UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ

V nadväznosti na mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dávame do pozornosti prijaté uznesenie Rady vlády. Rada vlády prijala uznesenie, ktorým vyjadrila svoj nesúhlas s predloženým návrhom vyhlášky o dotáciách a požiadala o jej stiahnutie z legislatívneho procesu.

Download - Na stiahnutie

Členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť žiadajú ministra spravodlivosti SR o zvolanie ďalšieho mimoriadneho zasadnutia rady

Tlačová správa, 16. máj 2024

Len pred dvoma mesiacmi požiadali členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej rada) ministra spravodlivosti o zvolanie mimoriadneho zasadania rady. Stalo sa tak kvôli náhlemu a neodôvodnenému zrušeniu dotačnej schémy na podporu a ochranu ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti na zasadnutí rady prisľúbilo, že bude jej členstvo a mimovládne organizácie informovať o všetkých ďalších krokoch, týkajúcich sa dotačnej schémy. Nestalo sa tak.

Členky a členovia Rady s veľkým znepokojením zaznamenali, že dňa 25.04.2024 bol do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložený kľúčový materiál, ktorý sa týka predmetnej dotácie[1]. A to bez toho, aby o tom informovali samotnú radu a aby jej členstvo malo možnosť participovať na jeho tvorbe – alebo prerokovaní a posúdení.

Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, členka rady: „Zásadne namietame takýto postup a porušovanie pravidiel otvoreného vládnutia a ďalších legislatívnych pravidiel. Materiál mal byť zaslaný na prerokovanie rade, pretože sa priamo dotýka témy ľudských práv a fungovania mimovládnych organizácií pracujúcich v tejto oblasti. Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR jasne stanovuje, že ak sa materiál týka činnosti, pre ktorú bol zriadený poradný orgán vlády, je potrebné ho v dostatočnom časovom predstihu posúdiť v tomto poradnom orgáne.“

Členky a členovia preto žiadajú o ďalšie urýchlené zvolanie mimoriadneho zasadania rady, na ktorom chcú prerokovať vzniknutú situáciu, samotnú zmenu vyhlášky o dotáciách ako aj znepokojujúci návrh poslaneckého zákona o neziskových organizáciách.

Pokiaľ ide o vyhlášku k dotáciám, Marcel Zajac, člen rady dopĺňa: „Chceme žiadať o nápravu a stiahnutie materiálu z MPK, jeho prepracovanie v spoločnom dialógu s organizáciami a ďalšou odbornou verejnosťou. Dúfame, že sa minister, postará o nápravu a vzniknutú situáciu bude promptne riešiť v súlade s praxou participatívneho vládnutia.“

[1] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov” (č. S-MSSR-005463/2024).

 

MDŽ je šancou pomenovať systémové problémy a hľadať štrukturálne riešenia

SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO, INAKOSŤ, INTYMYTA, MOŽNOSŤ VOĽBY, NEON, PORADŇA PRE OBČIANSKE A ĽUDSKÉ PRÁVA A SAPLINQ
8. MARCA 2024

Medzinárodný deň žien je pre organizácie a jednotlivkyne, ktoré pracujú s ľudskými právami a preživšími rodovo a rasovo podmieneného násilia, aj tento rok dňom, keď si pripomíname systémové zlyhania a zanedbávanie práv žien zo strany štátu. Okrem toho sa kolektívne zamýšľame nad následkami, ktoré majú chýbajúce riešenia a dlhodobé porušovanie práv žien na ich životy aj celkový stav občianskej spoločnosti. Ženy, ktorých sa porušovanie práv týka, sú často aj obrankyňami práv, ktoré za svoje aktivity čelia prenasledovaniu a ďalšiemu útlaku.

V spoločnej tlačovej správe organizácií a kolektívov Amnesty International, Inakosť, InTYMYta, Možnosť voľby, Neon, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Saplinq sa zaoberáme:
• novelou Trestného zákona a jej vplyvom na práva preživších sexuálneho násilia,
• nedostatočným prístupom k reprodukčným a sexuálnym právam vrátane chýbajúcej a démonizovanej sexuálnej a vzťahovej výchovy
na školách,
• rasizmom a štrukturálnym násilím, ktorému čelia Rómky,
• útlakom a útokmi, ktorým čelia kvír ženy a nebinárne či intersex osoby.

Pozývame vás na online diskusiu o význame Usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) k interrupčnej starostlivosti.

Usmernenie k interrupčnej starostlivosti, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia vydala v roku 2022 prináša konkrétne potreby v oblasti poskytovania informácií, praxe poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a predinterrupčnej, interrupčnej a postabortívnej starostlivosti či interrupčných metód. Prináša tiež legislatívne odporúčania a odporúčania pre politiku verejného zdravia.
O praktickom význame Usmernení v advokácii za reprodukčné práva aj v gynekologickej praxi sa budeme rozprávať s gynekologičkou a pôrodníčkou MUDr. Denisou Marcišovou a so štatutárnou zástupkyňou Možnosti voľby, aktivistkou, politologičkou a feministkou Adrianou Mesochoritisovou.

 

Na diskusiu sa o 18.00 môžete pripojiť na tomto LINKU.
 
Z diskusie budeme robiť zvukový záznam za účelom zverejnenia na stránke Možnosť voľby a prípadného využitia v pripravovanom podcaste. Viac o účele spracúvania osobných údajov si prečítajte TU.

 

V diskusii sa dozviete aj z čoho odporúčania vychádzajú, ako by vyzerala ich implementácia v praxi aj v čom sa líši slovenská gynekológia a pôrodníctvo od tej švédskej. Budeme sa tiež rozprávať o tom, či existuje právo na interrupciu a aj o tom, či útoky na reprodukčné práva ovplyvňujú aj pracovné prostredie a atmosféru v ktorej lekárky, lekári a ďalší zdravotnícky personál na Slovensku pracujú.