List MVO premiérovi a členom vlády ohľadom výhrady svedomia

Vážený pán premiér/podpredseda vlády/minister, V blízkej budúcnosti sa budete zaoberať schvaľovaním návrhu Zmluvy so Svätou stolicou a návrhom Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vou svedomí. Zásadne odmietame prijatie tejto Zmluvy aj Dohody. Súhlasom so Zmluvou a Dohodou ohrozujete základne princípy Slovenska ako právneho, sekulárneho a demokratického štátu. Ich implementáciou bude dochádzať k systematickému porušovaniu základných ľudských práv jednotlivcov garantovaných Ústavou SR.

Prijatie Zmluvy a Dohody by tak spochybnilo členstvo Slovenska v EÚ, Rade Európy a de facto by znamenalo odstúpenie od záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych dohôd, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Návrh Zmluvy a návrh Dohody v prvom rade ochraňujú náboženské práva štátnych a verejných úradníkov a zamestnancov. Ich prijatím dôjde fakticky k situácii, kedy  štát bude poskytovať len tie výkony a služby, ktoré sú v súlade s katolíckou vieroukou alebo vieroukou regostrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti. Ochrana „slobodnej a neobmedzenej“ výhrady svedomia v akejkoľvek oblasti upravenej právom bude v praxi viesť k preniknutiu náboženského učenia do všetkých oblastí upravených právom. Tento efekt bude znásobený tým, že kanonické právo alebo iné náboženské zvykové právo bude ovplyvňovať súdy pri ich rozhodovaní a tak porušovať požiadavku nestrannosti súdov.  Zavedenie náboženskej vierouky do rozhodovania súdov a rozšírením práva na výhradu svedomia do všetkých verejných sfér dochádza k situácii, kedy nie je možné presne a s určitosťou vymedziť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Následkom návrhu Zmluvy a Dohody bude vytváranie kvalitatívne odlišného stupňa ochrany základných práv a slobôd podľa náboženského vyznania. Prijatie Zmluvy a Dohody bude mať pritom disproporčne negatívny vplyv najmä na reprodukčné práva žien. Zmluva a Dohoda prakticky znemožnia uplatňovanie práva na prístup k službám plánovaného rodičovstva a práva na všeobecne akceptované vedecké poznatky. Podľa princípu právneho štátu sú si všetci pred zákonom rovní a pre všetkých platia zákony rovnako. Obe, Zmluva aj Dohoda, podstatne oslabujú túto požiadavku. Drvivá väčšina občanov Slovenska sa hlási k Rímsko-Katolíckej cirkvi, prípadne k tým cirkvám a náboýenským spoločnostiam, na ktoré sa Dohoda vzťahuje. Návrh Zmluvy a návrh Dohody vytvára situáciu, kedy väčšina obyvateľov Slovenska môže bez obmedzenia odmietnuť dodržiavanie zákonov. Ani demokracia ani právny štát sa nezlučuje s tyraniou majority. Slovensko sa svojím vstupom do Európskej únie zaviazalo rešpektovať jej právny poriadok a hlásiť sa k spoločným hodnotám: úcta k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, rovnosti, právnemu štátu a rešpektovaniu ľudských práv. „Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“, hovorí Ústava EÚ. Prijatím tejto Zmluvy a Dohody Slovensko podstatne spochybní svoje záväzky voči EÚ a rešpekt voči novej ústave ešte predtým, než bude vôbec ratifikovaná. Ústava EÚ totiž zaväzuje členské štáty, že „neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie. (čl. I-5)“ , čo napĺňanie tejto Zmluvy a Dohody v oblasti nediskriminácie, pluralizmu a rovnosti medzi ženami a mužmi nepochybne spôsobí. Náboženské slobody zastávajú významné miesto v štátoch založených na princípoch demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Výhrada svedomia nie je v zásade v rozpore s týmito princípmi. Právo na výhradu svedomia musí byť uplatňované tak, aby neohrozovalo základné individuálne ľudské práva a slobody iných.  Právo odmietnuť vykonať určitú právnu povinnosť nie je absolútne, ale môže byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné na ochranu základných práv a slobôd iných. Ochrana neobmedzenej výhrady svedomia len na základe vierouky Katolíckej cirkvi alebo iných cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku by viedla k systematickému porušovaniu práv a slobôd iných osôb. Právo na výhradu svedomia by malo byť upravené v domácej legislatíve, nie prostredníctvom bilaterálnej zmluvy alebo dohody. Toto právo by malo byť garantované všetkým, nielen na základe náboženstva, ale aj filozofického, etického, politického alebo iného dôvodu. Takáto legislatíva by mala presne vymedziť, na ktoré oblasti sa výhrada svedomia vzťahuje, tak aby nedochádzalo k porušeniu princípu právnej istoty. Týmto Vás žiadame, aby ste návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a  Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí a návrh Dohody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí  na rokovaní vlády zamietli. S úctou Zástupcovia a zástupkyne občianskej spoločnosti

 1. Možnosť voľby, občianske združenie, Ing. Oľga Pietruchová, Mgr. Adriana Lamačková
 2. Altera, občianske združenie, Marianna Šípošová
 3. Aspekt,  občianske združenie,  Jana Juráňová
 4. Centrum pre filantropiu, Marcel Zajac, Zuzana Thullnerová
 5. Centrum rodových štúdií pri FiF UK,  Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., PhDr. Mariana Szapurová, PhD., Mgr. Jana Zezulová
 6. EsFem, občianske združenie, Mgr. Monika Bosá, Mgr. Adriana Mesochoritisová,
 7. feminet.sk, Katarína Bartovičová
 8. GANYMEDES, občianske združenie – hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov SR, Marián Vojtek, štatutár, Ivan Požgai
 9. HaB, Obcianske zdruzenie, Dušan Mochnácky, predseda, Michal Čopko, podpredseda, Roman Kmák, tajomnik
 10. Klub Feministických filozofiek, Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc.,
 11. Kultúrne Združenie Rómov SR, Mgr. Jonášová Helena, Mgr. Andrea Bučková, tajomníčka
 12. Museion, občianske združenie, Hana Fábry, hovorkyňa
 13. Nadácia Milana Šimecku, Bratislava, Katarína Šoltésová, Laco Oravec
 14. Občan a demokracia, občianske združenie, Šarlota Pufflerová,
 15. Pro Familia,  občianske združenie , PhDr. Eva Sopková,  predsedníčka
 16. Profesionálne ženy, občianske združenie, Dagmar Šimunková
 17. Prometheus – občianske združenie, Trnava, Pavol Čavojský,
 18. PTK-Echo Ltd.
 19. Slovensko-český ženský fond,  Viera Klementová, Bratislava
 20. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, MUDr. Michal Kliment
 21. Šachovnica – Banská Bystrica,  občianske združenie, Ivana Cickova a Jana Škrvanova
 22. Top centrum podnikateliek, PhDr. Elvira Chadimova
 23. Za dôstojnú Radvaň, Ludmila Priehodová
 24. Združenie sociálnej sebaobrany, Michal Polák, Bratislava
 25. ZO SZOPK Sírius č.17 / WISE Slovensko
 26. Ženská loby Slovenska
 27. Ženy Kysúc,n.f., Jolana  Krkošková ,
 28. Ži a nechaj žit, občianske združenie, Eva Brandtnerová