovaný návrh zmluvy so Svätou stolicou o práve uplatňovať výhradu svedomia vyvolal polemiku, v ktorej bolo zo strany ministerstva spravodlivosti  a jeho pochlebovačov prezentovaných množstvo zavádzajúcich informácií.Výhradu svedomia si vraj bude môcť uplatňovať každý. Zmluva s Vatikánom ale  jednoznačne hovorí, že „každý (môže) odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.” vyhlásených Magistériom Katolíckej cirkvi. Ak by si teda chcel aplikovať výhradu svedomia ateista, musí sa odvolávať na učenie katolíckej cirkvi, čo znamená porušenie jeho náboženskej slobody.