Rozhovor o projekte “CEDAW do praxe”

1. Čo je to CEDAW a prečo je dôležitý?

CEDAW je zaužívaná skratka Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, odvodená od anglického názvu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW je najvýznamnejší medzinárodný ľudskoprávny dohovor zameraný na podporu a ochranu ľudských práv žien a dievčat a tiež na podporu rodovej rovnosti. Keďže ho ratifikovala aj SR (resp. bývalá ČSSR a potom prešiel sukcesiou do nášho právneho poriadku), sme jeho ustanoveniami viazaný. To znamená, že naša krajina je povinná účinne odstraňovať diskrimináciu žien a dievčat a zabezpečiť de jure (formálnu) i de facto (reálnu) rovnosť žien. CEDAW sa tak stal významným nástrojom v boji proti rodovej diskriminácii a na dosiahnutie pozitívnych zmien v postavení žien.

2. O čom bol váš projekt „CEDAW do praxe“?

Základnou myšlienkou je fakt, že napriek tomu, že SR ako signatársky štát CEDAW-u sa zaviazala chrániť ľudské práva žien v ňom zaručené, často sa tak nedeje, resp. tieto povinnosti si naša krajina podľa nás neplní dostatočne. Preto sme sa rozhodli už pred viacerými rokmi, že budeme neustále upozorňovať na túto situáciu a budeme čo najväčšie množstvo ľudí upozorňovať na význam tohto Dohovoru a šíriť o ňom informácie. Samozrejme, že CEDAW chápeme ako dôležitý nástroj na zmenu diskriminačných praktík – potrebné však je dostať tento nástroj do praxe (preto sme aj zvoli názov „CEDAW do praxe“), aby ho vedelo využívať čo najväčšie množstvo ľudí . A keďže prostredníctvom CEDAW-u je možné dosiahnuť veľa zmien, naším hlavným cieľom bolo zvýšiť vymáhateľnosť a uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti v SR prostredníctvom zlepšenia implementácie CEDAW a jeho Opčného protokolu do praxe. A zvýšiť implementáciu môžeme najmä tak, že o ňom budeme čo najviac informovať, budeme učiť ľudí ho používať. Taktiež vieme, že v SR je veľa aktivistov a aktivistiek v rôznych MVO, ktoré sa zapájajú do aktivít na ochranu ľudských práv, takže sme sa rozhodli, že je potrebné posilniť ich advokačné zručnosti aj v oblasti CEDAW-u a tak zvýšiť počet ľudí, ktorí budú vedieť používať tento „nástroj“.

3. Aké aktivity ste v tomto projekte uskutočnili?

Aktivít bolo viacero. Prvou bola realizácia tzv. Letnej školy CEDAW-u pre členov a členiek Alumni klubu OĽP a ľudsko-právnych MVO pretože táto skupina ľudí má veľký potenciál na presadzovanie ľudských práv do praxe. Išlo o vzdelávanie zamerané na posilnenie advokačných zručností a na zlepšenie vymáhateľnosti práv žien prostredníctvom získania hĺbkových vedomostí o CEDAW-e, ako aj procedúrach Opčného Protokolu k CEDAW –u (napr. na tréningu dostali účastníci a účastníčky podrobné vedomosti o CEDAW-e, o rozhodovacej činnosti CEDAW Výboru, o procedúrach ako je tzv. Oznámenie, alebo Vyšetrovacia procedúra a pod.). To znamená, že sme prostredníctvom interaktívnych foriem učili ľudí ako môžu využívať CEDAW tak, aby sa čo najviac prispelo k odstránenie diskriminácie žien. Druhou aktivitou bola realizácia Rodového tréningu pre ľudsko-právne MVO, ktorý bol zameraný na posilnenie rodových kompetencií, zvýšenie vedomostí z oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a posilnenie zručností na uplatňovanie týchto vedomostí v praxi. Tréning bol určený ľuďom pracujúcich v MVO, ktorí sa zaoberajú rôznymi formami diskriminácie, avšak nemajú dostatočné vedomosti z oblasti uplatňovania rodového hľadiska a účinnej ochrany ľudských práv žien. Treťou aktivitou bolo Vypracovanie vzdelávacieho kurzu o CEDAWe a rodovej rovnosti pre pedagogické profesie. Motiváciou bol fakt, že naša organizácia už dlhodobo spolupracuje s pedagogickými profesiami a z našich skúseností vyplynulo, že je nesmierne dôležité, aby učitelia a učiteľky boli mali čo najviac kvalitných informácií o rodovej rovnosti, o CEDAW-e, pretože ich môžu šíriť ďalej – žiakom a žiačkam. Takže sme sa rozhodli, že zvýšime ich motiváciu pre absolvovanie rodových tréningov – a to tak, že vytvoríme a následne budeme ponúkať vzdelávací kurz akreditovaný v rámci kontinuálneho vzdelávania. Išlo nám o to, aby pedagógovia a pedagogičky mali možnosť rozširovať si takouto formou vzdelávania kvalifikáciu, ale aj o možnosť získať kredity v rámci tohto vzdelávania. Ďalšou aktivitou bolo vypracovanie Odbornej štúdie (právnej analýzy) o vybraných ustanoveniach CEDAW-u, konkrétne o tom, ako môžeme efektívnejšie využívať dočasné vyrovnávajúce opatrenia v oblasti politickej participácie a reprezentácie žien.

