Vyhlásenie Výboru pre rodovú rovnosť k Dohovoru Rady Európy

Vyhlásenie Výboru pre rodovú rovnosť k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vyjadruje hlboké obavy z rozhodnutia Národnej rady SR, ktorým žiada vládu SR o zastavenie ratifikačného procesu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej Istanbulský dohovor) a o oznámenie Rade Európy, že SR sa nehodlá stať jeho zmluvnou stranou. Toto rozhodnutie môže viesť k ohrozeniu bezpečia a života žien, detí a ďalších obetí násilia. Zároveň znamená zmenu v politickom smerovaní Slovenska v oblasti ochrany ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, ako aj v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Považujeme za potrebné upozorniť, že k rozhodnutiu, ktoré bude mať ďalekosiahle dôsledky pre medzinárodné vzťahy SR, ako aj pre bezpečnosť obyvateliek a obyvateľov, viedli neopodstatnené obavy. Parlamentná rozprava potvrdila, že argumenty za odstúpenie od Istanbulského dohovoru stavajú na nepravdivých informáciách, mýtoch, konšpiráciách a nepochopení.

Istanbulský dohovor identifikuje domáce a rodovo podmienené násilie ako problém, ktorý trápi všetky krajiny v Európe. Stanovuje si preto za cieľ hľadať riešenia spoločne, informovať sa o úspechoch aj problémoch v rôznych štátoch, vzájomne si pomáhať. Krajiny, ktoré sa na tvorbe dohovoru podieľali, vrátane Slovenskej republiky, považovali spoločný medzinárodný prístup za politicky zodpovedný. Verili, že to môže viesť k lepšej ochrane žien, detí a iných obetí násilia, ako aj k predchádzaniu násilia v celej Európe. My veríme, že je potrebné viesť odbornú a faktami podloženú diskusiu na politickej a spoločenskej úrovni, aby sa rozhodnutie o životoch tisícok obetí násilia urobilo zodpovedne a svedomito. Voláme preto po diskusii, ktorá by ukončila šírenie strachu a nevraživosti, ktoré sa v súvislosti s Istanbulským dohovorm rozpútali. Namiesto obáv a mýtov treba dať priestor diskusii o konkrétnych riešeniach domáceho a rodovo podmieneného násilia, obsiahnutých v dohovore.

Výbor pre rodovú rovnosť preto vyzýva členov a členky vlády SR, aby

vytvorili priestor pre odbornú diskusiu odborníčok a odborníkov v oblasti rodovo podmieneného násilia, rodovej rovnosti a ľudských práv žien, členiek a členov GREVIO (Skupina expertov a expertiek pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu) a Osobitnej spravodajkyne OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a následky;

zabezpečili, že výsledky tejto odbornej diskusie sa stanú základom verejných politík v oblasti prevencie a eliminácie rodovo podmieneného násilia;

zrealizovali verejné kampane, ktoré by objasnili zavádzajúce výklady Istanbulského dohovoru v súlade ľudskoprávnymi východiskami a s pripomienkami Európskeho komisára pre ľudské práva Rady Európy, ako aj ďalších medzinárodných inštitúcií zameraných na ochranu ľudských práv;

prispeli k zachovaniu ponovembrového demokratického smerovanie našej krajiny, ktorého nedodeliteľnou súčasťou je aj ochrana ľudských práv.