Stanovisko Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Stanovisko členiek a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k návrhu na zrušenie Rady vlády v Programovom vyhlásení vlády SR


Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Vážení členovia a členky vlády Slovenskej republiky,

my, členovia a členky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, oceňujeme, že vláda Slovenskej republiky v tomto náročnom období pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v pomerne krátkom čase vypracovala svoje programové vyhlásenie.

Vláda sa v programovom vyhlásení venuje aj prierezovej problematike ľudských práv, občianskej spoločnosti a právneho štátu. Táto kľúčová téma je obsiahnutá nielen v osobitnej časti Ľudské práva a občianska spoločnosť, ale aj v častiach, ktoré sa týkajú politík ostatných rezortov. Pravdepodobne snaha uplatniť viaceré optiky viedla k istým protirečeniam, na ktoré je potrebné upozorniť. ⇓

V časti Ľudské práva a občianska spoločnosť sa vláda SR prihlásila k zachovaniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a ostatných stálych poradných orgánov v tejto oblasti. Medzi ne patria Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V ďalšej časti vyhlásenia, Národnostné menšiny, sa však v súvislosti s možným zriadením Úradu pre národnostné menšiny avizuje zrušenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Predpokladáme, že ide o nedorozumenie alebo redakčnú chybu. Problematika národnostných menšín je veľmi významná a politicky citlivá, avšak zďaleka nepokrýva celú agendu ľudských práv, do ktorej patria občianske, politické, hospodárske, sociálne, kultúrne práva a tiež ochrana pred diskrimináciou rôznych menšinových a zraniteľných skupín. 

Pripomíname tiež, že skutočná ochrana a podpora ľudských práv si vyžaduje vytváranie dostatočného priestoru pre formulovanie opatrení na základe dialógu všetkých zainteresovaných strán: vlády, cieľových skupín, odborníkov a odborníčok, mimovládnych organizácií, samosprávnych a štátnych orgánov. Takýmto priestorom je práve Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, jej výbory a pracovné skupiny.
Apelujeme na Národnú radu SR a vládu SR, aby 

  • vzhľadom na situáciu vyvolanú pandémiou vírusu a tiež na predpokladané ľudskoprávne dôsledky ekonomickej krízy, ktorá po skončení pandémie určite nastúpi;
  • vo vzťahu k medzinárodným a vnútroštátnym ľudskoprávnym záväzkom SR;
  • s ohľadom na deklarovanú proeurópsku a proatlantickú orientáciu SR

zachovali tento dôležitý poradný orgán a jeho výbory.

Vyzývame vládu SR, aby namiesto návrhov na zrušenie, naopak posilnila Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výbory  nielen vo vzťahu k jednotlivým parciálnym problematikám, ale najmä vo vzťahu k tvorbe a realizácii komplexných a prierezových ľudskoprávnych politík.

V Bratislave, 21.04.2020

Členovia a členky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

Martin Bútora

Michal Davala

Peter Guráň

Dagmar Horná

Martin Macko

Adriana Mesochoritisová

Silvia Miháliková

Laco Oravec

Kálmán Petőcz

Marcel Zajac