Budú ženy uvádzať Andreja Danka ako otca, aby mohli podstúpiť interrupciu?

4.12.2019

Nový pozmeňujúci návrh, ktorý dnes na poslednú chvíľu predložili do parlamentu, zaväzuje ženu informovať potenciálneho otca, že je tehotná a plánuje podstúpiť interrupciu. Ak takýto absurdný návrh prejde, môže vyvolať rovnako absurdné reakcie. Čo ak by ženy informovali svojich politických zástupcov, že ako samozvaní strážcovia čistoty a otcovia národa sa stali aj otcami ich plodov, a tak im oznamujú svoj zámer nepokračovať v tehotenstve? Bola by to primeraná reakcia na hrubý zásah do súkromia, ktorého sa dopúšťajú?

Poslankyne SNS predložili do parlamentu pozmenenie a doplnenie ich pôvodného legislatívneho návrhu, ktorý mal ženám zamedziť prístup k legálnej interrupcii aj ľudskej dôstojnosti. Aktuálne znenie prinieslo nové nezmysly, zavádzanie aj klamstvá. Predstavuje ďalšie bariéry v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva, porušuje ľudské práva a je v rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie aj s medzinárodnými dohovormi, ktoré sú pre Slovensko záväzné.⇓

Podľa nového návrhu by ženy museli informovať potenciálnych otcov o tom, že otehotneli a plánujú podstúpiť interrupciu. Ide o hrubé porušenie práva na súkromie i lekárskych štandardov. Dokonca aj výnimky, ktoré návrh uvádza, ukazujú že navrhovateľky nepoznajú problémy, s ktorými sa ženy na Slovensku stretávajú. Jednou z výnimiek má byť počatie v dôsledku trestného činu. Lenže z rôznych závažných dôvodov (ako strach z páchateľa, pocity hanby a nedôvera k inštitúciám) len zlomok obetí oznamuje sexuálne násilie a znásilnenie. Vyšetrovanie a súdne procesy trvajú dlho a čakať na potvrdenie, že išlo o trestný čin, je v tejto súvislosti úplne nezmyselné. Navyše, každá dvanásta žena na Slovensku zažila sexuálne násilie zo strany svojho partnera. Informovať ho o tehotenstve môže znamenať vážne ohrozenie jej zdravia či života. Zdanlivo smiešny návrh môže mať fatálne dôsledky, o ktorých sa ani nedozvieme.

Návrh ďalej predlžuje čakaciu dobu na interrupciu z dvoch dní na štyri dni (96 hodín). V praxi sa táto lehota môže ešte predĺžiť, lebo jej plynutie sa nebude počítať od momentu, keď žena o interrupciu požiada, ale odkedy lekár alebo lekárka vykonajú poučenie a ohlásia to štátnej inštitúcii. Zákon však nestanovuje, dokedy to majú urobiť. Ak žena požiada o interrupciu tesne pred uplynutím dvanástich týždňov tehotenstva, ako požaduje zákon, môžu jej takéto prieťahy úplne znemožniť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii. Svetová zdravotnícka organizácia považuje povinné čakacie doby za „spochybňovanie žien ako osôb schopných robiť kvalifikované rozhodnutia“ a odporúča štátom, aby ich odstránili.

Lekárky a lekári majú podľa návrhu zákona povinnosť poskytnúť žene výtlačok zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod. Lenže ultrazvukové vyšetrenie je lekársky úkon, ktorý by sa mal vykonať len po spoločnom zvážení a po udelení informovaného súhlasu zo strany pacientky. Ak parlament chce lekárov zaviazať, aby ženám vykonávali sonografické vyšetrenie bez ohľadu na to, či súhlasia, núti ich porušovať odborné štandardy lekárskej starostlivosti. 

Svetová zdravotnícka organizácia aj Medzinárodná federácia gynekológie a pôrodníctva potvrdzujú, že umelé prerušenie tehotenstva je bezpečný lekársky zákrok, ak je vykonaný správne (t. j. odborníkmi, s použitím správnych zdravotníckych techník a liekov a v hygienických podmienkach). Text poučenia, ktorý majú podľa návrhu zákona lekárky a lekári predkladať ženám žiadajúcim o interrupciu, však jednostranne zdôrazňuje ojedinelé riziká tohto zákroku. Obsahuje množstvo medicínsky nepresných, vedecky nepodložených a zavádzajúcich informácií, napríklad nesprávne spája interrupciu so závažnými psychologickými následkami či zvýšeným rizikom rakoviny prsníkov a neplodnosti. Svetová zdravotnícka organizácia objasňuje, že „overené epidemiologické údaje nepoukazujú na zvýšené riziko rakoviny prsníkov žien po spontánnom alebo umelom prerušení tehotenstva. Negatívne psychologické následky sa vyskytujú len u veľmi malého počtu žien a zdá sa, že sú skôr pokračovaním už existujúcich duševných problémov ako dôsledkom absolvovania umelého prerušenia tehotenstva.“ Potvrdzuje sa, že cieľom „poučenia“ nie je informovať, ale ovplyvňovať rozhodovanie žien. V konečnom dôsledku ich bude len traumatizovať a citovo vydierať.

Ďalšia časť návrhu zákona zase ukazuje, že jeho zámerom nie je ani neželanému tehotenstvu predchádzať, ale životy a telá žien bezbreho kontrolovať. Zakazuje totiž voľný predaj núdzovej antikoncepcie po pohlavnom styku a jej vydanie podmieňuje lekárskym predpisom. Lenže tabletky určené na zabránenie tehotenstva sa musia užiť do určitého času po pohlavnom styku, najčastejšie do 72 hodín. Návrh tak môže reálne zabrániť ženám, aby ich užili včas.

Z pozmeňujúceho návrhu zákona je zrejmé, že poslankyne SNS sa znova usilujú diktovať ženám, ako majú žiť a ako sa majú rozhodovať. Odporujú pritom lekárskym štandardom, vedeckým informáciám, skúsenostiam žien, ľudskému prístupu, potrebe rešpektu a dôstojnosti aj proti zdravému rozumu. Občiankam a občanom zostáva dúfať, že nezmyselnosť návrhu parlament uvidí a odmietne aj posledný tohtoročný návrh na obmedzenie ľudských práv žien a všetkých, ktorých sa dotýka. Mimovládne organizácie Možnosť voľby a ASPEKT a občianska iniciatíva Povstanie pokračuje žiadajú poslancov a poslankyne, aby nekládli telá žien na oltár predvolebnej kampane.

Možnosť voľby, ASPEKT, Povstanie pokračuje

Kontaktné osoby pre médiá:

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby,  adriana@moznostvolby.sk

Alena Faragulová, Povstanie pokračuje,  alenka.alaa@gmail.com

Zuzana Maďarová, ASPEKT, zmadarova@gmail.com