Diskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Edit Bauer

OZ Možnosť voľby v spolupráci so Ženskou loby Slovenska a za finančnej podpory Heinrich Boell Stiftung Varsava si vás touto cestou dovoľujú pozvať na diskusné fórum

Ako využívať mechanizmy EÚ na presadzovanie rodovej rovnosti?

Na diskusiu prijali pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer a predseda výboru NR SR pre ľudské práva a rovnoprávnosť žien Laszló Nagy.  

Diskusia sa bude konať 11.12.2008 od 10.00 hod do 13.00 v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, Kýčerského 5, Bratislava.

Po obedňajšej prestávke sa uskutoční zasadnutie Ženskej loby Slovenska.