Nový projekt Pro Gender E-Quality

Možnosť voľby realizuje od marca 2009 nový projekt Pro Gender E-Quality, ktorý je podporený z blokového grantu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nórskej grantovej schémy. Podpora rodovej rovnosti patrí v našej spoločnosti ešte stále k podceňovaným témam. I keď vďaka mnohým aktivitám MVO sa v spoločnosti otvorila diskusia o rodových nerovnostiach, a najmä o ich najmarkantnejších dôsledkoch akým je diskriminácia žien, ešte stále pretrváva nepochopenie témy a jej význam v celkovom kontexte ľudských práv. „Rod“ totiž patrí ku kategóriám, ktorá je prierezová, nadrezortná – ide naprieč ostatnými kategóriami ako je napr. vek, zdravotné postihnutie, etnicita a pod. Z toho vyplýva, že kým nebudú rodové východiská integrálnou súčasťou riešenia rôznych diskriminačných problémov, je iba malá pravdepodobnosť, že budú aj dostatočne efektívne (čo potvrdzujú aj odporúčania RE, OSN, EÚ a výsledky implementácie mnohých ľudskoprávnych projektov OSN, Svetovej banky a pod.).

Skúsenosti v SR ukazujú, že práve pretrvávajúca rodová necitlivosť a nedostatok odborných vedomostí z oblasti rodovej rovnosti mnohých aktérov na rôznych úrovniach spoločnosti sú kľúčovým faktormi, ktoré bránia odstrániť existujúce diskriminačné praktiky. Na zmenu tejto situácie je preto potrebné zamerať sa zvýšenie rodovej citlivosti a vzdelanosti. Zvyšovanie vedomostí a citlivosti v oblasti rodovej rovnosti však nemôže byť založené na neodbornosti. V danom kontexte je dôležité si uvedomiť, že téma rodovej rovnosti je predovšetkým vedomostnou témou a je nemožné/neefektívne implementovať ju do praxe bez relevantných expertných vedomostí a ľudskoprávnych východísk. Preto sme presvedčené a presvedčení, že ak chceme zvyšovať rodovú citlivosť a vzdelanosť, musí sa do popredia dostať otázka kvality, t. j. situáciu je možné riešiť iba prostredníctvom zavádzania kvalitných rodovo citlivých vzdelávacích projektov.

Na tieto východiská odkazuje aj samotný názov projektu „Pro Gender E-Quality“, ktorý  predstavuje strategický rámec aktivít: Implementácia rodovej rovnosti (GENDER EQUALITY) do praxe musí byť zároveň implementáciou založenou na KVALITE (Quality). A kvalita v danom kontexte znamená poskytovať kvalitné, odborne fundované rodovo citlivé vzdelávacie služby, ktoré majú vplyv na zmenu situácie v oblasti antidiskriminačných procesov.

« z 3 »