Nový rebríček Atlasu antikoncepčnej politiky ukázal, že Slovensko je v dostupnosti antikoncepcie na chvoste Európy. 

Nový rebríček Atlasu antikoncepčnej politiky ukázal, že Slovensko je v dostupnosti antikoncepcie na chvoste Európy. 

 

Podľa aktuálneho Atlasu antikoncepčnej politiky, Slovensko zaostáva v dostupnosti antikoncepcie v rámci Európy. Atlas vydáva pravidelne Európske parlamentné fórum pre sexuálne a reprodukčné práva (EPF) a hodnotí 47 európskych krajín na základe dostupnosti informácií, financovania a poradenstva.  Slovensko sa umiestnilo na nelichotivom 37. mieste, čo ho radí medzi desať najhorších krajín Európy. Za zlým skóre Slovenska je najmä fakt, že nehradí antikoncepciu z verejného poistenia.

Keďže na Slovensku nie sú antikoncepčné prostriedky hradené z verejného zdravotného poistenia, ich používateľky musia platiť plnú cenu z vlastných prostriedkov. Pre mnohé ženy sa tak financie stávajú veľkou prekážkou v prístupe k antikoncepcii, ktorú potrebujú. Niektoré ženy a dospievajúce dievčatá, najmä tie, ktoré sú najviac ohrozené, napríklad ženy s nízkym príjmom či ženy žijúce v násilných vzťahoch, nemajú prostriedky na ich úhradu. Iné sa musia kvôli vysokej cene hormonálnej antikoncepcie rozhodovať pre antikoncepciu na základe ceny, a táto voľba pre ne nemusia byť najvhodnejšia, prípadne sú nútené vystačiť si s nespoľahlivými tradičnými metódami plánovaného rodičovstva, ako je napr. coitus interruptus (prerušovaná súlož). 

 

Ďalším faktorom, ktorý bráni  v prístupe k moderným antikoncepčným prostriedkom, je nedostatok presných, nestranných a komplexných informácií o metódach plánovaného rodičovstva. V mnohých školách sexuálna výchova buď úplne chýba, alebo je nepostačujúca, sústreďuje sa iba na informácie o reprodukčných orgánoch a je ovplyvnená náboženským názorom učiteliek a učiteľov alebo prevádzkovateľov škôl. Gynekológom a gynekologičkám často chýba čas či ochota náležite prediskutovať možnosti antikoncepcie so svojimi pacientkami. Vzhľadom na to dochádza vo veľkej miere k rôznym deformáciám v názoroch a vytvárajú sa mýty o vedľajších účinkoch antikoncepcie, čo ženy odrádza od jej užívania. 

 

Odborníčky a odborníci z Európskeho parlamentného fóra pre sexuálne a reprodukčné práva, zdôrazňujú dôležitosť posilnenia rovnosti pri formovaní politík, ktoré podporujú voľbu ľudí v súvislosti s ich reprodukčným životom. Obhajujú všeobecný prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a právam ako súčasť verejnéhozdravotného poistenia. Tiež podčiarkujú potrebu komplexnej sexuálnej výchovy, lepšieho prístupu k rôznym antikoncepčným metódam a vylepšeným poradenským službám. 

 

Neschopnosť  Slovenska zaoberať sa viacnásobnými prekážkami, s ktorými sa ženy a dospievajúce dievčatá stretávajú v prístupe k antikoncepcii, je v protiklade so záväzkami, ktoré má podľa vnútroštátneho a medzinárodného práva, a odporuje predstave o dôveryhodných verejných politikách. Na vnútroštátnej úrovni Ústava SR zaručuje právo na zdravie, na informácie a zákaz diskriminácie na základe pohlavia. 

 

Okrem toho sme podpísali viaceré  medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, v ktorých sa od štátov požaduje, aby bol ženám a dospievajúcim dievčatám zabezpečený prístup k celej škále služieb súvisiacich so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Z toho záväzku vyplýva povinnosť zabezpečiť dostatočné množstvo pre ženy akceptovateľnej a finančne dostupnej antikoncepcie a sprístupnenie presných informácií o týchto metódach vrátane sexuálnej výchovy na školách. 

 

Povinnosť zabezpečiť prístup žien k pre ne akceptovateľným a finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom vyplýva tiež z dôveryhodnej politiky z hľadiska ekonomiky a verejného zdravia. Nárast používania antikoncepcie znižuje počet neželaných tehotenstiev, čo zasa vedie k úsporám nákladov na zdravotnú starostlivosť. Nižší počet neželaných tehotenstiev je navyše prospešný pre zdravie žien, spôsobuje pokles počtu interrupcií a pokles materskej chorobnosti a materskej  úmrtnosti. 

 

Nízke umiestnenie Slovenska v atlase poukazuje na naliehavosť situácie a potrebu konať. Je to výzva pre tvorkyne a tvorcov politík, poskytovateľky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a občiansku spoločnosť, aby spolupracovali na zlepšení prístupu k antikoncepcii a podpore SRHR pre každú a každého.

Viac o tejto téme sa môžete dočítať aj v našej správe z roku 2011  VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom.  Žiaľ mnohé zistenia z tejto správy sú stále platné.

 

Download - Na stiahnutie