CEDAW ako nástroj zmeny

Možnosť voľby realizuje od októbra 2011 nový projekt CEDAW ako nástroj zmeny, podporený Úradom vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Ciele projektu

Hlavný cieľ: Zvýšiť efektivitu presadzovania a uplatňovania ľudských práv žien a rodovej rovnosti v SR prostredníctvom zlepšenia implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (ďalej CEDAW) a jeho Opčného protokolu (OP) do praxe.

Špecifické ciele:

1. Posilnenie a vytváranie odborných kapcít v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, najmä posilnenie odbornosti v oblasti CEDAW-u a OP.

2. Zvyšovanie občianskeho aktivizmu a posilnenie advokačných aktivít v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

3. Zvýšenie informovanosti, povedomia a vzdelanosti o ľudských právach žien a rodovej rovnosti v SR, najmä o CEDAW-e a OP.

 

Východisková situácia

Jedným z najvýznamnejších nástrojov ochrany ľudských práv žien a rodovej rovnosti je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho OP. SR sa ako signatársky štát Dohovoru zaviazala chrániť ĽP žien v ňom zaručené a plniť záväzky z neho vyplývajúce. SR však neustále zlyháva v jeho reálnom uplatňovaní. Kým MVO dlhodobo upozorňujú na potrebu plnenia Dohovoru (najmä de facto), politickí predstavitelia/predstaviteľky nevenujú tejto kritike dostatočnú pozornosť. Výsledkom je nízka miera uplatňovania rodovej rovnosti a ĽP žien v praxi. Naša organizácia sa implementáciou CEDAW-u zaoberá intenzívne (viď časť 16: Skúsenosti), vďaka čomu sa nám podarilo upozorniť na alarmujúcu situáciu v tejto oblasti a prispieť k viacerým zmenám. To ukazuje, že vytváranie tlaku na plnenie záväzkov zo strany občianskej spoločnosti hrá nezastupiteľnú úlohu pri ich presadzovaní do praxe. Z našich skúseností však vyplýva, že v SR čelíme viacerým problémom, na ktoré by sme sa v projekte chceli zamerať:

1. V SR sa venuje CEDAW-u ako najefektívnejšiemu nástroju na ochranu ĽP žien málo pozornosti, na čo upozorňuje aj samotný CEDAW Výbor. Ani mnohé MVO nevyužívajú dostatočne všetky možnosti, ktoré Dohovor a OP ponúka. Jedným z riešení je zrealizovať pre MVO špeciálne zameraný tréning na CEDAW, čím by došlo k posilneniu ich odborných kapacít a advokačných zručností a následne k lepšej vymáhateľnosti práv žien (napr. viaceré organizácie by chceli využiť procedúru oznámenia, ale nemajú dostatok skúseností).

2. Problémom je aj fakt, že feministické/ženské MVO sú v súčasnosti výrazne poddimenzované (personálne, materiálne),v téme pôsobí málo aktivistov/aktivistiek – takže je potrebné investovať do budovania nových odborných kapacít a do podpory aktivizmu. Z dlhodobého hľadiska sa nám ukazuje ako úspešný spôsob podpory aktivizmu realizácia rodových tréningov (naša MVO poskytuje akreditovaný RT). Preto by sme chceli ako jednu z aktivít tohto projektu zrealizovať rodový tréning pre začínajúcich a potencionálnych aktivistov/aktivistky.

3. V SR existuje iba málo odborných materiálov o CEDAW-e a OP a väčšina ľudí nemá informácie o možnostiach ochrany, ktoré Dohovor umožňuje. CEDAW Výbor vo svojich zisteniach upozornil SR, že je „znepokojený obmedzeným povedomím, a to aj medzi právnickými profesiami, o ustanoveniach Dohovoru a o konaniach na základe jeho OP“. Výbor bol „znepokojený skutočnosťou, že hoci je prístup žien k spravodlivosti právne zabezpečený, ich schopnosť uplatňovať si právo v praxi, sťažujú faktory ako obmedzená informovanosť žien o ich právach a nedostatok pomoci pri uplatňovaní si týchto práv..“ (Záv.zist., ods.10). Preto, Výbor odporúča „zavedenie vzdelávacích programov o Dohovore, OP a právach žien najmä pre všetky právnické profesie (…), ako aj pre širšiu verejnosť“. Výbor ďalej vyzýva SR, aby „prijala špeciálne opatrenia na zvýšenie povedomia žien o ich právach(..)“ (ZZ, ods. 11). Preto by sme sa chceli v projekte zamerať aj na vytvorenie:

a.) „Banky informácií o CEDAW-e“, ktoré by slúžila pre MVO, ako aj verejnosť. Banka by obsahovala viaceré odborné preklady zahraničných materiálov o CEDAW-e, informačné bulletiny (pre širšiu verejnosť a špeciálne pre ZŠ a SŠ), vypracovanú právnu analýzu na zlepšenie využiteľnostu CEDAW-u v praxi a pod..

b.) na vytvorenie nového rodového tréningu, zameraného na CEDAW (tzv. CEDAW tréning), ktorý by naša organizácia poskytovala rôznym cieľovým skupinám (právnickým a pedagogickým profesiám, MVO, decízna sféra..).

