Mimovládne organizácie pripomienkovali program sexuálneho a reprodukčného zdravia

Občianske združenia Možnosť voľby, Občan a demokracia a Poradňa pre občianske a ľudské práva pripomienkovali návrh Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom pripomienkujúcich organizácií je skvalitnenie navrhovaného výhľadového plánu v tejto oblasti, ktorý pre roky 2008 až 2012 zároveň predstavuje aj konkrétne postupy na jeho realizáciu.

Mimovládne organizácie oceňujú, že ministerstvo zdravotníctva má snahu koncepčne a systémovo riešiť otázky súvisiace so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Zdôrazňujú však viaceré aspekty, ktoré pri dôslednom uplatňovaní sexuálnych a reprodukčných práv nemožno opomenúť.

„Sexuálne a reprodukčné zdravie nie je definované len ako stav s absenciou choroby, ale aj ako stav psychickej a sociálnej pohody. Preto je nevyhnutné, aby sa do tejto koncepcie prierezovo pretavili aj základné ľudskoprávne princípy, ako napríklad právo na súkromie, zákaz diskriminácie či rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,“ zdôraznila Janka Debrecéniová, právna expertka zo združenia Občan a demokracia.

Pripomienkujúce organizácie predostreli ministerstvu viac ako 20 pripomienok. Navrhujú napríklad, aby materiál obsahoval aj údaje o sexuálnom správaní mužov a stratégie na zvýšenie zodpovednosti mužov pri uplatňovaní si svojich sexuálnych a reprodukčných práv. Tiež požadujú, aby materiál zdôraznil význam sociálnej práce, vrátane terénnej sociálnej práce, a význam formálneho aj neformálneho vzdelávania pri presadzovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Mimovládne organizácie sa v pripomienkach ďalej zaoberajú aj otázkou včasného a nediskriminačného prístupu k službám reprodukčného zdravia. „Služby reprodukčného zdravia predstavujú jeden zo základných komponentov primárnej zdravotnej starostlivosti a ich užívateľkami sú v prevažnej miere ženy. Štát by im mal preto zabezpečiť, aby prístup k týmto službám nebol obmedzovaný prekážkami, ako sú napríklad vysoké ceny, neobmedzené uplatňovanie výhrad vo svedomí či ďalšie prekážky, ktoré ženám bránia v účinnom uplatňovaní svojho práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o tom, či chcú mať dieťa a kedy,“ uviedla Adriana Lamačková zo združenia Možnosť voľby. Ako ďalej zdôraznila, je dôležité, aby na realizáciu jednotlivých úloh Národného programu vláda vyčlenila dostatočné množstvo finančných prostriedkov, aby tento program nezostal len v deklaratórnej rovine, ale aby sa zaistila jeho efektívna realizácia v praxi.

Pripomienkujúce združenia ďalej požadujú, aby materiál venoval zvýšenú pozornosť znevýhodneným skupinám, napríklad rómskym ženám a dievčatám či ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou. Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva pripomína, že rómske ženy sú pri prístupe k službám reprodukčného zdravia diskriminované a často je s nimi zaobchádzané ako s druhoradými občiankami. Táto diskriminácia sa prejavuje napríklad v umiestňovaní rómskych žien do segregovaných izieb v zdravotníckych zariadeniach, vo verbálnom a fyzickom násilí či v nútených sterilizáciách, ktoré doposiaľ neboli objektívne a nezávisle vyšetrené.

Mimovládne organizácie v týchto súvislostiach zdôrazňujú význam novo vzniknutej Rady vlády pre rodovú rovnosť, ktorá by sa pri presadzovaní Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia mala aktívne angažovať.

Lajkujte a zdieľajte:)