Program starostlivosti o ženu a matku bude diskriminujúci

Ľudskoprávne mimovládne organizácie vyzvali vládu SR, aby sa vrátila k riešeniu poblematiky ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia prostredníctvom komplexného programového dokumentu. Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zrušenie úlohy, ktorou ho vláda SR v roku 2003 zaviazala vypracovať návrh Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia (NPOSRZ). Namiesto zásadného systémového dokumentu mieni ministerstvo riešiť túto problematiku Národným programom starostlivosti o ženu a matku, ktorý považujú mimovládne organizácie Možnosť voľby, Občan a demokracia a Prvé lesbické združenie Museion za nepostačujúci a diskriminačný.

K návrhu ministerstva zdravotníctva podali mimovládne organizácie verejnú pripomienku, v ktorej vysvetľujú svoj odmietavý postoj voči zrušeniu úlohy ministerstva vypracovať NPOSRZ a jeho nahradeniu programom „starostlivosti o ženu a matku“.

Ako uvádzajú mimovládne organizácie, vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala chrániť právo na zdravie a zabezpečiť rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Za týmto účelom malo ministerstvo vypracovať program sexuálneho a reprodukčného zdravia (SRZ). V novembri 2007 predložilo návrh komplexného programového dokumentu – Národného programu ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia v SR, ktorý vychádzal z princípov a dokumentov prijatých Svetovou zdravotníckou organizáciou, OSN a Radou Európy.

Mimovládne organizácie vtedy ocenili, že predložený návrh programu podporoval práva žien a dievčat, súvisiace so sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako je právo na rovnosť a nediskrimináciu, právo na život, zdravie, osobnú slobodu a bezpečnosť, na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, právo nebyť podrobená ponižujúcemu a neľudskému zaobchádzaniu, právo na informácie o sexualite a reprodukcii a ďalšie iné ľudské práva a slobody, ktorých účinné uplatňovanie je nevyhnutné na to, aby ženy rovnako ako aj muži mohli viesť plnohodnotný a zdravý život.

Podľa mimovládok je alarmujúce, že sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo podať návrh na zrušenie tejto úlohy. „Odôvodnenie, že ministerstvo pripraví Národný program starostlivosti o ženu a matku, ktorý by „len“ zahŕňal ochranu reprodukčného zdravia, považujeme za nedostatočné a odporujúce základným ľudskoprávnym a ženskoprávnym princípom. Účinná ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia (SRZ) si vyžaduje komplexný a systematický prístup,“ uviedla Adriana Lamačková, právnička, expertka na problematiku sexuálneho a reprodukčného zdravia, a dodala, že zaradenie problematiky SRZ do programu všeobecnejšieho charakteru by mohlo viesť k vynechaniu niektorých otázok SRZ, napr. takých, o ktorých v spoločnosti neexistuje všeobecný konsenzus.

Zahrnutie ochrany reprodukčného zdravia do Národného programu starostlivosti o ženu a matku podľa MVO predstavuje riziko, že otázky sexuálneho a reprodukčného zdravia budú redukované na ženy a v rámci nich iba na skupinu matiek. Takéto riešenie by teda mohlo byť diskriminačné vo vzťahu k ženám, ktoré nie sú matkami.

Aj keď sú to práve ženy, ktoré služby SRZ využívajú najčastejšie a na ktoré majú obmedzenia prístupu k týmto službám najväčší dopad, mnohé otázky SRZ sa týkajú aj mužov, napr. zvyšovanie zodpovednosti mužov v oblasti SRZ, podpora používania dostupných moderných antikoncepčných metód u mužov, prevencia sexuálne prenosných infekcií či sexuálna výchova a vzdelávanie.

Takéto riešenie by navyše nedostatočne reflektovalo špecifické problémy a potreby iných skupín napr. dospievajúcich, starších, neheterosexuálnych, rómskych žien a mužov či žien a mužov so zdravotným postihnutím.

Mimovládne organizácie zdôrazňujú, že práve pre špecifickosť problémov všetkých zmieňovaných skupín nie je možné ich zakomponovanie do všeobecného dokumentu starostlivosti o ženu a matku, ale je potrebné prijať programový dokument, ktorý by komplexne a prierezovo riešil jeden z aspektov ľudských práv, t.j. prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Website