Stanovisko

Stanovisko členiek a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,národnostné menšiny a rodovú rovnosť k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 a verejnej ochrankyni práv Márii Patakyovej


Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážené členky a členovia vlády Slovenskej republiky,

my, členovia a členky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, oceňujeme Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019, ktorú dňa 13. mája 2020 predstavila Národnej rade Slovenskej republiky Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv.

Vyslovujeme plnú podporu inštitúcii verejný ochranca práv, ktorá bola do ústavného poriadku Slovenskej republiky zavedená ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Jej funkcia je nezastupiteľná. Vyslovujeme plnú podporu verejnej ochrankyni práv, Márii Patakyovej a jej odbornému tímu.

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad výsledkom hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým parlament nevzal na vedomie predmetnú správu. Zároveň vyjadrujeme  zásadný nesúhlas s výrokmi dehonestujúcimi ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a ochranu ľudských práv, samotnú správu, verejnú ochrankyňu práv ako aj jej úrad, ktoré zazneli v rámci parlamentnej rozpravy. Takéto výroky sú v príkrom rozpore s poslaneckým sľubom, ústavou, zákonmi a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.⇓

Odporúčame všetkým zložkám moci venovať sústredenú pozornosť predmetnej  správe, všetkým uvedeným poznatkom o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy ako aj odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov.

Považujte toto stanovisko za otvorené.

V Bratislave, 14.05.2020

Členovia a členky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Michal Davala

Peter Guráň

Dagmar Horná

Martin Macko

Adriana Mesochoritisová

Silvia Miháliková

Laco Oravec

Kálmán Petőcz

Michal Vašečka

Marcel Zajac


Kontaktné osoby:

Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk

Dagmar Horná, dagmar.horna@gmail.com