Spoločne pre zmenu

Názov projektu: Spoločne pre zmenu: Inovácia stratégií a nástrojov na presadzovanie rodovej rovnosti v krajinách V4

Name of the project: Together for Change: Innovating Strategies and Tools to Advocate for Gender Equality in V4 Countries
Obdobie realizácie: november 2018 – október 2020
DonorErasmus+ Key Action 2: Strategic Partnerships

Cieľom projektu je zvýšiť kapacity a zručnosti mimovládnych organizácia v oblasti presadzovania/implementácie rodovej rovnosti .

The aim is to improve capacity and skills of NGOs in advocating for gender equality.

 

Koordinujúca organizácia: Fórum 50 % (Česká republika)

Partnerské organizácie :   Možnosť voľby (Slovensko)

Hungarian Women´s Lobby (Maďarsko)

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (Poľsko)

 

Aktivity/Activities:

 1. Vytváranie,  zverejňovanie a šírenie  [creation, publication and dissemination of ]: 
  • správy o stave rodovej rovnosti v jednotlivých krajinách V4 [country reports capturing state of gender equality in particular V4 countries]
  • argumentačného materiálu na podporu presadzovania rodovej rovnosti [policy brief]
  • infografík [infographics]
  • príručky ako presadzovať rodovú rovnosť do praxe [toolkit for advocation in the field of gender equality in V4 region]
 2. Medzinárodné projektové stretnutia [transnational project meetings]
 3. Disaminačné aktivity [multiplier events]