 

Cieľové skupiny

1. Expertky a experti z ľudskoprávnych MVO (najmä feministických/ženských)

2. Začínajúce aktivistky a aktivisti v oblasti LP žien a rodovej rovnosti

3. Členky a členovia Alumni klubu Olympiády ľudských práv – OĽP (ako potencionálni aktivsti/aktivistky)

4. Občianska verejnosť

5. Študenti a študentky ZŠ a SŠ

6. Pedagógovia a pedagogičky (na všetkých typoch stredných a základných škôl)

7. Širšia verejnosť

 

Aktivity projektu

Aktivita 1: Rodový tréning „Rodová rovnosť“ pre začínajúcich a potencionálnych aktivistov a aktivistky

Aktivita  2: Odborný tréning zameraný na CEDAW a OP pre rodové expertky a expertov (najmä z ľudskoprávnych feministických MVO)

Aktivita 3: Príprava materiálov a metodík pre získanie akreditácie nového vzdelávacieho programu, tzv. CEDAW Tréningu

Aktivita 4: Vytvorenie „Banky informácií o CEDAW-e“

4.1. Preklady zahraničných materiálov o CEDAW-e

4.2. Vytvorenie bulletinov o CEDAW-e

4.3. Vypracovanie odbornej štúdie o Zavedení a využívanie Dočasných vyrovnávacích opatrení podľa CEDAW-u v kontexte SR (legislatívny rámec)

 

Očakávané výstupy

1. Zrealizovaný interaktívny tréning “Rodová rovnosť” pre začínajúcich aktivistiek/aktivistov z MVO a pre členky a členov Alumni Klubu OĽP.

2. Zrealizovaný odborný tréning so zahraničnou lektorskou účasťou o CEDAW-e pre 20 rodových expertiek a expertov v SR.

3. Vypracované materiály a metodiky pre získanie akreditácie vzdelávacieho programu „CEDAW Tréning“, v súlade so znením Zákona o akreditácii (č. 386/1997 Z. z.).

4. Vytvorená “Banka informácií o CEDAW-e”, ktorá bude obsahovať:

4.1.  “Bulletin o CEDAW-e pre študentov a študentky ŽŠ a SŠ” .

4.2.  „Bulletin o CEDAW-e pre širšiu verejnosť“.

4.3. Právna analýza k CEDAW-u (vytvorená argumentačná právna báza pre využívanie dočasných vyrovnávacích opatrení v súlade s článkom 4, odsekom 1 Dohovoru a jeho Všeobecné odporúčanie č. 25).

4.4. Zahraničné preklady odborných materiálov o CEDAW-e.

 

Udržateľnosť projektu

Po skončení financovania z dotácie ÚV bude naša organizácia, ako aj ďalší aktéri/aktérky majúce dosah na zlepšenie vymáhateľnosti ľudských práv, využívať všetky výstupy projektu:

1. Predpokladáme, že vytrénovaním aktivistiek a aktivistov v téme rodovej rovnosti prispejeme k skvalitneniu práce MVO (najmä tých, v ktorých už táto cieľová skupina pracuje), čím dôjde k posilneniu MVO a ich autonómnej praxe, ako aj samotnej témy. Vzdelanosť v téme a zvyšovanie rodovej kompetencie  je prvým predpokladom pre efektívne uplatňovanie rodovej rovnosti do praxe.

2. Poskytnutím špecificky zameraného tréningu na CEDAW pre rodové expertky a expertov dôjde k posilneniu ich advokačných a odborných zručností, čo bude mať pozitívny dopad na ich ďalšie aktivity po ukončení projektu. Všetky vedomosti získané na tréningu budú môcť expertky a experti využívať vo svojej každodennej praxi (advokačnej, vzdelávacej, litigačnej a pod.).

3. Vytvorením nového vzdelávacieho programu (CEDAW tréning) sa rozšíria a zlepšia vzdelávacie služby našej organizácie. To znamená, že budeme môcť predať informácie o CEDAW-e kvalitným a zaujímavým spôsobom výučby omnoho väčšiemu počtu ľudí. V súčasnosti poskytujeme vzdelanie v téme rodovej rovnosti cca 60 ľuďom ročne, takže predpokladáme, že po ukončení projektu sa nám každoročne podarí vzdelať v téme CEDAW približne rovnaký počet ľudí.

4. Všetky materiály vytvorené v rámci tzv. “Banky informácií o CEDAW-e” budú slúžiť všetkým relevantným aktérom a aktérkam aj po skončení projektu (MVO, verejné inštitúcie, právnicke profesie, pedagogické profesie a pod.): napr. preklady odborných publikácií zo zahraničia o CEDAW-e výrazne zlepšia odbornosť v tejto téme, vytvorené infobulletiny zlepšia informovanosť o CEDAW-e medzi mladými ľuďmi a verejnosťou, pedagogičky a pedagógovia budú môcť využívať materiály pri výučbe ĽP a pod. Významnou súčasťou bude aj vypracovaná odborná právna štúdia o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach, ktorú využije naša organizácia (a predpokladáme, že aj ďalšie organizácie a inštitúcie) na ďalšie advokačné aktivity, ktorých cieľom bude presadenie DVO ako významnej stratégie pre uplatnenie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v praxi.

« z 2 »

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.  Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Možnosť voľby.

Realizované s finančnou podporou Slovensko-česko ženského fondu.