Ústavnoprávny výbor

Ústavnoprávny výbor NR SR

Národná rada SR

Nám. A. Dubčeka 1

812 80 Bratislava

Bratislava, 18.11. 2019

Vážená členka a vážení členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, 

obraciame sa na Vás v súvislosti s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729) (ďalej len „poslanecký návrh zákona“), o ktorom bude Ústavnoprávny výbor rokovať na svojom zasadnutí dňa 19.11. 2019.

Z nižšie uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o odporúčanie Národnej rade SR, aby nepokračovala v rokovaní o poslaneckom návrhu zákona a zamietla ho v celom rozsahu.⇓

Dovoľujeme si upozorniť, že

  • návrh zákona stavia na neodborných základoch,
  • je v priamom rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,
  • jeho vykonávanie môže viesť k zvýšenému riziku poškodenia tkanív plodu,
  • je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky,
  • vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii,
  • môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva,
  • obmedzuje možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a eticky.

 

Zdôvodnenie k čl. I:

Úprava navrhuje zmenu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, konkrétne navrhuje zaviesť pre lekárky a lekárov pri poučení predchádzajúcom informovanému súhlasu pri umelom prerušení tehotenstva povinnosť zabezpečiť, aby žena videla obraz embrya alebo plodu, a ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť „tlkot srdca“ embrya alebo plodu. Lekárky a lekári majú podľa zákona spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva poskytnúť žene výtlačok záznamu zo sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj má byť ukončený.

Tento návrh je v rozpore s odbornými štandardmi lekárskej starostlivosti v oblasti  informovaného súhlasu. Ultrazvukové vyšetrenie je lekársky výkon, ktorý by sa mal podstupovať len po spoločnom zvážení pacientky a jej lekára či lekárky a po udelení informovaného súhlasu. Návrh zákona však ukladá ženám povinnosť podrobiť sa takémuto lekárskemu výkonu. Táto povinnosť je v príkrom rozpore s princípom informovaného súhlasu, ktorý požaduje, aby sa lekárske  vyšetrenie poskytovalo po obdržaní súhlasu pacientky udelenom dobrovoľne a bez nátlaku a na základe neskreslených a medicínsky správnych informácií.

Uloženie povinnosti podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie je navyše neetické, keďže núti lekárov a lekárky, aby ho vykonávali, aj keď si to pacientka neželá. Navrhované zmeny zabraňujú lekárom a lekárkam vykonávať svoju profesiu v súlade s etickými, ako aj zdravotnými štandardmi.

Povinnosť podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie nemá žiadnu oporu ani z medicínskeho hľadiska. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) jasne potvrdila, že neexistuje medicínsky dôvod na rutinné vykonávanie ultrazvuku pred interrupciou. SZO naopak zdôrazňuje, že rozhodnutie žien ohľadne legálnej interrupcie sa má rešpektovať a ženy by nemali byť podrobované direktívnym opatreniam, ktorých účelom je vplývať na ich rozhodovanie; lekári a lekárky či iný personál sa nemá usilovať o to, aby ženy od rozhodnutia podstúpiť interrupciu odhováral.

Navrhované počúvanie „tlkotu srdca“ v prvých troch mesiacoch tehotenstva by navyše podľa odbornej verejnosti mohlo plod poškodiť. Ako uvádza vo svojom stanovisku k poslaneckému návrhu Ministerstvo zdravotníctva SR: „(…) je potrebné z odborného hľadiska uvedený návrh odmietnuť, pretože v prípade, že si žena rozmyslí umelé ukončenie tehotnosti, hrozí zvýšené riziko poškodenia tkanív plodu, predovšetkým srdca, mozgu, ale aj oka.“

Žiadna z členských krajín EÚ nevyžaduje povinné ultrazvukové vyšetrenie v rámci poskytovania služieb umelého prerušenia tehotenstva. Žiadna z krajín EÚ nenúti ženy sledovať ultrazvukové obrázky embrya alebo plodu či počúvať  „tlkot srdca“ embrya alebo plodu predtým, než podstúpia interrupciu.  Slovenská republika by sa tak stala jedinou krajinou v EÚ, ktorá by túto povinnosť zaviedla.

