Odborný seminár: Práva žien vo svetle CEDAWu

Dňa 13. 11. 2008 Možnosť voľby zorganizovala odborný seminár pod názvom Práva žien vo svetle CEDAWu. Seminár nasledoval po obhajobe periodickej správy vlády SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prezentácii tieňovej správy koalície MVO pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie žien v júli 2008. Výsledkom dialógu medzi delegáciou vlády SR a Výborom sú Záverečné zistenia Výboru k Slovensku, ktorých účinná implementácia bola predmetom tohto seminára.

« z 14 »

Špeciálnou hosťkou seminára bola Dr. Hanna Beate Schőpp-Schilling, členka Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien v rokoch 1989 – 2008, ktorá predniela svoj príspevok na tému Záväzky štátov podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW): Prípad Slovenska. Seminár bol finančne podporený Inštitútom otvorenej spoločnosti (Open Society Institute, New York) v rámci projektu „Posilnenie postavenia žien na Slovensku prostredníctvom obhajoby ich reprodukčných práv“ .

Pozvánka

Program