4. Spomínali ste tréningy pre mladých ľudí. Ako sa s nimi pracuje a ako ďalej tieto vedomosti používajú?

Naše skúsenosti sú veľmi pozitívne. Mladí ľudia, s ktorými sme sa na tréningoch stretli mali veľkú motiváciu prispieť k zmenám v našej spoločnosti a boli veľmi otvorení diskusiám a hlavne – chceli sa naučiť a dozvedieť čo najviac. Mnohí z nich začali po tréningu s vlastnými aktivitami na podporu rodovej rovnosti a CEDAW-u – organizovali nástenky, diskusie, vymieňali si informácie, založili si fóra na FB, mnohí z nich pracujú v iných MVO a tam „preniesli“ našu tému – jednoducho začali sa omnoho viac aktivizovať. A to nás nesmierne teší – keď vidíme, že sme niekomu pootvorili dvere a ľudia nimi prešli a otvárajú dvere iným. To je úžasný efekt – niečo začnete a tá vlna sa šíri ďalej a pomáha zlepšovať situáciu žien v našej krajine. Veľmi im ďakujeme za to, s akým nadšením sa pustili do práce.

5. Prečo ste sa rozhodli vytvoriť vzdelávací program pre pedagogické profesie?

Ako som už spomínala vyššie – pedagogické profesie majú veľký potenciál pre šírenie informácií a zvyšovanie vzdelanosti v oblasti ľudských práv. Pracujú s veľkým množstvom mladých ľudí, ktorým môžu odovzdávať vedomosti a podporovať hodnoty na ktorých je založená myšlienka ľudských práv – rešpekt, tolerancia. Čím viac mladých ľudí bude mať osvojené tieto hodnoty a čím viac ich bude vedieť o ľudských právach, tým skôr sa podarí meniť našu spoločnosť k lepšiemu.

6. A na záver, ak by sa dosiahlo používanie CEDAW-u v praxi, aké zmeny by to prinieslo?

Ak by sa naozaj využíval dôsledne, postupne by sa nám darilo čoraz efektívnejšie odstraňovať diskrimináciu žien a dievčat a dosahovať rodovú rovnosť. Už len tým, že CEDAW je veľmi komplexný – pokrýva takmer všetky diskriminačné oblasti (vzdelávanie, trh práce, feminizáciu chudoby, reprodukčné práva atď.). Zároveň je to jediný ľudsko-právny dohovor, ktorý zmluvným štátom ukladá povinnosť zmeniť a zrušiť spoločenské postoje a kultúrne vzorce a praktiky, ktoré sú založené na koncepte podriadenosti alebo nadriadenosti jedného z pohlaví. A práve to je v téme rodovej rovnosti dôležité – nestačí napríklad mať iba dobrú legislatívu, my musíme meniť zaužívané rodovo stereotypné myslenie ľudí. Ak sa podarí tento krok, je tu obrovská nádej na zmenu.

Tento tréning sa realizuje v rámci projektu „CEDAW do praxe“, podporený Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy„Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, LP/2012/02.“

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”212″ gal_title=”Logo uradu vlady SR”]
Published On: 30. marca 2013