Analýza 4 poslaneckých návrhov

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

obraciame sa na Vás v súvislosti so štyrmi poslaneckými návrhmi predloženými s cieľom obmedziť prístup žien k umelému prerušeniu tehotenstva (návrhy č. 154, č. 145, č. 144 a č. 143), o ktorých má NR SR rokovať v prvom čítaní na najbližšej júlovej schôdzi.

Dovoľujeme si upozorniť, že všetky návrhy sú v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, v praxi povedú k výraznému obmedzovaniu reprodukčných práv žien a vytvoria zásadné prekážky v prístupe žien k bezpečným interrupciám. Mnohé z navrhovaných zmien môžu vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien.

Predložené návrhy v žiadnom prípade nepovedú k zníženiu počtu interrupcií a ani neposkytnú ženám podporu a ochranu, ako sa snažia niektoré ich predkladateľky a predkladatelia tvrdiť verejnosti. Naopak, navrhované zmeny môžu zhoršiť  životnú situáciu najviac ohrozených skupín žien, a to najmä žien žijúcich v chudobe alebo na hranici chudoby, matiek samoživiteliek, žien žijúcich v odľahlých oblastiach a žien zažívajúcich násilie. 

Podrobnú argumentáciu nájdete podrobnejšie v priloženej analýze návrhov, ktorú pripravila organizácia Možnosť voľby.⇓⇓⇓

Vážené poslankyne a vážení poslanci,

obmedziť interrupcie či prístup k nim je síce ľahké, ale nebezpečné a zbytočné. Vytvárať podmienky na to, aby mali ženy skutočnú možnosť voľby, už také ľahké nie je. Nástroje však poznáme: silné sociálne a rodinné politiky, v ktorých nebude vychovávanie dieťaťa znamenať ohrozenie chudobou či výrazné zhoršenie finančnej situácie domácnosti; politiky rodovej rovnosti, ktoré odstránia nerovnosti a diskrimináciu žien; antikoncepcia hradená zo zdravotného poistenia dostupná pre všetky ženy; dostatok miest v škôlkach či jasliach; kvalitná a odborná sexuálna výchova; systematický prístup k riešeniu násilia páchaného na ženách; kvalitná gynekologická starostlivosť a dôstojné podmienky pre ženy pri pôrodoch; dostupné bývanie pre všetkých či ekologická spravodlivosť. V neposlednom rade je potrebné odstraňovať prekážky, ktorým už dnes ženy čelia v prístupe k interrupciám, ako sú napríklad povinná čakacia lehota, povinná ohlasovacia povinnosť či poplatky.

Obraciame sa na Vás, aby ste pri prerokovávaní všetkých návrhov mysleli na ženy a dievčatá v tejto krajine a ich životné podmienky. Odmietnite všetky návrhy na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktoré znamenajú tvrdý zásah do ľudských práv žien a podkopávajú princípy sekulárneho demokratického štátu.

Vyzývame Vás, aby ste predložené návrhy zákonov nepodporili a vyjadrili tak solidaritu so všetkými ženami v tejto krajine.

 Mimovládne organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a iniciatíva Povstanie pokračuje

Download - Na stiahnutie

Download - Na stiahnutie