Členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť žiadajú ministra spravodlivosti SR o zvolanie ďalšieho mimoriadneho zasadnutia rady

Tlačová správa, 16. máj 2024

Len pred dvoma mesiacmi požiadali členky a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej rada) ministra spravodlivosti o zvolanie mimoriadneho zasadania rady. Stalo sa tak kvôli náhlemu a neodôvodnenému zrušeniu dotačnej schémy na podporu a ochranu ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti na zasadnutí rady prisľúbilo, že bude jej členstvo a mimovládne organizácie informovať o všetkých ďalších krokoch, týkajúcich sa dotačnej schémy. Nestalo sa tak.

Členky a členovia Rady s veľkým znepokojením zaznamenali, že dňa 25.04.2024 bol do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložený kľúčový materiál, ktorý sa týka predmetnej dotácie[1]. A to bez toho, aby o tom informovali samotnú radu a aby jej členstvo malo možnosť participovať na jeho tvorbe – alebo prerokovaní a posúdení.

Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, členka rady: „Zásadne namietame takýto postup a porušovanie pravidiel otvoreného vládnutia a ďalších legislatívnych pravidiel. Materiál mal byť zaslaný na prerokovanie rade, pretože sa priamo dotýka témy ľudských práv a fungovania mimovládnych organizácií pracujúcich v tejto oblasti. Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR jasne stanovuje, že ak sa materiál týka činnosti, pre ktorú bol zriadený poradný orgán vlády, je potrebné ho v dostatočnom časovom predstihu posúdiť v tomto poradnom orgáne.“

Členky a členovia preto žiadajú o ďalšie urýchlené zvolanie mimoriadneho zasadania rady, na ktorom chcú prerokovať vzniknutú situáciu, samotnú zmenu vyhlášky o dotáciách ako aj znepokojujúci návrh poslaneckého zákona o neziskových organizáciách.

Pokiaľ ide o vyhlášku k dotáciám, Marcel Zajac, člen rady dopĺňa: „Chceme žiadať o nápravu a stiahnutie materiálu z MPK, jeho prepracovanie v spoločnom dialógu s organizáciami a ďalšou odbornou verejnosťou. Dúfame, že sa minister, postará o nápravu a vzniknutú situáciu bude promptne riešiť v súlade s praxou participatívneho vládnutia.“

[1] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov” (č. S-MSSR-005463/2024).