Ultrazvukové vyšetrenie môže byť navyše pre ženy žijúce v odľahlých oblastiach ťažko dostupné. Povinnosť absolvovať ho vo vzdialených zdravotníckych zariadeniach by pre ne znamenala ďalšie finančné a časové náklady.

Rozhodnutie o tom, či podstúpiť interrupciu, nie je jednoduché a nikto netuší, aké okolnosti musia ženy zvažovať a pred akými voľbami stoja. Je neprípustné, aby sa takáto citlivá a intímna situácia stala predmetom štátnej kontroly. Takýto prístup je krutým citovým vydieraním žien a emocionálnym tlakom v zložitej a často bezvýchodiskovej situácii. Nemá nič spoločné so zvyšovaním informovanosti, ako uvádza dôvodová správa. Naopak, zdá sa, že cieľom navrhovanej úpravy je vystaviť ženy, ktoré chcú postúpiť interrupciu, poníženiu a stigmatizácii a pokúsiť sa ich odradiť od toho, aby službu umelého prerušenia tehotenstva vyhľadali. 

Zdôvodnenie k Čl. II. a Čl. III:

Úprava navrhuje zmenu zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zakázať reklamu umelého prerušenia tehotenstva. Za porušenie tohto zákona navrhuje udeliť pokutu až o výšky 66 400 eur (Čl. III). Túto zmenu navrhuje úprava aplikovať aj do Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je Prílohou č. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (Čl. II).

Takáto úprava môže viesť k obmedzeniu prístupu k odborným a nezaujatým informáciám o interrupcii. Reklamou sa podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame rozumie „predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu“ ((§ 2, ods. 1, písm. a)). Podobné úpravy v zahraničí viedli k tomu, že gynekologičky a gynekológovia boli postihovaní už len za to, že na webových stránkach svojich ambulancií poskytli vecné informácie o umelom prerušení tehotenstva.

Takýmto spôsobom môže dochádzať aj k obmedzovaniu možnosti lekárok a lekárov vykonávať svoju profesiu odborne, podľa profesionálnych a etických štandardov.

Obdobná úprava zákazu „reklamy umelého prerušenia tehotenstva“ navyše platí aktuálne v Nemecku, kde bola prijatá v čase nacistického režimu. Slovenská republika ako demokratický štát by nemala prijímať návrhy zákonov, aké boli v minulosti presadzované autoritárskymi politickými režimami.

Spoločné odôvodnenie pre všetky body:

Navrhovaná úprava je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR, pretože výrazne sťažuje prístup žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Najmä je v rozpore s Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 62/1987 Zb.), ktorý čl. 16 bode 1 písm. e) zaručuje ženám právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva. V roku 2015 Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien odporučil Slovenskej republike,  aby ako zmluvná krajina dohovoru „zrevidovala Zákon o zdravotnej starostlivosti z roku 2009 s cieľom zabezpečiť prístup k bezpečným interrupciám a odstrániť požiadavku povinného poučenia, z medicínskeho hľadiska zbytočnej čakacej doby a súhlasu tretej strany, v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (CEDAW/C/SVK/Q/5-6ods. 31, písm. c.) a „na území zmluvného štátu zabezpečila ničím nerušený a efektívny prístup k legálnym interrupciám (…).“(Tamtiež, písm. d.) Poslanecký návrh je v priamom rozpore s týmto odporúčaním.

Dňa 18. 10. 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal záverečné zistenia, v ktorých hodnotí, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie (čl. 12 Paktu) výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Výbor zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu. To sa týka aj uvedeného návrhu SNS.

S úctou,

mimovládne organizácie Možnosť voľby, ASPEKT a iniciatíva Povstanie pokračuje.

Kontaktné osoby:

Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby, adriana@moznostvolby.sk

Mgr. Alena Faragulová, PhD, za nezávislú iniciatívu Povstanie Pokračuje, alenka.alaa@gmail.com